Uchwała Nr I/7/06 z 25 listopada 2006r.

Wersja do druku

UCHWAŁA NR I/7/06
RADY GMINY W STOPNICY
z dnia 25 listopada 2006r


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006rok
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r . o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz.2104 ze zmianami) oraz pisma Ministra Finansów ST3-4822-1/2006 z dnia 2006-10-25 Rada Gminy uchwala, co następuje:


§1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 rozdziale 75802 w § 2750 o kwotę zł 55.017

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750 w rozdziale 75075
w § 4300 o kwotę zł 1.500
w § 4430 o kwotę zł 870
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750 rozdziale 75023 w § 4010 o kwotę zł 55.017 z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń w związku ze zwiększoną liczbą pracowników przyjętych z Powiatowego Biura Pracy.
w dziale 750 w rozdziale 75075
w § 4170 o kwotę zł 380
w § 4210 o kwotę zł 1.990
z przeznaczeniem na wypłatę należności za obsługę medyczną Pikniku „ Dni Stopnicy” i zakup materiałów na promocję Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Uzasadnienie:

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zmianami), podjęcie uchwały jest zasadne.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1176

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-01-03 07:37:41
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-01-03 07:55:02
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-01-03 07:55:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony