Protokół Nr VI/07

Wersja do druku

Protokół Nr VI/07

z sesji Rady Gminy w Stopnicy odbytej w dniu 20 marca 2007 r.

W sesji udział wzięli:
- radni w liczbie 15 na stan 15,
- sołtysi wg listy obecności,
- Radny Rady Powiatu Teofil Dresel,
- Przedstawiciele Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Busku-Zdroju w osobach: Barbara Robak, Jan Łukasik,
- Radca Prawny Wojciech Zręda.
Otwarcie sesji nastąpiło w sali konferencyjnej Urzędu Gminy o godz. 9oo.
Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółów z poprzednich sesji Rady Gminy z dnia 13 i 22 lutego 2007r.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy i przegłosowanie.
5. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 13 i 22 marca 2007r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 a) zmian w budżecie gminy na 2007 rok ( 2 uchwały)
 b) zbycia nieruchomości,
 c) przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Stopnicy na 2007 rok,
 d) zmian planu finansowego zakładu budżetowego na 2007 rok.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie sesji Rady Gminy.
Przebieg sesji:
Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak dokonał otwarcia VI sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na sesję, stwierdził prawomocność do podejmowania uchwał.
Ad.2. Do przesłanego radnym porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku o projekty uchwał w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Stopnicy na 2007 rok oraz zmian planu finansowego zakładu budżetowego na 2007 rok.
W dyskusji nad porządkiem obrad głos zabrali:
- radny Krzysztof Zych zwrócił uwagę, że jeżeli projekt uchwały nie został przesłany radnemu w ciągu 7–miu dni od daty sesji celem zapoznania się, zdaniem radnego nie powinien być zgłaszany do porządku obrad.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie można wprowadzić pewne zmiany do porządku obrad po czym poddał pod głosowanie wniosek dotyczący uzupełnienia porządku o projekty uchwał:
-w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Stopnicy na 2007 rok. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
- w sprawie zmian planu finansowego zakładu budżetowego na 2007 rok.
Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad uzupełniony o przyjęty wniosek.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych.
Ad.3. Protokóły z poprzednich sesji Rady Gminy z dnia 13 i 22 lutego 2007r. zostały wyłożone do wglądu w sali konferencyjnej Urzędu Gminy .
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad treścią protokółów.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem protokółu Nr IV/07 z dnia 13 lutego 2007 r. głosowało 15 radnych.
Za przyjęciem protokółu Nr IV/07 z dnia 22 lutego 2007r. glosowało 15 radnych.
Ad.4.5. Wójt Gminy Ryszard Zych złożył sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami oraz informację o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 13 i 22 lutego 2007 roku.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad przedłożonym sprawozdaniem.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem sprawozdania głosowało 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję na treścią informacji.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem informacji głosowało 15 radnych.
Sprawozdanie oraz informacja stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Ad.6.Interpelacje i zapytania radnych.
- radny Cezary Borowiec zapytał kiedy zostaną ustawione znaki w „miasteczku ruchu drogowego” oraz czy zostały już w budżecie gminy wygospodarowane środki na zajęcia wyrównawcze dla dzieci zgodnie z wnioskami złożonymi przez Dyrektorów Szkół?
- nawiązując do wniosków zgłaszanych na poprzednich sesjach Rady Gminy radny Jerzy Cichoń zapytał czy ze strony gminy podjęto działania na temat promocji gminy?
- radny Krzysztof Zych zapytał dlaczego gmina ogłosiła przetarg na budowę chodnika przy drodze krajowej?
- radny Józef Fiutko zgłosił wniosek o oznakowanie (namalowanie zjazdów) skrzyżowania drogi Stopnica-Wolica oraz zapytał kiedy zostanie przeprowadzony remont schodów do budynku Szkoły Podstawowej w Klępiu Górnym? Poinformował, że remont ten planowany był do wykonania w roku ubiegłym.
Ad.7. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektami uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
W nawiązaniu do treści projektu uchwały Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz poinformowała o zmianach w Uchwale Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stopnica na 2007r. dotyczących zapisów w załącznikach Nr 1, 2 i 3 uchwały. Zwróciła uwagę, że kwotowo zmianie ulega jedynie wysokość zaciąganych kredytów i wynosić będzie 1.874.660 zł.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji związanej z projektem uchwały po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnym projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
 W dyskusji głos zabrali:
- radny Cezary Borowiec zapytał co wpływa na zmiany w budżecie gminy proponowane w projekcie uchwały?
W odpowiedzi na pytanie radnego Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz poinformowała: zmniejszeniu ulegają dochody budżetowe w dziale 756 o kwotę 17.259 zł. w związku z tym, że Minister Finansów dokonał zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i zmniejszeniu uległa subwencja. Zmniejszenie wydatków o kwotę 8.000 zł polega na przeniesieniu tych środków w dziale 754 między paragrafami z przeznaczeniem na dotację dla Funduszu Wsparcia Policji na zakup słupa do instalacji fotorejestratora. Kolejna zmiana polega na zwiększeniu subwencji i przeznaczeniu jej na: zakup kruszywa - 110.483 zł. wykonanie obejścia kanalizacyjnego przy przepompowni w Falęcinie Nowym – 1.500 zł.
- radny Krzysztof Zych – zdaniem radnego nie potrzebna była budowa przepompowni w Falęcinie Nowym skoro w projekcie uchwały przenoszone są środki na wykonanie obejścia kanalizacyjnego przy przepompowni.
- w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Zycha, radny Feliks Szczepanik poinformował, że przepompownia w Falęcinie Nowym miała mieć drugostronne zasilanie w energię elektryczną wówczas w przypadku braku energii z obecnego zasilania przepompownia i tak by funkcjonowała i przejmowała ścieki z m. Białoborze i Klępie Dolne. Mając na uwadze fakt przelania się ścieków z przepompowni w zamian za wykonanie drugostronnego zasilania, niewielkim kosztem (1.500 zł.) wykonano obejście kanalizacyjne.
- w uzupełnieniu do wypowiedzi radnego Szczepanika Wójt Gminy poinformował, że na etapie projektowania projektant zaproponował drugostronne zasilanie w energię elektryczną lecz z uwagi na zbyt wysoki koszt odstąpiono od tej propozycji przyjmując ewentualną możliwość włączenia agregatu. W obecnej chwili odstąpiono również od tego rozwiązania ponieważ niewielkim kosztem wykonano obejście kanalizacyjne.
Radny Cezary Borowiec zapytał czy wymieniona w projekcie uchwały kwota 8.000 zł. jest wystarczająca na zapewnienie bezpieczeństwa na skrzyżowaniach dróg w Stopnicy?
W odpowiedzi na pytanie radnego Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że prowadzone były rozmowy z właścicielem drogi w wyniku których podjęto już pewne czynności tj. włączono lampę na placu Obwodu Drogowego celem oświetlenia przejścia dla pieszych (Stopnica-Wolica). Planowane jest również spotkanie Zarządcy drogi z przedstawicielem Urzędu Gminy w celu omówienia i podjęcia decyzji dotyczącej oznakowania drogi dla poprawy bezpieczeństwa.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnymi projektami uchwał:
- w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Stopnicy.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
- w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Stopnicy na 2007 rok.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
- w sprawie zmian planu finansowego zakładu budżetowego na 2007 rok.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Podjęte przez Radę Gminy uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Ad.8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
W odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Wójt Gminy poinformował:
- w najbliższym czasie można przystąpić do ustawienia znaków drogowych w „miasteczku ruchu drogowego”,
- środki na zajęcia wyrównawcze dla dzieci nie zostały jeszcze wygospodarowane w budżecie gminy jednak będą w tym temacie prowadzone rozmowy z p. Skarbnik Gminy.
Na pytanie dotyczące promocji gminy Sekretarz Gminy Anna Godowska poinformowała:
- sprawdzano oferty cenowe dotyczące zakupu tablicy informacyjnej. W związku z tym, że ceny tablic w przedłożonych ofertach są zbyt wysokie nie podjęto decyzji o zakupie, w tej sprawie śledzone będą dalsze oferty,
- wspólnie ze Starostwem wydany będzie folder na temat gminy Stopnica ( 100 egz.).
W odpowiedzi na kolejne interpelacje i zapytania Wójt Gminy poinformował:
- wyznaczenie miejsc parkingowych oraz oznakowanie przejść dla pieszych w Stopnicy nastąpi po odbytym spotkaniu zainteresowanych radnych i przyjętych ustaleniach.
- projekt budowy chodnika w m. Wolica i Smogorzów przy drodze krajowej został zapisany w budżecie gminy na 2007r.w związku z tym przystąpiono do realizacji budżetu.
- czynności związane z oznakowaniem skrzyżowania dróg Stopnica-Wolica zostaną podjęte po spotkaniu Zarządcy drogi z pracownikiem Urzędu Gminy i wypracowanych ustaleniach.
- wniosek dotyczący wykonania remontu schodów do budynku Szkoły Podstawowej w Klępiu Górnym zostanie przekazany Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Stopnicy ponieważ zakres takiego remontu leży w gestii Dyrektora który w roku ubiegłym otrzymał z budżetu gminy środki na ten cel.
Ad.9. Wolne wnioski i zapytania.
- radny Jerzy Cichoń zgłosił propozycję aby na najbliższej sesji Rady Gminy wprowadzić do porządku obrad pkt. dotyczący tematyki związanej z promocją gminy.
- radny Czesław Sztuk zapytał, czy budowa chodnika w Wolicy planowana jest wyłącznie ze środków budżetu gminy czy z udziałem środków właściciela drogi?
- radna Ryszarda Wiśniewska zgłosiła wniosek o przeprowadzenie remontu drogi w m. Szczytniki (w stronę lasu).
W odpowiedzi na pytania radnych Wójt Gminy poinformował, że w wyniku zorganizowanego spotkania w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ustalono podział zadania pn. „budowa chodnika” w następujący sposób: Generalna Dyrekcja Dróg wykona chodnik w m. Mietel o długości ok. 2 km, natomiast gmina wykona chodnik w m. Wolica i Smogorzów o długości ok. 1,2 km.
W uzupełnieniu odpowiedzi Wójta Gminy Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że główny powód podziału tej inwestycji to odpowiedzialność powykonawcza.
W odpowiedzi na pytanie dotyczące bieżących remontów dróg Wójt Gminy poinformował, że prace te będą wykonywane w ramach środków zapisanych w budżecie gminy na drogi.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że do Rady Gminy i Przewodniczącego wpłynęła korespondencja od Krystyny i Jerzego Bolewickich zam. Bosowice oraz Boś Heleny zam. Stopnica, którą kieruje na posiedzenia stałych komisji Rady Gminy celem rozpatrzenia. Następnie zapoznał radnych z treścią postanowienia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Nr 85/07 z dnia 13 marca 2007r. w sprawie opinii o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Mietlu. Postanowienie stanowi załącznik do niniejszego protokółu. Poinformował ponadto, że od Wójta Gminy Stopnica wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 r.
- radny Czesław Sztuk zapytał o jaką kwotę i w której instancji prowadzone są sprawy z wykonawcą hali sportowej „Przedsiębiorstwem BETONCHEM” oraz jakie są rokowania zakończenia tej sprawy.
W odpowiedzi na pytanie radnego Wójt Gminy poinformował, że z uwagi na kilku podwykonawców sprawy dotyczące zapłaty za wykonanie hali sportowej odbywały się w kilku sądach na terenie Polski, z informacji udzielonej przez Radcę prawnego który reprezentuje gminę wynika, że sprawy te zakończą się pozytywnie dla gminy. W zakresie wielkości kwoty o którą trwają spory poinformował, że po sprawdzeniu w materiałach źródłowych udzieli odpowiedzi w tym temacie.
- radny Czesław Sztuk zawnioskował, aby w przypadku pomyślnego zakończenia dla gminy powyższej sprawy przyznać nagrodę pieniężną dla radcy prawnego.
Ad.10. Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udział w sesji po czym uznał sesję za zakończoną.
Zakończenie sesji nastąpiło o godz..1035.

Protokolant:

Zofia Marzec

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1073

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-05-18 14:23:27
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-05-18 14:24:30
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-05-18 14:24:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony