Uchwała Nr II/12/06 z 4 grudnia 2006r.

Wersja do druku

Uchwała Nr II/12/06
RADY GMINY W STOPNICY
z dnia 4 grudnia 2006r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2007r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591; z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806; z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568; z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203; z 2005r. Nr 172, póz. 1441; z 2006r. Nr 17, póz. 128) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 136, póz. 969) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2006r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r (M.P.Nr 74, póz. 745) z kwoty 35,52 zł za l q do kwoty 28,00 zł za l q.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Województwa Świętokrzyskiego.

§4

Uchwała obowiązuje w roku podatkowym 2007r.
 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym podjęcie ustawy jest zasadne.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1284

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-02-20 08:48:24
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-02-13 13:35:46
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-02-13 13:35:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony