Uchwała Nr VII/20/07 z 24 kwietnia 2007r.

Wersja do druku

Uchwała Nr VII/20/07
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 24 kwietnia 2007roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), oraz decyzji Wojewody Nr 3011/18/2007 z dnia 30 marca 2007 roku (pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i budżetu Znak: FN.I.3011/18/2007 z dnia 02.04.2007r.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852, rozdziale 85219, § 2030  o kwotę 4.500 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852, rozdziale 85219, § 4010  o kwotę 4.500 zł
na wpłatę dodatków dla pracowników socjalnych.
3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852, rozdziale 85213, § 3110 o kwotę 17.864 zł
4. Zwiększa się wydatki budżetowe: w dziale 852, rozdziale 85213, § 4130 o kwotę 17.864 zł
na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Uzasadnienie:
Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego został zwiększony plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz. 593 ze zmianami) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2007.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne nie zostały wykazane w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr IV/1/07 z dnia 13 lutego 2007r. w kolumnie jako pochodne wynagrodzeń.
W związku z powyższym podjęcie powyższej uchwały jest zasadne.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1131

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-07-25 10:12:35
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-07-25 12:28:48
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-07-25 12:28:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony