Uchwała Nr VIII/27/07 z 24 maja 2007r.

Wersja do druku

Uchwała Nr VIII/27/07
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 24 maja 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 6b ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 3/2003 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 21 marca 2003r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, załącznik otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 rada gminy może zarządzić pobór podatku w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów.

Załączone pliki:

Załącznik
(U_2007_27_zal.doc - 47.104 KB) Data publikacji: 2007-06-01 10:55:59 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1218

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-06-01 10:54:09
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-06-01 10:55:00
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-06-01 10:55:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony