Protokół Nr XXXVI/06 - 27 października 2006r

Wersja do druku

Protokół Nr XXXVI/06

z sesji Rady Gminy w Stopnicy odbytej w dniu 27 października 2006r.
W sesji udział wzięli:
1. Radni w liczbie 14 na stan 15,
2. Sołtysi wg list obecności,
3. Wójt Gminy Ryszard Zych,
4. Zastępca Wójta Gmin Jan Stachurski,
5. Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz
6. Radca Prawny Wojciech Zręda
Otwarcie sesji nastąpiło o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
2. Przyjęcie porządku obrad .
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy i przegłosowanie.
5. Informacja o realizacji zdań w okresie kadencji.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy na 2006 rok (4 uchwały),
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Busko-Zdrój na realizację zadania „dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń pożarniczych”
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9.Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie sesji Rady Gminy.
Przebieg sesji:
Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak dokonał otwarcia XXXVI sesji Rady Gminy
A.2. Do przesłanego radnym porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o wprowadzenie dodatkowo trzech projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. oraz projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Busko-Zdrój na realizację zadania „dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń pożarniczych”, po czym otworzył dyskusję nad porządkiem obrad.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych.
Ad.3. Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został wyłożony do wglądu w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad jego treścią. Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem protokółu głosowało 14 radnych.
Ad.4. Wójt Gminy Ryszard Zych złożył sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad treścią sprawozdania.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 14 radnych. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Ad.5. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak przedstawił informację o realizacji zadań w okresie kadencji. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Z uwagi na brak dyskusji w punkcie interpelacje zapytania radnych przystąpiono do kolejnego punku porządku obrad tj. podjęcie uchwał.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektami uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych o kwotę 4.880 zł. z przeznaczeniem na zakup profesjonalnej zmywarki z funkcją wyparzania dla przedszkola w Stopnicy.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych o kwoty: 5.000 zł. jako dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń pożarniczych oraz 11.000 zł. z przeznaczeniem na remonty strażnic ( OSP Stopnica- 8.000 zł., OSP Czyżów – 3.000 zł).
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych o kwoty: 24.750 zł. z przeznaczeniem na remonty dróg – asfaltowanie, 12.000 zł. z przeznaczeniem na roboty przygotowawcze do budowy chodnika przy drodze krajowej w miejscowości Wolica-Smogorzów i ciągu pieszo jezdnego w Wolicy, 5.000 zł. z przeznaczeniem na oświetlenie.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych ( chwilowo nieobecny radny Cz. Sztuk)
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 6.880 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z nauczycielem.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Busko-Zdrój na realizację zadania „dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń pożarniczych”. Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
Podjęte przez Radę Gminy uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
W związku z ostatnią sesją Rady Gminy Stopnica Przewodniczący Rady Gminy podziękował Wójtowi Gminy, radnym i sołtysom za owocną współpracę oraz za wszelkie działania na rzecz gminy Stopnica.
Z uwagi na brak dyskusji w punkcie wolne wnioski i zapytania Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udział w sesji po czym uznał sesję za zakończoną.
Zakończenie sesji nastąpiło o godz. 15.10.
Protokolant:

Zofia Marzec

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1060

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-03-09 14:26:46
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-03-09 14:34:38
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-03-09 14:34:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony