Uchwała Nr XXXVI/45/06 z 27 października 2006r.

Wersja do druku

UCHWAŁA NR XXXVI/45/06
RADY GMINY W STOPNICY
z dnia 27 października 2006r


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r . o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852
 w rozdziale 85214 § 3110 (zadania własne) o kwotę zł 620
 w rozdziale 85295 § 3110 o kwotę zł 4.260
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 w rozdziale 85295 § 6060
 o kwotę zł 4.880
z przeznaczeniem na zakup profesjonalnej zmywarki z funkcją wyparzania do przedszkola w Stopnicy.

§ 2

Załącznik „Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

 


Uzasadnienie:
Na podstawie ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ( Dz.U. Nr 267, poz.2259) oraz Rozporządzenia Nr852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 w sprawie higieny środków spożywczych podjęcie uchwały jest zasadne.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1265

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-11-02 14:27:29
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-11-17 08:01:33
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-11-17 08:01:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony