Uchwała Nr VII/19/07 z 24 kwietnia 2007r.

Wersja do druku

UCHWAŁA NR VII /19/07
RADY GMINY W STOPNICY
z dnia 24 kwietnia 2007r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r . o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 ze zmianami), decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach Nr3011/15/2007 z dnia 27 marca 2007 r. ( pismo znak: FN.I.3011/15/2007 z dnia 2007-03-28 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów Budżetu) oraz pisma Ministra Finansów ST3-4820-6/2007/507 z dnia 15 marca 2007 roku
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 854 w rozdziale 85415 w § 2030 o kwotę zł 16.548,00
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 w rozdziale 85415w § 3240 o kwotę zł 16.548,00
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

§2

1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 758 w rozdziale 75831 w § 2920 o kwotę zł 1.808,00
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 4210 o kwotę zł 1.808,00

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Uzasadnienie:
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.2 ust.2 i 3 ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego ( Dz.U. z 2007r Nr 36 poz.227) Minister Finansów dokonał zmiany subwencji równoważącej na 2007 rok i na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego został zwiększony plan dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1233

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-05-18 13:29:00
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-05-18 13:38:27
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-05-18 13:38:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony