Protokół Nr V/07

Wersja do druku

Protokół Nr V/07

Z sesji Rady Gminy w Stopnicy odbytej w dniu 22 lutego 2007r.
W sesji udział wzięli:
- radni w liczbie 15 na stan 15,
- sołtysi wg listy obecności
- Wójt Gminy Ryszard Zych,
- Zastępca Wójta Gminy Jan Stachurski,
- Sekretarz Gminy Anna Godowska,
- Radca Prawny Wojciech Zręda,
- radny Rady Powiatu Teofil Dresel,
- Dyrektor SP w Stopnicy Andrzej Banach
- Stomatolog Urszula Schabowska.
Otwarcie sesji nastąpiło w sali konferencyjnej Urzędu Gminy o godz 900.
Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4.Podjecie uchwał w sprawie:
 a) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Czyżowie,
 b) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Mietlu,
 c) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Strzałkowie,
 d) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Smogorzowie,
 e) zamiaru likwidacji szkoły Filialnej w Klępiu Górnym,
 f) zbycia nieruchomości.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie sesji Rady Gminy.
Przebieg sesji:
Ad.1.Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak dokonał otwarcia V sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na sesję, stwierdził prawomocność do podejmowania uchwał.
Ad. 2. Do przesłanego radnym porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku o projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek dotyczący zmian w porządku obrad. Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad uwzględniając przyjęty wniosek.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych.
Ad.3. Interpelacje i zapytania radnych.
- radny Krzysztof Zych zapytał kto odpowiada cyt.”za administrację szkół” ponieważ z wypowiedzi Wójta Gminy udzielonej na zebraniu wiejskim w Smogorzowie wynikło, że prowadzi to osoba zatrudniona w wymiarze ? etatu.
- radny Jan Kowalik zapytał dlaczego nie dopłacane jest do „O” w Szkołach w Czyżowie, Klępiu i Starzałkowie i częściowo do przedszkoli?
- radny Cezary Borowiec zgłosił propozycję aby sprawę gabinetu stomatologicznego rozpatrzyć w pierwszej kolejności z uwagi na obecność na sesji p. Stomatolog Urszuli Schabowskiej.
W nawiązaniu do propozycji radnego Borowca Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na poprzedniej sesji Rady Gminy radny Rokosz złożył interpelacje dotyczącą funkcjonowania gabinetu stomatologicznego w szkole, korzystając z obecności p.stomatolog zgłosił propozycję aby odpowiedź na interpelacje przenieść do pktu 3. Radni nie wnieśli zastrzeżeń do zgłoszonej propozycji.
 - radny Czesław Sztuk zapytał czy powołano komisję do przeprowadzenia kontroli wszystkich podmiotów gospodarczych (zweryfikowanie metrażu) na terenie gminy Stopnica? Następnie zapytał czy w wyniku przeprowadzonej kontroli podmiotów gospodarczych zajmujących budynki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym całość zgłoszonego metrażu zaliczono wg niższej stawki? Następnie zapytał na jaką kwotę umorzono podatki w 2006 roku?
Na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy radny Grzegorz Rokosz przypomniał interpelację zgłoszoną na poprzedniej sesji Rady Gminy w sprawie funkcjonowania szkolnego gabinetu stomatologicznego.
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Stomatolog p.Urszuli Schabowskiej.
Pani Urszula Schabowska – stomatolog poinformowała, że jest na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia z którym ma podpisaną umowę w wymiarze ? etatu ( 3 dni w tygodniu) . Zawarty kontrakt określa 46.000 punktów z tego 36.000 dla dzieci i 10.000 dla dorosłych ( w tym młodzież uczęszczająca do szkoły średniej w Stopnicy). Poinformowała, że z bólem zęba jej obowiązkiem jest przyjąć pacjenta bez względu na wiek. Zwróciła uwagę na fakt, że wprowadziła lakowanie zębów dla dzieci klas „O” o czym informowali są rodzice i że akcji tej nie przeprowadza żadna z ościennych gmin. Poinformowała, że często są przypadki, gdzie rodzice stojąc pod drzwiami gabinetu stomatologicznego zajmują kolejkę dzieciom. Jest tyle chętnych dzieci do leczenia zębów, że nie ma potrzeby ściągać kogoś na siłę. Poinformowała, że gmina dzierżawi jej pomieszczenie łącznie z szafkami i fotelem za co płaci czynsz natomiast reszta wyposażenia gabinetu jest jej prywatną własnością (wiertarki, narzędzia).
W nawiązaniu do wypowiedzi Pani Stomatolog głos zabrał Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stopnicy Andrzej Banach który potwierdził, że dorosłe osoby czekające pod gabinetem stomatologicznym znajdującym się na terenie szkoły to zwykle rodzice dzieci korzystających z tego gabinetu.
- radny Czesław Sztuk poinformował, że po zgłoszonej przez radnego interpelacji przeprowadził rozmowy na temat działalności gabinetu stomatologicznego w wyniku których okazało się, że opinia jest pozytywna. W związku z tym, że gabinet służy między innymi dla dzieci z terenu naszej gminy radny Sztuk zgłosił propozycję zwolnienia Pani Stomatolog z naliczanego czynszu oraz zakupu sprzętu stomatologicznego.
Ad.4. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektami uchwał w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Czyżowie, Mietlu, Strzałkowie, Smogorzowie, Klępiu Górnym.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Jan Kowalik zapoznał zebranych z treścią protokółu ze spotkania Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy z mieszkańcami wsi Czyżów i Dziesławice odbytego w dniu 19 lutego 2007r. Zebranie zorganizowano w związku z zamiarem likwidacji Szkoły Podstawowej w Czyżowie. Z przedstawionego protokółu wynika, że mieszkańcy nie wyrazili zgody na likwidację szkoły ani jej przekształcanie, lecz wyrazili chęć pozostawienie szkoły na dotychczasowych zasadach. Powyższe uzasadnili tym, że szkoła w Czyżowie jest oddalona o 10 km od szkoły w Stopnicy i dużym problemem dla rodziców byłoby dowożenia szczególnie małych dzieci do Stopnicy. Zwrócono uwagę na fakt, że na lata kolejne liczba dzieci wzrasta. Funkcjonuje przedszkole z którego korzysta 15 dzieci od 3 do 5 lat.
Kończąc swoją wypowiedź radny Kowalik zaapelował do radnych o rozwagę i rozsądek podczas głosowania.
- radna Danuta Szczepanik poinformowała, że rodzice opowiedzieli się za pozostawieniem szkoły w Mietlu. Zdaniem radnej mając na uwadze trudną sytuację finansową gminy należy zlikwidować wszystkie szkoły zagrożone finansowo lub wszystkie pozostawić.
- radny Grzegorz Rokosz poinformował, że szkoła w Strzałkowie jest najbardziej oddaloną szkołą od Stopnicy ale liczebnie największą spośród szkół na terenie gminy nie licząc Stopnicy. Radny Rokosz zwrócił się do radnych o pozostawienie tej szkoły na dotychczasowych warunkach.
- radny Stanisław Kozera poinformował, że do szkoły Podstawowej w Smogorzowie uczęszczają dzieci ze Smogorzowa i Konar. W wyniku przeprowadzonego zebrania mieszkańcy wnioskowali o pozostawienie tej szkoły na dotychczasowych warunkach. Zdaniem radnego należy przedłożyć Dyrektorom i nauczycielom projekty tworzenia „małych szkół” a obecnie szkoły zagrożone finansowo pozostawić na rok na dotychczasowych warunkach.
- radny Krzysztof Zych przedstawił protokół z zebrania rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Smogorzowie. Z treści protokółu wynika, że rodzice nie wyrazili zgody na zgłoszoną przez Wójta Gminy propozycję utworzenia „małej szkoły”, lecz wnioskowali o pozostawienie szkoły na dotychczasowych warunkach. Rodzice zaproponowali utworzenie filii w Smogorzowie i utrzymanie tej szkoły.
- radny Józef Fiutko zwrócił uwagę, że do szkoły w Klępiu Górnym uczęszczają najmłodsze dzieci (O – III) dlatego zwrócił się do radnych o pozostawienie tej szkoły na dotychczasowych warunkach.
- Wójt Gminy poinformował, że z uwagi na przeprowadzoną reorganizację w oświacie w latach 1995/96 sytuacja finansowa gminy pozwalała na prowadzenie szeregu inwestycji. Kryzys finansowy w oświacie pojawił się znów w roku 2005 o czym radni i dyrektorzy szkół byli informowani. Przypomniał, że wówczas Rada Gminy postanowiła aby w okresie 2 lat nie wprowadzać żadnych zmian w zakresie reorganizacji oświaty. Obecnie sytuacja finansowa z uwagi na małą liczbę dzieci znacznie pogorszyła się, dlatego też brak w budżecie gminy środków na prowadzenie inwestycji na terenie gminy. Poinformował, że do Szkoły Podstawowej w Stopnicy uczęszcza 80 % uczni natomiast do pozostałych 5 szkół 20% co stanowi ogółem 179 uczniów. W dalszej wypowiedzi poinformował, że w wyniku ustaleń z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy uczestniczył w spotkaniach z rodzicami dzieci i nauczycielami szkół zagrożonych finansowo. W wyniku prowadzonych rozmów część osób ( 90%) zrozumiała potrzebę wprowadzenia tej reorganizacji. Jednak podczas prowadzonych rozmów zbyt mało rozmawiano o dzieciach natomiast więcej o nauczycielach. Obecna sytuacja prawna daje możliwość przekształcenia szkoły w „małą szkołę” gdzie główna zmiana to likwidacja karty nauczyciela. W tym przypadku nauczyciel będzie pracował 40 godz. tygodniowo a nie 18 jak dotychczas. Jako przykład podał, że dla dziecka klasy „O” wymiar godzin nauki w tygodniu to 27 natomiast dla nauczyciela wymiar godzin pracy to 18, w związku z czym dla tej grupy dzieci należy zatrudnić nauczyciela na 1,5 etatu. W szkołach zagrożonych finansowo przeciętna liczba uczniów w klasie to 5 – 7osób. Z prowadzonych rozmów wynikało, że główny problem to likwidacja karty nauczyciela co wiąże się z utratą przez nauczycieli pewnych przywieli. Dla porównania poinformował, że pracownik Urzędu Gminy z 30-letnim stażem pracy zarabia tyle co nauczyciel mianowany lecz różni ich wymiar czasu pracy. Obecnie z uwagi na małą liczbę dzieci często odbywają się zajęcia w klasach łączonych co prawdopodobnie nie wpływa korzystnie na nauczanie tych dzieci. Zwrócił uwagę, że Szkoła Podstawowa w Stopnicy jest przykładem dla gmin ościennych, po przeprowadzonym remoncie może przyjąć dzieci z likwidowanych szkół gdzie korzystnym dla dziecka w tej szkole będą: boiska sportowe gabinety, pracownie. Podkreślił, że nie jest problemem dowóz tych dzieci do Szkoły Podstawowej w Stopnicy. Poinformował, że w wyniku prowadzonych rozmów z mieszkańcami ok.10% popiera utrzymanie szkół na dotychczasowych warunkach natomiast ok. 90% opowiada się za wprowadzeniem reorganizacji w oświacie i za przeznaczeniem dochodów uzyskanych z podatków na inwestycje. Zwrócił uwagę na fakt, że Gmina ma możliwość pozyskania środków unijnych lecz w przypadku gdy będzie mieć środki własne.
- w nawiązaniu do wypowiedzi Wójta Gminy radny Cezary Borowiec poinformował, że nauczyciel mianowany zarabia 23 zł na godzinę a nie 45 zł. co daje średnio zarobek ok.1.500 zł netto. Zwrócił uwagę, że zarobek ten należy porównać z warunkami pracy osoby na stanowisku nauczyciela. W nawiązaniu do dalszej wypowiedzi Wójta poinformował, że klasy łączone wynikają z projektu organizacyjnego a zajęcia prowadzone w klasach łączonych to szczególnie wychowanie fizyczne i przedmioty artystyczne. Nawiązując do danych finansowych przypomniał, że w roku 2006 gmina dofinansowała oświatę w kwocie ok. 440.000 zł. natomiast na rok 2007 założono na dofinansowanie oświaty w kwocie ok. 510.000 zł. Zwrócił uwagę, że w dochodach gminy na rok bieżący założono wzrost w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 400.000zł. natomiast na samą administrację publiczną wzrost o ok.500.000 zł.
- radny Czesław Sztuk zwrócił uwagę, że przy likwidacji szkół należy rozważyć przede wszystkim: dobro dziecka, ekonomię, zatrudnienie w szkołach. Należy przeanalizować jaki przyjąć system likwidacji szkoły, zdaniem radnego aby uniknąć zwolnień pracowników należy rozważyć likwidację szkół etapami biorąc pod uwagę liczbę dzieci oraz sytuację finansową danej szkoły.
- Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak poinformował, że uczestniczył w pięciu spotkaniach organizowanych na temat reorganizacji oświaty gdzie głównym powodem spotkań była ekonomia. W dalszej wypowiedzi zwrócił uwagę, że przekształcenie szkół w „ małe szkoły” i utworzenie Stowarzyszeń daje szanse dla nauczycieli dalszego zatrudnienia lecz w innym wymiarze czasu pracy (40 godz. tyg.).
Obecne wynagrodzenie naliczane jest zgodnie z przepisami wynikającymi z kary nauczyciela dlatego też szkoły o małej liczbie dzieci gmina musi dofinansować.
- radny Cezary Borowiec przypomniał, że na posiedzeniach komisji zgłaszane były również inne rozwiązania problemu jak obniżenie stopnia organizacyjnego szkół do „I– III”. W tym przypadku dzieci najmłodsze pozostają na miejscu lecz problemem będzie znów zatrudnienie nauczycieli uczących dzieci klas IV- VI.
- w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Borowca dotyczącej wynagrodzeń Wójt Gminy poinformował, że zakład pracy na etat nauczyciela musi zapewnić w budżecie kwotę ok. 3.470 zł. miesięcznie ponieważ oprócz płacy netto którą pobiera nauczyciel należy doliczyć składki ZUS i inne pochodne naliczane od wynagrodzeń. Jako przykład podał wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Filialnej w Klępiu Górnym o stopniu nauczania „I-III” przy 16 uczniach. Poinformował, że łączny koszt funkcjonowania tej szkoły ( wypłata wynagrodzeń plus koszty energii elektrycznej, ogrzewania itp.) to 146.198 zł. w tym: należna subwencja - 74.000 zł. różnica - 72.198 zł. są to środki które w ciągu roku należy dopłacić z budżetu gminy. Z powyższych wyliczeń wynika, że uczeń w tej szkole kosztuje 9.177 zł. a subwencji gmina otrzymuje 4.600 zł. Zwrócił uwagę, że w szkole tej funkcjonuje również klasa „O” gdzie uczeń „kosztuje” 2.034 zł. przy 22 godzinach wymiaru czasu pracy nauczyciela co w przypadku przekształcenia szkoły byłoby pozytywnym dla finansów tej szkoły.
W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Sztuka Wójt Gminy poinformował, że radni których dotyczą szkoły zagrożone finansowo wnioskowali aby przekształcić wszystkie szkoły lub żadnej.
- Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że podjęcie uchwał w sprawie zamiaru likwidacji szkół nie powoduje ich likwidacji a jedynie zobowiązuje Wójta do prowadzenia rozmów w tym temacie. Ostateczne uchwały zostaną podjęte w m-cu maju.
- Na wniosek radnych Wójt Gminy poinformował jak finansowo w przeliczeniu na jednego ucznia kształtują się koszty w poszczególnych szkołach i tak: 9.177 zł.- Klępie Górne, 8.357,42 zł.- Czyżów, 8.266,84 zł- Mietel, 6.563 zł – Strzałów,
6.600 zł. – Smogorzów.
- radna Ryszarda Wiśniewska zgłosiła propozycję aby wprowadzić przekształcenia we wszystkich szkołach lub w żadnej. Nawiązując do zwolnień nauczycieli w przypadku przekształcenia szkół zwróciła uwagę na fakt, że żaden przedsiębiorca przy zwolnieniach pracowników nie pyta gdzie będą zatrudnieni gdyż szukanie pracy leży w gestii pracownika. Zdaniem radnej korzystnym dla dalszego zatrudnienia nauczycieli będzie utworzenie Stowarzyszenia i „Małej szkoły”.
- Radny Czesław Sztuk zgłosił wniosek o przeprowadzenia głosowania nad projektami uchwał.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekty uchwał:
- po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Czyżowie przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 4 radnych, 7 radnych głosowało przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu.
Wynik głosowania zadecydował, że uchwała w przedmiotowej sprawie nie została podjęta.
- po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Mietlu przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 4 radnych głosowało przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
- po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Strzałkowie przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 5 radnych, 8 radnych głosowało przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Wynik głosowania zadecydował, że uchwała w przedmiotowej sprawie nie została podjęta.
- po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Smogorzowie przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 4 radnych, 7 radnych głosowało przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu.
Wynik głosowania zadecydował, że uchwała w przedmiotowej sprawie nie została podjęta.
- po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Klepiu Górnym.
Za przyjęciem uchwały głosowało 5 radnych, 7 radnych głosowało przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Wynik głosowania zadecydował, że uchwała w przedmiotowej s prawie nie została podjęta.
- z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. ( radny Czesław Sztuk chwilowo nieobecny).
Podjęte przez Radę Gminy uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Ad.5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
W odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Wójt Gminy poinformował:
- sprawy dotyczące oświaty które leżą w gestii gminy prowadzi osoba zatrudniona w wymiarze ? etatu tj. 2 godz. dziennie. Natomiast osoby zatrudnione w oświacie pełnią funkcję księgowych danej szkoły i zostały zatrudnione przez Dyrektorów Szkół.
- w odpowiedzi na pytanie dotyczące dofinansowania „zerówek” poinformował, że w przedstawionych wyliczeniach finansowych pokazano ogólne kwoty które należy dopłacić do subwencji z budżetu gminy aby utrzymać oświatę na dotychczasowych warunkach łącznie z klasami „O”. Jeżeli zajdzie taka potrzeba środki na utrzymanie „zerówki” mogą być wyodrębnione.
- w odpowiedzi na pytanie dotyczące przeprowadzonej kontroli podmiotów gospodarczych poinformował, że prowadzone były kontrole podmiotów gospodarczych dotyczące wymiaru podatku od nieruchomości od budynków zajętych na prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym. W wyniku przeprowadzonej kontroli podjęto stosowne czynności w zakresie wymiary podatku. Będą kontrolowane również pozostałe podmioty gospodarcze. Informacja dotycząca ogólnej kwoty umorzeń podatków za 2006 rok zostanie przedstawiona na najbliższej sesji Rady Gminy.
Ad.6. Wolne wnioski i zapytania.
- radna Danuta Szczepanik zapytała dlaczego podczas głosowania nad projektami uchwał w sprawie zamiaru likwidacji szkół nie wszystkie szkoły zagrożone finansowo potraktowano jednakowo mając na uwadze Szkołę w Mietlu.
- radna Ryszarda Wiśniewska poinformowała, że mając na uwadze trudną sytuację finansową oświaty głosowała za przyjęciem wszystkich uchwał dotyczących zamiaru likwidacji szkół. Zdaniem radnej należało wszystkie uchwały podjąć lub wszystkie odrzucić.
- radny Krzysztof Zych zgłosił wniosek aby konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stopnicy przeprowadziła Rada Gminy.
- w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Zycha Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Wójt Gminy powołuje Komisję która przeprowadza konkurs na dyrektora szkoły.
- radny Cezary Borowiec zapytał, czy zostały w budżecie gminy wygospodarowane środki aby od miesiąca marca wprowadzić dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla dzieci?
- Wójt Gminy poinformował, że w subwencji oświatowej są również środki na zajęcia wyrównawcze dla dzieci słabszych które przedłożą odpowiednie zaświadczenie od lekarza. Korzystając z tych środków dyrektor szkoły winien je rozdzielić wśród nauczycieli w zależności od ilości zgłoszonych dzieci. Natomiast jeżeli ze złożonych wniosków wynika, że środków na ten cel brakuje poinformował, że będzie czynił starania w zakresie dodatkowego ich wygospodarowania.
- Sołtys Stopnicy Jan Kolasiński zwrócił uwagę, że należy podjąć działania w zakresie zagospodarowania budynków po byłych zlikwidowanych zakładach na terenie Stopnicy celem utworzenia nowych miejsc pracy.
- Sołtys Szczeglina Józef Schabowski zapytał dlaczego Rada Gminy podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły tylko w Mietlu?
W nawiązaniu do powyższych wypowiedzi Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że wszystkich potencjalnych inwestorów Rada Gminy zwolniła z podatku w zamian za tworzenie nowych miejsc pracy, lecz nikt nie przyszedł ponieważ nie ma ludzi chętnych do pracy za proponowane zbyt niskie wynagrodzenie.
W odpowiedzi na kolejne pytanie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że nie może dyscyplinować rady w zakresie głosowania ponieważ każdy winien kierować się swoim sumieniem, swoimi przesłankami.
Ad.7. Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udział w sesji po czym uznał sesję za zakończoną.
Zakończenie sesji nastąpiło o godz. 12.30.

Protokolant:

Zofia Marzec

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1362

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-05-18 13:41:58
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-05-18 13:49:55
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-05-18 13:49:55
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony