Uchwała Nr VIII/35/07 z 24 maja 2007r.

Wersja do druku

Uchwała Nr VIII/35/07
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 24 maja 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/7/06 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 14 marca 2006 o wydzierżawieniu nieruchomości

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t. j. Dz U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: Rada Gminy w Stopnicy wyraża zgodę na użyczenie na okres 5 lat nieruchomości gminnych położonych w Wolicy i Stopnicy określonych w załączniku do uchwały na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Kielcach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Uzasadnienie

 W związku z tym, że Gmina nie pozyskała dzierżawcy na w/w nieruchomość, natomiast ofertę zagospodarowania zbiornika przedłożył Polski Związek Wędkarski Okręg w Kielcach na zasadach użyczenia, a więc organizacja, która zajmuje się prowadzeniem społecznie użytecznej działalności w w/w zakresie.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1290

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-05-28 14:33:16
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-05-28 14:40:59
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-05-28 14:40:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony