Protokół Nr I/06 - 25 listopada 2006r

Wersja do druku

Protokół Nr I/06

z sesji Rady Gminy w Stopnicy odbytej w dniu 25 listopada 2006r.

W sesji udział wzięli:
1. Radni w liczbie 15 na stan 15,
2. Sołtysi wg listy obecności,
3. Wójt Gminy Ryszard Zych,
4. Zastępca Wójta Gminy Jan Stachurski,
5. Sekretarz Gminy Anna Godowska,
6. Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz,
7. Radca Prawny Wojciech Zręda,
8. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Stopnicy p. Anita Majka,
9. Proboszcz Parafii Św. Antoniego w Katach Starych ks. Krzysztof Ligocki,
10 Proboszcz Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Stopnicy ks. Zdzisław Wójcik,
11. Rektor Nowicjatu Księży Sercanów w Katach Starych ks. Sławomir Kamiński,
12. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy Jan Łukasik
Otwarcie sesji nastąpiło o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i powitanie.
2. Przedstawienie radnych – wręczenie zaświadczeń o wyborze przez Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej.
3. Ślubowanie radnych.
4. Stwierdzenie quorum.
5. Ustalenie porządku obrad:
 1/ wybór sekretarza obrad,
 2/ Powołanie Komisji Skrutacyjnej i przyjęcie Ordynacji wyborczej,
 3/ wybór Przewodniczącego Rady Gminy,
4/ wybór Wiceprzewodniczących,
5/ sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy i przegłosowanie,
6/ powołanie i ustalenie składu osobowego komisji rewizyjnej,
7/ powołanie i ustalenie składu osobowego komisji stałych,
8/ ustalenie wysokości diety dla przewodniczącego rady gminy,
9/ ustalenia wysokości diety i zasad zwrotu kosztów podroży służbowych dla radnych,
10/ podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok ( 2 uchwały),
11/Wolne wnioski i zapytania.
12/ Zamknięcie sesji Rady Gminy.
Przebieg sesji:
Ad.1. Radny senior Pan Stanisław Kozera dokonał otwarcia pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy w Stopnicy po czym powitał wszystkich przybyłych na sesję.
Ad.2. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Anita Majka pogratulowała radnym wyboru oraz wręczyła im zaświadczenia o wyborze.
Ad.3. Przewodniczący obrad Stanisław Kozera odczytał rotę ślubowania. Następnie 15 kolejno wyczytanych radnych przez najmłodszego wiekiem radnego Czesława Sztuka wypowiedzieli słowo „ ślubuję” wypowiadając dodatkowo formułę „tak mi dopomóż Bóg”.
Ad.4. Przewodniczący obrad stwierdził prawomocność do podejmowania uchwał.
Ad.5. Przewodniczący obrad po odczytaniu porządku obrad otworzył dyskusję nad jego ustaleniem. Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych.
Ad.5.1) Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad wyborem sekretarza obrad. Radny Krzysztof Tułak zgłosił na sekretarza obrad kandydaturę Pani Zofii Marzec – Inspektora w Urzędzie Gminy w Stopnicy.
Za przyjęciem kandydatury Zofii Marzec głosowało 15 radnych.
Ad.5.2) Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej. Do składu osobowego komisji skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury: na przewodniczącego komisji radnego Jana Kowalika na członków komisji radnych: Krzysztofa Zycha, Czesława Sztuka, Feliksa Szczepanika.
Zgłoszeni radni: Jan Kowalik, Czesław Sztuk, Feliks Szczepanik wyrazili zgodę na kandydowanie, radny Krzysztof Zych nie wyraził zgody na kandydowanie.
Za przyjęciem komisji w składzie: Jan Kowalik, Czesław Sztuk, Feliks Szczepanik głosowało 15 radnych.
Komisja skrutacyjna przystąpiła do opracowania ordynacji wyborczej wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady gminy.
Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zapoznał radnych z treścią ordynacji wyborczej wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady gminy.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt ordynacji wyborczej. Za przyjęciem ordynacji głosowało 15 radnych. Ordynacja wyborcza stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Ad.5.3) Przystąpiono do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Rady Gminy.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przyjmowania zgłoszeń.
Radny Czesław Sztuk zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Tułaka.
Radny Krzysztof Tułak wyraził zgodę na kandydowanie.
Z uwagi na brak dalszych zgłoszeń Przewodniczący obrad zgłosił wniosek o zamknięcie listy zgłoszeń na Przewodniczącego Rady Gminy.
Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych.
Po prezentacji swojej kandydatury przez radnego Krzysztofa Tułaka, Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia wyborów.
Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jan Kowalik odczytał protokół Komisji z przeprowadzonego głosowania.
W wyniku przeprowadzonego głosowania kandydat na Przewodniczącego Rady Gminy radny Krzysztof Tułak otrzymał 15 głosów. Wynik głosowania zadecydował, że na Przewodniczącego Rady Gminy został wybrany radny Krzysztof Tułak.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Dalszej części sesji przewodniczył Pan Krzysztof Tułak - Przewodniczący Rady Gminy.
Ad.5.4) Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przyjmowania kandydatur na wiceprzewodniczących Rady Gminy.
 - Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak zgłosił kandydatury radnych: Cezarego Borowca i Grzegorza Rokosza.
Radny Cezary Borowiec i radny Grzegorz Rokosz wyrazili zgodę na kandydowanie.
Radna Ryszarda Wiśniewska zgłosiła kandydaturę radnej Danuty Szczepanik.
Radna Danuta Szczepanik wyraziła zgodę na kandydowanie.
Po prezentacji swoich kandydatur przez radnych: Danutę Szczepanik, Cezarego Borowca i Grzegorza Rokosza Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o zamknięcie listy zgłoszeń kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia wyborów.
W wyniku przeprowadzonego głosowania kandydaci na Wiceprzewodniczących Rady Gminy otrzymali następującą liczbę głosów:
- radna Danuta Szczepanik - 4 głosy,
- radny Cezary Borowiec - 11 głosów,
- radny Grzegorz Rokosz - 11 głosów.
Wynik głosowania zadecydował, że na Wiceprzewodniczących Rady Gminy zostali wybrani radni: Cezary Borowiec i Grzegorz Rokosz którzy uzyskali wymaganą bezwzględną większość głosów.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy. Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Ad.5.5) Wójt Gminy Ryszard Zych złożył sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
Przewodniczy Rady Gminy otworzył dyskusję nad treścią sprawozdania.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem sprawozdania głosowało 15 radnych.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokółu
Przed przystąpieniem do wyboru stałych komisji Rady Gminy w głosowaniu jawnym Przewodniczący Rady Gminy przypomniał nazwy komisji oraz ich liczebny skład osobowy: Komisja Rewizyjna – 3 osoby, Komisja Budżetu, Planowania, Handlu i Usług – 4 osoby, Komisja Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Ochrony Środowiska i Porządku – 4 osoby, Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Ziemią – 4 osoby.
W nawiązaniu do powyższego radny Feliks Szczepanik zgłosił wniosek o pozostawienie dotychczasowych ilościowych składów osobowych komisji.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Szczepanika.
Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych.
Ad.5.6) Przystąpiono do zgłaszania kandydatury na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Rady Feliks Szczepanik zgłosił kandydaturę radnego Jana Kowalika.
Radny Jan Kowalik wyraził zgodę na kandydowanie. Przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem kandydatury Jana Kowalika na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej głosowało 15 radnych.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej o radnego Czesława Sztuka po czym zwrócił się do radnych o zgłaszanie dalszych kandydatur.
Radna Danuta Szczepanik zgłosiła kandydaturę radnej Ryszardy Wiśniewskiej i radnego Stanisława Kozery.
Radny Cezary Borowiec zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Zycha.
Z uwagi na brak dalszych zgłoszeń Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do zgłoszonych radnych o wyrażenie zgody na kandydowanie.
Radni: Czesław Sztuk, Krzysztof Zych, Stanisław Kozera wyrazili zgodę na kandydowanie, radna Ryszarda Wiśniewska nie wyraziła zgody na kandydowanie.
W związku z tym, że Rada Gminy przyjęła 3-osobowy skład Komisji Rewizyjnej przystąpiono do głosowania nad kandydatami do Komisji wg kolejności zgłoszeń.
Za przyjęciem kandydatury radnego Czesława Sztuka głosowało 11 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu,1 radny głosował przeciw.
Za przyjęciem kandydatury radnego Krzysztofa Zycha głosowało 11 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu.
Za przyjęciem kandydatury radnego Stanisława Kozery głosowało 10 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu.
Wynik głosowania zadecydował, że do składu osobowego komisji Rewizyjnej powołano radnych: Jana Kowalika, Czesława Sztuka, Krzysztofa Zycha.
Ad.5.7) Przystąpiono do zgłaszania kandydatur na przewodniczącego Komisji Budżetu, Planowania, Handlu i Usług.
Radny Ryszard Grzegorczyk zgłosił kandydaturę radnego Feliksa Szczepanika.
Z uwagi na brak dalszych zgłoszeń Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o zamknięcie listy zgłoszeń kandydatów.
Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do zgłoszonego radnego o wyrażenie zgody na kandydowanie. Radny Feliks Szczepanik wyraził zgodę na kandydowanie.
Za przyjęciem kandydatury radnego Feliksa Szczepanika na Przewodniczącego Komisji Budżetowej głosowało 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Przystąpiono do zgłaszania kandydatur do składu osobowego komisji Budżetowej.
- radny Grzegorz Rokosz zgłosił kandydaturę radnego Ryszarda Grzegorczyka.
 Radny Grzegorczyk wyraził zgodę na kandydowanie.
- radny Czesław Sztuk zgłosił kandydatury radnych: Ryszardy Wiśniewskiej i Józefa Fiutko
Radni Wiśniewska i Fiutko wyrazili zgodę na kandydowanie.
Z uwagi na brak dalszych zgłoszeń Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o zamkniecie listy zgłoszeń kandydatów. Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie kandydatur: Ryszarda Grzegorczyka, Ryszardy Wiśniewskiej i Józefa Fiutko do składu osobowego Komisji Budżetowej. Za przyjęciem kandydatur głosowało 15 radnych.
Przystąpiono do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska.
Przewodniczący Rady Gminy zgłosił kandydaturę radnego Cezarego Borowca.
Radny Borowiec wyraził zgodę na kandydowanie.
Z uwagi na brak dalszych zgłoszeń Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o zamknięcie listy zgłoszeń kandydatur.
Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych.
Za przyjęciem kandydatury radnego Cezarego Borowca na Przewodniczącego Komisji Oświaty głosowało 13 radnych 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur do uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty.
- radny Jan Kowalik zgłosił kandydaturę radnego Albina Grochowskiego.
Radny Albin Grochowski wyraził zgodę na kandydowanie.
- radny Stanisław Kozera zgłosił kandydaturę radnej Danuty Szczepanik.
Radna Danuta Szczepanik wyraziła zgodę na kandydowanie.
- radna Ryszarda Wiśniewska zgłosiła kandydaturę radnego Stanisława Kozerę.
Radny Stanisław Kozera wyraził zgodę na kandydowanie.
Za przyjęciem Komisji Oświaty w w/w składzie głosowało 12 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Przystąpiono do zgłaszania kandydatur na przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Ziemią.
- radny Krzysztof Zych zgłosił kandydaturę radnego Grzegorza Rokosza.
Radny Grzegorz Rokosz wyraził zgodę na kandydowanie.
Z uwagi na brak dalszych zgłoszeń Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o zamknięcie listy zgłoszeń kandydatur na przewodniczącego komisji.
Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych.
Za przyjęciem kandydatury radnego Grzegorza Rokosza na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa głosowało 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur do uzupełnienia składu osobowego Komisji Rolnej.
- radny Krzysztof Zych zgłosił kandydatury radnych: Jerzego Cichonia i Krzysztofa Tułaka,
- radny Józef Fiutko zgłosił kandydaturę radnego Józefa Wacha.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Za przyjęciem składu osobowego Komisji Rolnictwa w w/w składzie głosowało 15 radnych.
Ad.5.6)Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Ad.5.7) Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania i ustalenia stałych komisji Rady Gminy.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Ad.5.8) Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla przewodniczącego rady gminy, po czym zwrócił się do radnych o ustalenie diety na poziomie roku bieżącego tj. 1.200 zł. miesięcznie.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Ad.5.9)Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Feliks Szczepanik zgłosił wniosek o przyjęcie wysokości diet na poziomie 2006r. tj. 400 zł. miesięcznie.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych. ( radny Czesław Sztuk chwilowo nieobecny).
Ad.5.10) Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnymi projektami uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. o kwoty: 55.017zł. z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń w związku ze zwiększoną liczbą pracowników przyjętych z Powiatowego Biura Pracy i 2.370 zł. z przeznaczeniem na wypłatę należności za obsługę medyczną pikniku „Dni Stopnicy” i zakup materiałów na promocję Gminy.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. o kwoty: 7.400 zł. z przeznaczeniem na zakup komputera i kserokopiarki dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz obsługi informatycznej i 15.468 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy. Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych ( radny Czesław Sztuk chwilowo nieobecny).
Ad.5.11) Wolne wnioski i zapytania.
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał o terminie złożenia przez radnych oświadczeń majątkowych, po czym Sekretarz Gminy Anna Godowska omówiła szczegółowo druki oświadczeń majątkowych.
Radny Powiatu Buskiego Teofil Dresel podziękował za poparcie jego kandydatury w wyborach do Rady Powiatu po czym zadeklarował współpracę jego osoby jako radnego powiatu z Radą Gminy w Stopnicy.
Sołtys wsi Stopnica Jan Kolasiński zgłosił wniosek o podjęcie przez Radę Gminy działań w zakresie egzekwowania od właścicieli budynków zakupionych po byłych zakładach produkcyjnych na terenie Stopnicy deklarowanych terminów rozpoczęcia działalności a tym samym tworzenia nowych miejsc pracy.
Wójt Gminy Ryszard Zych złożył gratulacje wyboru Przewodniczącemu Rady Gminy oraz radnym.
Ad.5.12) Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował zebranym za udział w sesji, po czym uznał sesję za zakończoną.
Zakończenie sesji nastąpiło o godz. 12.30.
Protokolant

Zofia Marzec

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1827

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-03-09 14:28:10
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-03-09 14:34:45
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-03-09 14:34:45
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony