Zarządzenie Nr 81a/06 z 21 listopada 2006r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 81a/06
WÓJTA GMINY STOPNICA
z dnia 21 listopada 2006r.

sprawie określenia zasad naboru pracowników samorządowych
 
Na podstawie art.31, art. 33 ust.1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 3a ust.2 i 3 ustawy z dnia
22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych. (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia ustalenia zasad zatrudniania pracowników w oparciu o przejrzyste dla mieszkańców gminy kryteria, niniejszym zarządzeniem wprowadzam zasady naboru pracowników na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Stopnica.

§ 2

1. Procedura naboru dotyczy:
1) naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze,
2) naboru na wolne stanowiska urzędnicze,

2. Wprowadzam Regulamin naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz stanowiska urzędnicze stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3

Stosowanie zasad naboru nie obejmuje:
1) stanowisk obsadzanych w drodze wyboru i powołania,
2) umów o pracę na czas określony zawieranych w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
3) naboru pracowników do robót publicznych i prac interwencyjnych, który odbywa się za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz.1001 z późn. zm.), a także zatrudniania tych pracowników na czas określony w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy.

§ 4

Przepisy Regulaminu określonego w § 2 ust.2 niniejszego zarządzenia mają również zastosowanie w przypadku naboru na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych gminy, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

§ 5

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 6

1. Zarządzenia podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
2. Informację o procedurach naboru podaje się również do wiadomości na stronie internetowej gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączone pliki:

Regulamin
(Z_06_81a_zal_regul.pdf - 969.194 KB) Data publikacji: 2009-03-18 08:42:10 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Załącznik Nr 1 do Regulaminu
(Z_06_81a_zal_regul_zal_1.pdf - 106.077 KB) Data publikacji: 2009-03-18 08:43:49 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Załącznik Nr 2 do Regulaminu
(Z_06_81a_zal_regul_zal_2.pdf - 178.337 KB) Data publikacji: 2009-03-18 08:44:31 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Załącznik Nr 3 do Regulaminu
(Z_06_81a_zal_regul_zal_3.pdf - 189.581 KB) Data publikacji: 2009-03-18 08:44:59 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Załącznik Nr 4 do Regulaminu
(Z_06_81a_zal_regul_zal_4.pdf - 79.535 KB) Data publikacji: 2009-03-18 08:45:24 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Załącznik Nr 5 do Regulaminu
(Z_06_81a_zal_regul_zal_5.pdf - 159.822 KB) Data publikacji: 2009-03-18 08:46:27 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Załącznik Nr 6 do Regulaminu
(Z_06_81a_zal_regul_zal_6.pdf - 60.113 KB) Data publikacji: 2009-03-18 08:46:47 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Załącznik Nr 7 do Regulaminu
(Z_06_81a_zal_regul_zal_7.pdf - 150.915 KB) Data publikacji: 2009-03-18 08:47:07 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Załącznik Nr 8 do Regulaminu
(Z_06_81a_zal_regul_zal_8.pdf - 120.843 KB) Data publikacji: 2009-03-18 08:47:32 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1196

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-12-11 14:25:13
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-12-11 14:43:56
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2009-03-18 08:47:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony