Zarządzenie Nr 18/07 z 16 marca 2007r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 18/07
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 16 marca 2007 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie art.19 ust 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. Nr 19 poz. 177/

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję przetargową do rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Wolica-Stopnica przy drodze krajowej nr 73, w następującym składzie:

1. Helena Rokita - Przewodnicząca Komisji
2. Krzysztof Rogala - Sekretarz Komisji
3. Jan Stachurski - Członek Komisji

§ 2

Do zadań Komisji Przetargowej należy ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badanie i ocena ofert.

§ 3

Komisja przedstawi kierownikowi Zamawiającego propozycje: wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, lub wystąpi z wnioskiem o ewentualne unieważnienie postępowania.

§ 4

Komisja pracuje zgodnie z zasadami określonymi w/w Prawie Zamówień Publicznych. Komisja kończy pracę z dniem podpisania umowy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1147

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-05-18 11:03:28
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-05-18 11:48:50
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-05-18 11:48:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony