Uchwała Nr IV/6/07 z 13 lutego 2007r.

Wersja do druku

Uchwała Nr IV/6/07
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 13 lutego 2007r.

w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 8 ust.2 pkt 2 i art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) oraz art. 2, art. 9, art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIX/49/05 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 13 grudnia 2005r. w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy w samorządową instytucję kultury, w § 12 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Obsługę finansowo-ksiegową Biblioteka prowadzi we własnym zakresie”.

§ 2

Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art.11 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej sposób gospodarowania środkami finansowymi biblioteki określa jej statut.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1207

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-03-21 11:53:01
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-03-21 12:47:20
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-03-21 12:47:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony