Zarządzenie Nr 19/07 z 19 marca 2007r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 19/07
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 19 marca 2007 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie art.19 ust 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. Nr 19 poz. 177/ zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję przetargową do rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę chodnika dla pieszych w pasie drogi krajowej nr 73 w miejscowości Wolica oraz na budowę ciągu pieszo- jezdnego z włączeniem do drogi krajowej nr 73 pelacji Kielce- Tarnów w miejscowości Wolica

1. Helena Rokita - Przewodnicząca Komisji
2. Mirosław Siekierski - Sekretarz Komisji
3. Krzysztof Rogala - Członek Komisji

§ 2

Do zadań Komisji Przetargowej należy ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badanie
i ocena ofert.

§ 3

Komisja przedstawi kierownikowi Zamawiającego propozycje: wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, lub wystąpi z wnioskiem o ewentualne unieważnienie postępowania.

§ 4

Komisja pracuje zgodnie z zasadami określonymi w/w Prawie Zamówień Publicznych. Komisja kończy pracę z dniem podpisania umowy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1084

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-05-18 11:00:59
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-05-18 11:04:07
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-05-18 11:04:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony