Uchwała Nr IV/4/07 z 13 lutego 2007r.

Wersja do druku

Uchwała Nr IV/4/07
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 13 lutego 2007r.

w sprawie zmian Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stopnica na 2007 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stopnica na 2007 rok, stanowiącym załącznik do uchwały Nr III/29/06 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 29 grudnia 2006r. załącznik „Wydatki gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2007 rok” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały porucza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być przeznaczane na realizację gminnych programów przeciwdziałania narkomanii.

Załączone pliki:

Załącznik
(U_2007_4_zal.doc - 40.448 KB) Data publikacji: 2007-03-21 12:43:09 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1216

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-03-21 11:50:54
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-03-21 12:44:17
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-03-21 12:44:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony