Uchwała Nr VIII/25/07 z 24 maja 2007r.

Wersja do druku

UCHWAŁA NR VIII/25/07
RADY GMINY W STOPNICY
z dnia 24 maja 2007r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1.Zwiększa się wydatki budżetowe
a)w dziale 600 w rozdziale 60011 w § 6050 o kwotę zł 160 000,00
b)w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 4210 o kwotę zł 381 000,00
c)w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 4270 o kwotę zł 380 000,00
d)w dziale 900 w rozdziale 90015 w § 6050 o kwotę zł 13 000,00

§ 2

1.Zmniejsza  się nadwyżkę budżetową o kwotę zł 97 000.00

§ 3

1.Załącznik „ Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009” otrzymuje brzmienie ustalone w   załączniku Nr 1.
2.Załącznik „Przychody i rozchody  budżetu na 2007r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2.

3.Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2007r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Uzasadnienie:

W związku z koniecznością wykonania remontów na drogach gminnych zwiększa się wydatki  budżetowe i zwiększa się kwotę  kredytu  na pokrycie zwiększonego deficytu budżetowego.

Zwiększenie wydatków na inwestycje oświetleniowe powstało w związku z pilną potrzebą kontynuacji oświetlenia przy drodze krajowej Nr 73 (skrzyżowanie dróg Stopnica-Solec Zdrój i z drogą na cmentarz).

Załączone pliki:

Załącznik
(U_2007_25_zal.xls - 35.328 KB) Data publikacji: 2007-07-25 10:21:45 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1160

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-08-06 08:20:23
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-08-06 08:21:21
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-08-06 08:55:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony