Sprawozdanie za 2006r.

Wersja do druku

Stopnica, dn. 29.03.2007r.

GOPS 811/193/07

Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stopnicy
za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.


 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy w 2006 r. działał w oparciu o następujące akty prawne:
1.Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593)
2.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z póź. zm.)
3.Ustawia o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U. z 2003 Nr 139, poz. 992 z póź. zm.)
4.Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. z 2005 r. Nr, poz. 5682 z póź. zm.)
5.Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 734 ze zm.)
6.Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. z sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego ( Dz.U. z 2005 r. Nr 77, poz. 672)
7.Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz.U. Nr 156, poz. 1817 z póź. zm.)
8.Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Z 2005 r. Nr 267, poz. 2259)
9.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zwerfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych pomocy społecznej (Dz.U. Nr 135, poz. 950)
10.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy (Dz.U. Nr 155, poz. 1109)
11.Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy
12.Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy.

 W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stopnicy na etacie pracownika socjalnego były zatrudnione trzy osoby oraz kierownik. Od 1 października 2006 r. zmniejszył się jeden etat, ponieważ została rozwiązana umowa o pracę z kierownikiem a jego obowiązki pełnił pracownik socjalny. W związku z tym od 15 listopada 2006 r. została zatrudniona pomoc administracyjno-biurowa.
 Gminny Ośrodek zgodnie z ustawą o pomocy społecznej realizował zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
 Środki na realizację tych zadań pochodziły z następujących źródeł:
1. z budżetu Urzędu Wojewódzkiego 3.239.145 zł, w tym:
730.000 zł na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.
45.000 zł na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2. z budżetu Urzędu Gminy w Stopnicy 232.000 zł
 W ramach tych środków przyznano świadczenia pieniężne i świadczenia niepieniężne. Z których łącznie skorzystało 1180 osób z 427 rodzin ( pomoc społeczna) i 848 rodzin (świadczenia rodzinne).
 
 Środki na realizację zadań własnych w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych podopiecznych zostały przyznane na wypłatę:
zasiłków celowych – 249 osób, 913 świadczeń na kwotę 36.754,65 zł
zasiłków okresowych – 38 osób, 99 świadczeń na kwotę 23.032 zł
za pobyt w domu pomocy społecznej – 2 osoby na kwotę 24.572 zł
na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 19.378, zł. Ogólnie tym Programem w 2006 r. objętych było 571 osób.
 W ramach tego Programu realizowano działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
 W celu realizacji tego zadania utworzono stołówkę szkolną przy Szkole Podstawowej w Stopnicy. Od września 2006 r. dzieci z w/w szkoły i Gimnazjum w Stopnicy korzystały z gorącego posiłku ( zupy ).
 Koszt dożywiania w roku 2006 dla 221 dzieci w 7 szkołach podstawowych i 1 gimnazjum wyniósł 32.562 zł. Łączny koszt dożywiania w formie posiłków, artykułów żywnościowych lub zasiłków celowych na żywność w 2006 r. wyniósł 64.378,25 zł. Zadanie to było dofinansowane przez Urząd Wojewódzki w kwocie 45.000 zł.
 Zasiłki celowe przyznawane były na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych podopiecznych, tj. niezbędnych potrzeb życia codziennego, w szczególności pokrycia części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów.
 Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy nie tylko dokonywali analizy i oceny zjawisk celem przyznania pomocy finansowej podopiecznym ale również udzielali informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania ich trudnych spraw życiowych. Dzięki tej pomocy dużo osób samodzielnie rozwiązało swoje problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji. Z takiej formy pomocy skorzystało około 104 osoby.
 Pomoc w ramach poradnictwa polegała między innymi na:
pomocy w uzyskiwaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Busku Zdroju – 30 osób,
kompletowaniu dokumentów i umieszczeniu osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Busku Zdroju – 3 osoby,
występowaniu o ustalenie opiekuna prawnego – 1 osoba,
opiniowaniu wniosków o umożenie zaległości w ZUS-ie i KRUS-ie – 10 osób,
opiniowaniu wniosków o świadczenia z tytułu wychowywania dzieci w rodzinach zastępczych – 5 osób,
wnioskowaniu o zwolnienie z opłat za internat i wyżywienie dzieci uczących się w szkołach średnich poza terenem naszej gminy – 15 osób,
sporządzaniu kart informacyjnych odnośnie sytuacji materialno-bytowej rodzin zalegających z opłatami za zużycie energii elektrycznej – 10 osób,
zgłaszaniu do Ośrodka Zdrowia potrzeby wizyt domowych lekarskich i pielęgniarskich u osób samotnych lub obłożnie chorych – 6 osób,
próbie rozwiązywania problemów rodzinnych w szczególności dotyczące zapewnienia przez dzieci opieki swoim niedołężnym już rodzicom – 9 osób,
typowaniu dzieci na bezpłatne kolonie organizowane przez CARITAS – 10 dzieci,
typowaniu dzieci do otrzymania bezpłatnych podręczników zakupionych przez CARITAS – 8 dzieci,
pomocy w uzyskaniu sprzętu ortopedycznego i dopłat na przystosowanie mieszkania do potrzeb osób niepełnosprawnych – realizowaną przez PCPR – 5 osób.
 
 W zakresie zadań zleconych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy realizował następujące formy pomocy:
przyznał i wypłacił zasiłki stałe 40 osobom na kwotę 101.121 zł
opłacił składki na ubezpieczenia zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia 31 osobom na kwotę 7.488 zł
przyznał i wypłacił zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową przyznane w celu złagodzenia skutków suszy.
 Zasiłki celowe przyznane były dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 155, poz. 1109)
Z tego:
dla gospodarstw rolnych o powierzchni do 5 ha w wysokości 500 zł – 84 świadczenia na kwotę 42.000 zł
dla gospodarstw rolnych o powierzchni do 5 ha, które poniosły szkody w użytkach zielonych w wysokości 500 zł + 392 zł – 81 świadczeń na kwotę 72.252 zł
dla gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 5 ha, w wysokości 1 000 zł – 59 świadczeń na kwotę 59.000 zł
dla gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 5 ha, które poniosły szkody w użytkach zielonych w wysokości 1 000 zł + 392 zł – 329 świadczeń na kwotę 457.968 zł
 Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 631.220 zł. Z 664 gospodarstw, które złożyły wnioski o udzielenie zasiłku celowego w celu złagodzenia skutków suszy Ośrodek dokonując przeliczenia strat w tych gospodarstwach rolnych (na podstawie przedłożonych dokumentów) do udzielenia pomocy zakwalifikował 553 gospodarstwa. Wydano 111 decyzji odmownych, z czego 60 osób odwołało się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach. Do końca roku otrzymaliśmy z Kolegium 2 decyzje do ponownego rozpatrzenia.
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy przyznał i wypłacił 848 rodzinom świadczenia rodzinne oraz zaliczkę alimentacyjną.
W ramach tych świadczeń wypłacono:
- 15118 zasiłków rodzinnych na kwotę 763.560 zł
61 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 61.000 zł
268 świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 104.544 zł
436 świadczeń z tytułu samotnego wychowania dziecka na kwotę 83.630 zł
858 świadczeń z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 58.680 zł
964 świadczeń z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 95.860 zł
267 świadczeń na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła na kwotę 22.380 zł
2029 świadczeń na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła na kwotę 89.480 zł
2380 świadczeń z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 141.530 zł
2869 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 421.884 zł
227 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 95.004 zł
72 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 72.000 zł
111 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotę 15.160 zł
111 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 4.079
Łączny koszt świadczeń rodzinnych wyniósł 2 009 552 zł
 W 2006 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował też zadania dotyczące kwalifikowania i przyznawania dodatków mieszkaniowych.
Z tej formy pomocy skorzystało w minionym roku 8 rodzin. Koszt świadczenia wyniósł 8.851,38 zł i został przekazany na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju.
 Po analizie danych zawartych w sprawozdaniu wynika, że stale zwiększa się liczba osób które ze względu na trudna sytuację materialno-bytową korzystają z pomocy naszego Ośrodka.
 Jedną z głównych przyczyn udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej jest bezrobocie a co za tym idzie ubóstwo. Mówiąc o bezrobociu, należy szczególną uwagę zwrócić na bezrobocie długotrwałe i jego skutki. Prowadzi ono do dezaktualizacji doświadczeń i umiejętności zawodowych, a co z tym się wiąże - popadanie bezrobotnego w apatię i przy szeregu niepowodzeniach w poszukiwaniu pracy, prowadzi do zmniejszenia aktywności w jej poszukiwaniu. W ostateczności prowadzi do tego, że osoby te są stałymi klientami naszego ośrodka.
 Dużym problemem jest zapewnienie usług opiekuńczych przysługujących osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi te obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zleconą przez lekarza oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. W roku 2006 r. z takiej formy pomocy skorzystało 10 osób.
 Osobie, która wymaga całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W minionym roku w domu pomocy społecznej została umieszczona 1 osoba.
 Na terenie naszej gminy jest kilka osób wymagających umieszczenia w domu pomocy ze względu na wiek oraz na przewlekłe schorzenia psychiczne.
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy realizuje zadania z zakresie pomocy społecznej, ściśle współpracuje z Ośrodkiem Zdrowia, Policją, kuratorami sądowymi, nauczycielami oraz pedagogami szkolnymi.
 Nasz Ośrodek pracuje w Systemie Informatycznym POMOST, którego zadaniem jest gromadzenie i przetwarzanie informacji o klientach w całym kraju.
 W dalszym ciągu pracujemy również w programie „Płatnik – przekaz elektroniczny”. W programie tym są wszystkie osoby, za które opłacana jest składka na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne.


Sporządziła:
Ewa Naporowska

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1349

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-06-01 10:08:04
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-06-01 10:10:39
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-06-01 10:10:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony