Uchwała Nr 17/2003 z 28 VI 2003r.

Wersja do druku

Uchwała Nr 17/2003
Rady Gminy w stopnicy
z dnia 28 kwietnia 2003r.

w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Stopnica


 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806) oraz art3 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003r. Nr 24, poz.198) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się "Gminny program przeciwdziałania narkomanii w gminie Stopnica na 2003 rok" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1885

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2003-07-23 20:37:43
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2003-07-23 20:37:43
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2003-07-23 20:37:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony