Uchwała Nr 3/2003 z 21 III 2003r.

Wersja do druku

Uchwała Nr 3/2003
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 21 marca 2003r.


w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 z późniejszymi zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (j. t. Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz.431 z późniejszymi zmianami), art.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz.84 i Nr 200, poz.1683), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682 i Nr 216, poz.1826) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz.718 i z 2001r. Nr 46, poz.499) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Pobór podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych następuje w drodze inkasa.

§ 2

Na inkasentów wyznacza się osoby wymienione w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Inkasenci zobowiązani są do pobierania podatków, o których mowa w § 1, dokonywania wpłat na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Stopnicy w dniu następnym po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić.
2. Inkasenci zobowiązani są do rozliczenia z pobranych nakazów płatniczych w terminie do dnia 1 marca każdego roku.

§ 4

Wynagrodzenie za inkaso podatków wynosić będzie 8% sumy zainkasowanych kwot.

§ 5

Inkasent odpowiada swoim majątkiem za pobrane i nie wpłacone na rachunek Urzędu Gminy podatki.

§ 6

Tracą moc:
1. Uchwała Nr 19/2001 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 22 marca 2001r. w sprawie poboru należności podatkowych w gminie Stopnica i wynagrodzenia za inkaso,
2. Uchwała Nr 31/2001 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 26 kwietnia 2001r. w sprawie zmiany uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1959

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2003-07-23 20:17:49
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2003-07-23 20:17:49
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2003-09-30 08:04:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony