Sprawozdanie za 2004r.

Wersja do druku

Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stopnicy
za okres I-XII 2004r.

 W roku 2004 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy na realizację zadań własnych i zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej wydatkował kwotę 200.595 zł , natomiast na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych - 567.669 zł . Powyższe środki pochodziły z kilku źródeł :
- dotacji Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych - 113.757 zł,
- środków przeznaczonych przez Radę Gminy na realizację zadań własnych 54.887 zł. ,
dofinansowanie z rezerwy budżetowej programu „-Dożywiania dzieci w szkole -„ - 7.000 zł. ,
dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego zadania własnego gminy – zasiłki okresowe – 14.355 zł. ,
dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe , stałe wyrównawcze i świadczenia opiekuńcze - 10.596 zł. ,
dotacja Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych – 567.669 zł .

 W ramach tych środków z różnych form pomocy skorzystało 1132 osoby z 311 rodzin ( pomoc społeczna ) i 220 rodzin (świadczenia rodzinne), co stanowi ponad 30% wszystkich rodzin zamieszkałych na terenie naszej gminy:
W zakresie zadań zleconych Ośrodek realizował 11 typów zasiłków :
- 20 osobom wypłacono 96 zasiłków stałych ( dla matek wychowujących niepełnosprawne dzieci ) na kwotę 34.630 zł. ,
- 27 osobom wypłacono 259 zasiłków stałych wyrównawczych (dla osób niepełnosprawnych nie mających uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych z innych źródeł) na kwotę 58.546 zł.,
- 39 osobom wypłacono 96 zasiłków okresowych na kwotę 14.518 zł. ,
- 13 kobietom wypłacono 52 macierzyńskich zasiłków okresowych na kwotę 15.280 zł ,
- 11 osobom wypłacono 66 zasiłków rodzinnych na kwotę 1.421 zł. ,
- 8 osobom wypłacono 40 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 3.421 zł. ,
- 10 osobom / matki wychowujące niepełnosprawne dzieci / opłacono 39 składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe na kwotę 5.301 zł. ,
- 18 osobom / zasiłki stałe i stałe wyrównawcze / opłacono 184 składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 3.672 zł .

Środki na realizację zadań własnych przeznaczono na wypłatę :
- zasiłków celowych dla 169 osob na kwotę 38.031 zł. ,
- zasiłków celowych specjalnych dla 45 osób na kwotę 8.310 zł. ,
- dożywiania 173 dzieci w szkole z rodzin wielodzietnych i patologicznych na kwotę 15.383 zł. / z czego 8.383 zł to środki gminne , natomiast 7.000 zł. to dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego /.

W wielu przypadkach , np z powodu niezaradności życiowej lub obawy że podopieczny niewłaściwie wykorzysta przyznane środki , pomoc została przyznana w formie rzeczowej, i tak :
- zakupiono i dowieziono opał - 4 osoby ,
- opłacono żywność w sklepie - 12 osób ,
- opłacono dożywianie dzieciom w szkole - 173 dzieci ,
- opłacono zaległość w Zakładzie Energetycznym - 2 osoby ,
- zakupiono leki w aptece - 6 osób ,
- opłacono badania i wizyty lekarskie - 3 osoby ,
- zakupiono materiały budowlane na drobne remonty mieszkań - 2 osoby ,
opłacono pobyt dzieci w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - 1 osoba .

Pracownicy socjalni prócz wymienionej pomocy materialnej, dużą część czasu poświęcają na tzw. „ Pracę socjalną „ , czyli poradnictwo i pomoc w załatwieniu wielu bieżących spraw życiowych naszych podopiecznych .
W 2004r. z pomocy w formie „ pracy socjalnej „ skorzystało 76 osób a dotyczyło to najczęściej :
- pomocy w uzyskaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w PCPR - 16 osób ,
- kompletowania dokumentów i umieszczenie osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Busku, Chmielniku i Kurozwękach - 2 osoby ,
- występowanie o ustalenie opiekuna prawnego - 2 osoby ,
-opiniowania wniosków o umożenie zaległości w ZUS-ie i KRUS-ie – 8 osób
- opiniowanie wniosków o świadczenia z tyt. wychowywania dzieci w rodzinach zastępczych - 6 osób ,
- wnioskowanie o zwolnienie z opłat za internat i wyżywienie dzieci uczących się w szkołach ponadpodstawowych poza terenem naszej gminy - 4 osób ,
- zgłaszanie do Ośrodka Zdrowia potrzeby wizyt domowych lekarskich i pielęgniarskich u osób samotnych lub obłożnie chorych - 5 osób ,
- próby rozwiązywania problemów rodzinnych w szczególności dotyczące zapewnienia przez dzieci opieki swoim niedołężnym już rodzicom - 7 osób,
- typowania dzieci na bezpłatne kolonie organizowane przez CARITAS - 14 dzieci ,
pomoc w uzyskaniu sprzętu ortopedycznego i dopłat na przystosowanie mieszkania do potrzeb osób niepełnosprawnych - realizowaną przez PCPR - 12 osób .

Nowym zadaniem które przejął od 1 maja 2004r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej było przygotowanie dokumentacji i wypłata wszystkich świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych .Wypłata zasiłków rodzinnych została przejęta z Powiatowego Urzędu Pracy oraz częściowo z Zus-u i Krus-u. W ramach tych świadczeń wypłacono dla 225 osób wypłacono :
- 2.609 zasiłków rodzinnych na kwotę 118.972 zł
19 dodatków z tyt. urodzenia dziecka na kwotę 9.500 zł
156 dodatków z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 61.527 zł,
958 dodatków z tyt. samotnego wychowywania dzieci na kwotę 177.352 zł,
31 dodatków z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 21.450 zł ,
196 dodatków z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 17.640 zł ,
36 dodatkow z tyt. zamieszkania ucznia w miejscowości w której znajduje się szkoła na kwotę 2.880 zł ,
239 dodatków na dojazdy dzieci do szkoły na kwotę 9.560 zł ,
378 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 54.432 zł ,
161 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 66.920 zł
162 składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 21.857 zł ,
162 składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 5.579 zł .
Łączny koszt świadczeń rodzinnych wyniósł 567.669 zł .


W 2004r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował też zadania dotyczące kwalifikowania i przyznawania dodatków mieszkaniowych .
Z tej formy pomocy skorzystało w minionym roku 9 rodzin. Koszt świadczeń wyniósł 9.272,10 zł i został przekazany na konto Spółdzielni mieszkaniowej w Busku-Zdroju .
Zmiana ustawy o dodatkach mieszkaniowych / Dz.U. Nr 203 z 2003r./ spowodowała, iż wypłata dodatkow mieszkaniowych z dniem 1.01.2004r. stała się zadaniem własnym gminy, a tym samym cały ciężar wypłaty tych świadczeń spada na budżet gminy .

Mimo iż systematycznie wzrastają środki przeznaczane na pomoc społeczną to niestety nie przekłada się to na poziom życia mieszkańców naszej gminy . Proces ten wynika ze stale zwiększającej się liczby osób , które ze względu na trudną sytuację materialno-bytową zgłaszają sie po pomoc do naszego Ośrodka. Brak możliwości podjęcia stałego zatrudnienia oprócz pogorszenia syt. finansowej rodzin prowadzi do powstawania wielu patologii / alkoholizm , przemoc w rodzinie / . Wiele dobrego w tej materii robi Gminna Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której członkowie bardzo aktywnie uczestnicza w jej pracach. Bardzo cenna jest też współpraca z miejscowym Komisariatem Policji .
Coraz trudniejsze staje się też zapewnienie właściwej opieki osobom starym, pozbawionym rodziny . Wprowadzenie od stycznia 2004r. obowiązku ponoszenia pełnych kosztów pobytu osób w Domu Pomocy Społecznej / ok. 1.600-2.000 zł miesięcznie / spowodowało gwałtowne ograniczenie wydawania skierowań do tych placówek , chociaż w pewnych sytuacjach nie ma możliwości zapewnienia w miejscu zamieszkania opieki na takim poziomie jaki mógłby zapewnić DPS.
Mimo wielu problemów z jakimi spotykamy się w bieżącej pracy i niemożnością zapewniania wszystkim potrzebującym pomocy w takim zakresie w jakim jej oczekują , mamy nadzieję że efekty naszej pracy przyczynią się do przynajmniej częściowej poprawy sytuacji życiowej naszych podopiecznych .


 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1272

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-01-09 07:26:23
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-01-09 07:29:18
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-01-09 07:29:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony