Protokół Nr II/06 - 4 grudnia 2006r

Wersja do druku

Protokół Nr II/06

z sesji Rady Gminy w Stopnicy odbytej w dniu 4 grudnia 2006r.
W sesji udział wzięli:
- radni w liczbie 14 na stan 15,
- sołtysi wg listy obecności,
- Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Stopnicy Anita Majka,
- Radny Rady Powiatu Teofil Dresel,
- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy Jan Łukasik,
- Wójt Gminy Ryszard Zych,
- zastępca Wójta Gminy Jan Stachurski,
- Sekretarz Gminy Anna Godowska,
- Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz
Otwarcie sesji nastąpiło o godz.9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Objęcie mandatu przez Wójta Gminy:
- wręczenie zaświadczenia o wyborze przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Stopnicy ,
- złożenie ślubowania.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta,
b) zmian w budżecie gminy na 2006 rok ( 2 uchwały),
c) obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2007 rok,
d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2007 rok,
e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok,
f) podatku od posiadania psów na 2007 rok
g) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków z terenu gminy Stopnica,
h) nadania nazwy Gimnazjum w Stopnicy,
i) zmiany uchwały,
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i zapytania
8 Zamknięcie sesji Rady Gminy.
Przebieg sesji:
Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak dokonał otwarcia II sesji Rady Gminy powitał przybyłych na sesję, stwierdził prawomocność do podejmowania uchwał.
Ad.2. Do przesłanego radnym porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad o dodatkowe trzy uchwały: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r., w sprawie nadania nazwy Gimnazjum w Stopnicy ( odczytał treść wniosku w przedmiotowej sprawie) oraz w sprawie zmiany uchwały po czym otworzył dyskusję nad ustaleniem porządku obrad. Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania nad wnioskiem dotyczącym wprowadzenia zmian do porządku obrad.
Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad uzupełniony o przyjęty wniosek.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych.
Ad.3. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Stopnicy p.Majka Anita pogratulowała Wójtowi Gminy wyboru oraz wręczyła zaświadczenie o wyborze.
Następnie Wójt Gminy odczytał rotę ślubowania po czym wypowiedział słowo „ ślubuję” wypowiadając dodatkowo formułę ”tak mi dopomóż Bóg”
Przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad.4. Interpelacje i zapytania radnych.
- radny Krzysztof Zych zapytał czy gmina ogłosiła już przetarg na odśnieżanie dróg gminnych.
- radny Grzegorz Rokosz zapytał na jakich zasadach są przyznawane dopłaty dla rolników dotkniętych klęską suszy,
- radny Jerzy Cichoń zapytał kiedy na terenie Stopnicy zostanie włączone całodobowe oświetlenie uliczne, w dalszej wypowiedzi zgłosił wniosek o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia ograniczenia prędkości pojazdów przejeżdżających przez Stopnicę, ustalenie miejsc i zasad parkowania pojazdów na Placu Piłsudskiego w Stopnicy
Ad.5. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektami uchwał:
- w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok o kwotę 16.627 zł. z przeznaczeniem na zakup energii dla budynków szkolnych
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych .
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. o kwotę 88 zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendium socjalnego.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych
- w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2007r.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2007r.
W dyskusji głos zabrali:
- Przewodniczący Komisji Oświaty Cezary Borowiec poinformował, że członkowie Komisji Oświaty i Rewizyjnej wnioskowali o przyjęcie w § 2 pkt 1 lit.3 kwoty 0.04zł. oraz o zweryfikowanie zgłoszonych w deklaracjach powierzchni związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wykonanie powyższego ma w celu obniżenia w przyszłości podatku z 14 na 10 zł
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa Grzegorz Rokosz poinfromował, że Komisja Rolna i Rewizyjna wnioskowała o obniżenie podatku zapisanego w § 1 pkt 1 lit. c do kwoty 0,02 zł ponieważ dotyczy to gospodarstw poniżej 1 ha i często dotyczy to emerytów i rencistów których dochody są bardzo niskie.
- radny Czesław Sztuk ponownie zgłosił wniosek aby zweryfikować wszystkie zarejestrowane podmioty gospodarcze w zakresie zajmowanej powierzchni związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeżeli przeprowadzona kontrola wykaże ,że zajmowanej powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej jest więcej to wówczas zdaniem radnego należy rozważyć problem obniżenia tego podatku. Ponadto radny zgłosił wniosek aby do końca br. zweryfikować dwa podmioty gospodarcze czy prawidłowo płacą podatek w kwocie 8,66 zł od zajętej powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kwalifikowanym materiałem siewnym.
- W nawiązaniu do prowadzonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że propozycja obniżenia podatku od nieruchomości od pozostałych gruntów do kwoty 0.02 zł. powstała z uwagi na fakt że dotyczy to najbiedniejszych podatników do których należą między innymi emeryci i renciści.
- Wójt Gminy poinformował, że pomimo znacznej obniżki tego podatku w roku bieżącym i tak wpływały interwencje że jest zbyt wysoki szczególnie dla rencistów i emerytów,
- Radny Stanisław Kozera – sołtys wsi Smogorzów zwrócił uwagę, że podatek ten dotyczy szczególnie ludzi biednych do których należą emeryci i renciści dlatego też wnioskuje o przyjęcie tego podatku w wysokości 0,02 zł.
- Radny Jerzy Cichoń zgłosił wniosek aby podatek od nieruchomości od pozostałych gruntów obniżyć do kwoty 0,02 zł.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały z uwzględnieniem wniosku o obniżenie stawki podatku od nieruchomości od pozostałych gruntów do kwoty 0,02 zł.
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnym projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Czesław Sztuk – członek Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek wypracowany przez Komisję Rewizyjną i Oświaty w sprawie obniżenia stawek podatku od ciągników siodłowych i balastowych od 3,5 tony i poniżej 12 ton do kwoty 1.000 zł od samochodów ciężarowych o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, niemniej niż trzy osie do 1.000 zł. lub najniższa stawka ministerialna oraz od ciągników siodłowych i balastowych do 1.000 zł. lub najniższa stawka ministerialna.
- Radna Ryszarda Wiśniewska poddała pod rozwagę zgłoszony wniosek w sprawie obniżania stawek podatku od środków transportowych. Zwróciła uwagę, że jeżeli właścicielami tych samochodów nie są rolnicy lecz osoby prowadzące działalność gospodarczą która daje duże dochody to należy rozważyć przyjęcie tego wniosku.
- Radny Czesław Sztuk zwrócił uwagę, że w porównaniu do innych podatków najwięcej do budżetu gminy wpływa środków z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Zwrócił również uwagę, że utrzymanie samochodów ciężarowych jest zbyt wysokie w związku z czym przyjęcie niższego podatku spowoduje otwarcie kolejnych firm przewozowych a tym samym powstaną dodatkowe dochody do budżetu gminy.
- Radny Grzegorz Rokosz zwrócił uwagę, że od 4 lat stawki podatku od środków transportowych przyjmowane są przez Radę Gminy na tym samym poziomie dlatego Komisja w której posiedzeniu uczestniczył wnioskowała aby w dalszym ciągu stawki te pozostawić bez zmian. Natomiast zdaniem radnego transport rozwija się dalej co wpływa korzystnie dla właścicieli samochodów.
- Radny Ryszard Grzegorczyk zwrócił uwagę, że również rolnicy są właścicielami samochodów dla których wnioskowane jest obniżenie podatku.
- Radny Cezary Borowiec zwrócił uwagę aby wszystkich podatników traktować jednakowo mając na uwadze podatek rolny od nieruchomości i od środków transportowych.
- Wójt Gminy Ryszard Zych wyjaśnił, że skutki finansowe dla budżetu gminy spowodowane obniżką podatku (do wysokości stawek zapisanych w projekcie uchwały) to kwota 64.802 zł w stosunku do stawek ministerialnych.
- Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do p.Skarbnik Gminy o przygotowanie informacji dotyczącej skutków finansowych dla gminy w przypadku obniżenia stawek podatku wnioskowanych przez Komisję Rewizyjną i Oświatową.
- Radna Ryszarda Wiśniewska zgłosiła wniosek w sprawie przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.
- Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz poinformowała, że w przypadku przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej i Oświaty w sprawie obniżenia stawek podatku od środków transportowych skutki finansowe dla budżetu gminy to kwota 69.802 zł.
- Radny Cezary Borowiec zgłosił wniosek o przegłosowanie projektu uchwały z uwzględnieniem wniosku Komisji Oświaty i Rewizyjnej.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwały z uwzględnieniem wniosku Komisji Oświaty i Rewizyjnej przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnymi projektami uchwał:
- w sprawie podatku od posiadania psów na 2007 r.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków z trenu gminy Stopnica.
 W dyskusji głos zabrali:
- Przewodniczący Komisji Oświaty Cezary Borowiec poinformował, że Komisja Oświaty i Rewizyjna zgłosiła wniosek aby obniżyć cenę wody z proponowanej we wniosku Kierownika ZGK tj z 2.07zł. do 2,00 zł. nie wniesiono zastrzeżeń do proponowanej we wniosku ceny ścieków.
- Przewodniczący Komisji Rolnej Grzegorz Rokosz zgłosił wniosek Komisji Rolnej i Budżetowej o przyjęcie wysokości stawek określonych we wniosku Kierownika ZGK tj. woda - 2.07 zł, ścieki - 1,42 zł.
- Radny Czesław Sztuk zwrócił uwagę, że Komisja Oświaty i Rewizyjna zgłosiła propozycję podwyższenia m3 wody o kwotę 0,18 zł, natomiast Komisja Rolna i Budżetowa o kwotę 0,25 zł. Kończąc wypowiedź zgłosił wniosek o przegłosowanie propozycji zgłoszonej przez Komisję Oświaty i Rewizyjną.
- Wójt Gminy wyjaśnił, że przy przyjęciu wysokości ceny m3 wody w kwocie 2,07zł. (zgodnie z kalkulacją Kierownika ZGK) woda jest już dotowana w postaci zwolnienia z 1% podatku od nieruchomości co daje kwotę 47.000 zł.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 3 radnych, przeciw 8 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Wynik głosowania zadecydował, że Rada Gminy nie podjęła uchwały w przedmiotowej sprawie.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że od Dyrektora Gimnazjum w Stopnicy, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców do Rady Gminy w Stopnicy wpłynął wniosek o nadanie Gimnazjum w Stopnicy imienia „Kazimierza Wielkiego” po czym otworzył dyskusję nad projektem uchwały w przedmiotowej sprawie:
- Przewodniczący Komisji Oświaty Cezary Borowiec poparł złożony wniosek oraz zwrócił się do radnych o przyjęcie uchwały w sprawie nadania Gimnazjum w Stopnicy im. Kazimierza Wielkiego.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnym projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały.
Z uwagi na brak dyskusji związanej z projektem uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały glosowało 14 radnych.
Ad.6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
- W sprawie udzielenia odpowiedzi na zapytanie dotyczące dopłat z tytułu szkód powstałych na skutek suszy Wójt Gminy zwrócił się o przedstawienie informacji w tym temacie do członków komisji ds. Szacowania Skutków Klęski Suszy oraz pracowników GOPS. Głos zabrała Maria Brońska członek Komisji która poinformowała, że z dniem 10 sierpnia 2006r. Urząd Wojewódzki przesłał pismo informujące, że do dnia 25 sierpnia 2006r, należy doręczyć sporządzone przez Komisję protokóły wraz z imiennym wykazem wszystkich rolników którzy zgłosili klęskę suszy. W terminie do dnia 25 sierpnia 2006r. członkowie Komisji dostarczyli określone w piśmie Urzędu Wojewódzkiego dokumenty. Pierwsza wersja pisma które w temacie suszy otrzymał Urząd Gminy dotyczyła kredytów preferencyjnych dla gospodarstw dotkniętych suszą. W dniu 28 sierpnia 2006r. Wojewoda Świętokrzyski przesłał załącznik do uchwały Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006r. o programie pomocy dla gospodarstw rolnych celem złagodzenia skutków suszy. Załącznik ten obejmował propozycję udzielenia pomocy w wysokości 500 zł. dla gospodarstw do 5 ha i 1.000 zł. powyżej 5 ha oraz możliwość uzyskania kredytu preferencyjnego. Następnie 11 września 2006r. Urząd Wojewódzki zwrócił się o przekazanie Kierownikowi GOPS wykazu osób oraz potwierdzonych kserokopii protokołów szacowanych strat celem wydania decyzji odnośnie wysokości kwot suszowych. W dniu 2 listopada 2006r. dla Kierowników GOPS przesłano nowe wytyczne z których wynika, że do wyliczenia strat powstałych w gospodarstwach rolnych na skutek suszy bierze się pod uwagę nie powierzchnię upraw a ogólną powierzchnię gospodarstwa. Na terenie gminy są miejscowości gdzie do szkód powstałych na skutek suszy nie doliczano sadów ponieważ na wniosek radnego Rokosza wcześniej sporządzane były protokoły strat wymarznięć w sadach.
- p.o. Kierownika GOPS Dorota Kowal poinformowała, że decyzje odmowne powstały w związku ze zmianą przelicznika. ( z powierzchni upraw na ogólną powierzchnię gospodarstwa). Poinformowała również, że GOPS posiada środki na wypłatę pomocy dla gospodarstw dotkniętych suszą jednak brakuje prawnych możliwości ich wypłaty.
-  W odpowiedzi na zapytanie dotyczące ogłoszenia przetargu na odśnieżanie dróg gminnych Wójt Gminy poinformował, że jeżeli usługa związana z odśnieżaniem dróg nie przekroczy 6.000 EURO można bezprzetargowo zlecić Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Stopnicy, natomiast jeżeli zajdzie taka potrzeba przetarg zostanie ogłoszony. Zwrócił uwagę, że o koszty związane z odśnieżaniem dróg pomniejszone zostaną wydatki na drogi.
- W zakresie włączenia całodobowo oświetlenia ulicznego Wójt Gminy poinformował, że decyzję w tej sprawie pozostawia Radzie Gminy, natomiast sprawę ustalenia miejsc i zasad parkowania pojazdów na Placu Piłsudskiego w Stopnicy, oraz poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym przekazuje do Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Ochrony Środowiska i Porządku celem zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.
 Ad.7.Wolne wnioski i zapytania.
- Radna Ryszarda Wiśniewska zgłosiła wniosek aby zmienić czas włączenia oświetlenia ulicznego w godzinach rannych tj z godziny 5.30 na 5.00.
- Radny Grzegosz Rokosz zapytał jakie zasady należy spełnić w przypadku zatrudnienia w gospodarstwie rolnym obcokrajowca.
- Radny Czesław Sztuk zapytał czy do projektu budżetu gminy na 2007 r. radni mogą wnieść swoje potrzeby.
- Radny Cezary Borowiec zwrócił się do radnych o wsparcie finansowe zakupu sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Stopnicy.
- W nawiązaniu do prowadzonej dyskusji dotyczącej odśnieżania dróg Przewodniczący Rady Gminy zaapelował o rozwagę przy wzywaniu pługów do odśnieżenia czasami krótkiego odcinka drogi. Zwrócił uwagę, że koszty dojazdu i usługi są bardzo wysokie i wpływają na pomniejszenie środków planowanych na utrzymanie dróg a między innymi na budowę i remonty.
- W nawiązaniu do problemu dotyczącego włączenia oświetlenia ulicznego Wójt Gminy poinformował, że należy przeliczyć koszty z tym związane i omówić na posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy. W dalszej wypowiedzi Wójt Gminy zwrócił się do p. Sekretarz Gminy o sprawdzenie przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców i udzielenie odpowiedzi zainteresowanym oraz o przedstawienie zmian do Statutu Sołectwa. W nawiązaniu do budżetu gminy na 2007r. poinformował, że budżet jest zadaniowy i wnioski dotyczące określonych zadań należy składać niezwłocznie.
- Radny Jerzy Cichoń zgłosił wniosek w sprawie przeznaczenie w budżecie gminy na 2007r.pewnych środków na kulturę i promocję gminy, Zdaniem radnego w ramach promocji gminy należy wykonać mapę Stopnicy z uwzględnieniem najważniejszych zabytków i umieścić ją na tablicy ogłoszeń w parku w Stopnicy.
- Sołtys wsi Stopnica Jan Kolasiński zwrócił uwagę, że na terenie Stopnicy nie wszystkie ulice i domy posiadają tablice informujące o nazwie ulicy i numerze domu co w najbliższym czasie należałoby sprawdzić i uzupełnić.
-  Sołtys wsi Kuchary Janusz Furman poinformował, że składał wniosek o założenie kręgów i przepustów przy drodze gminnej łączącej z drogą powiatową. Z informacji którą uzyskał od Wójta Gminy wynika, że wniosek ten został skierowany do Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju skąd otrzymał odpowiedź lecz wniosek w dalszym ciągu nie został zrealizowany.
- Sołtys wsi Wolica Józef Wach zgłosił wniosek o zebranie poboczy z pasa drogowego oraz zwrócił uwagę na złe ustawienie tablicy informacyjnej przy skrzyżowaniu dróg Stopnica-Wolica.
- W odpowiedzi na poruszone problemy Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w sprawie kręgów i przepustów zostało skierowane pismo do wnioskodawcy informujące o zajętym stanowisku wyrażonym przez Powiatowego Zarządcę Dróg. W sprawie zebrania poboczy przy drodze w m. Wolica podejmowane były już czynności lecz z uwagi na utrudnienia mieszkańców problem nie został rozwiązany. W sprawie ustawienia tablicy przy skrzyżowaniu dróg należy zwrócić się do Zarządcy Dróg Krajowych. Następnie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że od mieszkańców Stopnicy ul.Północna wpłynął wniosek w sprawie włączenia całodobowo oświetlenia ulicznego. Po zapoznaniu z treścią wniosku poinformował, że wniosek w przedmiotowej sprawie skieruje na posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy celem zajęcia stanowiska.
- Sekretarz Gminy Anna Godowska przedstawiła procedurę przyjęcia Statutu Sołectwa. Zwróciła uwagę, że z projektami statutów muszą zapoznać się mieszkańcy sołectwa, następnie po przyjęciu statutów przez zebranie wiejskie Rada Gminy uwzględniając zgłoszone poprawki podejmie stosowne uchwały.
Ad.8. Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował zebranym za udział w sesji po czym uznał drugą sesję Rady Gminy za zakończoną. Zakończenie sesji nastąpiło o godzinie 13.00.
 
 Protokolant
Zofia Marzec

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1522

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-03-09 14:29:12
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-03-09 14:34:52
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-03-09 14:34:52
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony