Uchwała Nr 4/2003 z 21 III 2003r.

Wersja do druku

Uchwała Nr 4/2003
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 21 marca 2003r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stopnica

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1, art.22 ust.1 i 2, art.40 ust.1 i 2 pkt 1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806) Rada Gminy w Stopnicy uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Gminy Stopnica w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 36/2001 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie Statutu Gminy Stopnica (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 109, poz.1293).

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i w chodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Tułak


Załącznik: http://www.stopnica.pl/bip/page.php?id=34
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2553

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2003-08-18 18:29:14
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2003-08-18 18:29:14
Ostatnia zmiana: Zofia Marzec, data: 2003-12-18 10:51:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony