Zarządzenia z 2010r.

Wersja do druku

  

Zarządzenie Nr 1/10 z 20 stycznia 2010 roku

W sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

Zarządzenie Nr 2/10 z 20 stycznia 2010 roku

W sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych wartości powyżej 14 000 euro, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej w Urzędzie Gminy.

Zarządzenie Nr 3/10 z 20 stycznia 2010 roku

W sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Stopnica

Zarządzenie Nr 4/10 z 9 lutego 2010 roku

W sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 5/10 z 9 lutego 2010 roku

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2010 roku.

Zarządzenie Nr 6/10 z 9 lutego 2010 roku

W sprawie zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stopnica.

Zarządzenie Nr 7/10 z 15 lutego 2010 roku

W sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stopnica.

Zarządzenie Nr 8/10 z 26 lutego 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 9/10 z 26 lutego 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 10/10 z 26 lutego 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 11/10 z 1 marca 2010 roku

W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika zakładu Gospodarki Komunalnej w stopnicy.

Zarządzenie Nr 12/10 z 9 marca 2010 roku

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Nr 13/10 z 10 marca 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 14/10 z 16 marca 2010 roku

W sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2010 roku.

Zarządzenie Nr 15/10 z 18 marca 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 16/10 z 18 marca 2010 roku

W sprawie zmiany zarządzenia.

Zarządzenie Nr 17/10 z 24 marca 2010 roku

W sprawie przeprowadzenia eliminacji gminnych XII edycji ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzięży pod hasłem : ,,Wiatr" wypadek" ogień woda - strażak Zawszę rękę poda"".

Zarządzenie Nr 18/10 z 24 marca 2010 roku

W sprawie zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 19/10 z 26 marca 2010 roku

Na podstawie art. 3I oraz art. 47 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. I59I z poźniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

Zarządzenie Nr 20/10 z 31 marca 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 21/10 z 31 marca 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 22/10 z 31 marca 2010 roku

W sprawie powierzenia spraw zastępcy wójta

Zarządzenie Nr 23/10 z 2 kwietnia 2010 roku

W sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 24/10 z 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów sołtysa w Sołectwie Smogorzów

Zarządzenie Nr 25/10 z 20 kwietnia 2010 roku

W sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 26/10 z 23 kwietnia 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 27/10 z 28 kwietnia 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 28/10 z 28 kwietnia 2010 roku

W sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 29/10 z 28 kwietnia 2010 roku

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Nr 30/10 z 14 maja 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 31/10 z 17maja 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 32/10 z 17 maja 2010 roku

W sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

Zarządzenie Nr 33/10 z 17 maja 2010 roku

W sprawie zasad ( polityki ) rachunkowości dla projektu ,,Przedszkole szansą na sukces w edukacji - Smogorzów i Mietel"" z programu Po KL w Gminie ( organ ) i Urzędzie Gminy w Stopnicy

Zarządzenie Nr 34/10 z 20 maja 2010 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klesk żywiołowych na terenie gminy Stopnica.

Zarządzenie Nr 35/10 z 24 maja 2010 roku

W sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego, Lidera Gminnego i Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r.

Zarządzenie Nr 36/10 z 24 maja 2010 roku

W sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stopnica.

Zarządzenie Nr 37/10 z 24 maja 2010 roku

W sprawie rozszerzenia jednolitego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.)

Zarządzenie Nr 38/10 z 28 maja 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 39/10 z 28 maja 2010 roku

W sprawie powołania Zespołu Realizującego Projekt ,,e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"" - w części dotyczącej gminy Stopnica.

Zarządzenie Nr 40/10 z 28 maja 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 41/10 z 31 maja 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 42/10 z 31 maja 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 43/10 z 1 czerwiec 2010 roku

W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 44/10 z 2 czerwiec 2010 roku

W sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 45/10 z 10 czerwiec 2010 roku

W sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej

Zarządzenie Nr 46/10 z 10 czerwiec 2010 roku

W sprawie powołania członka obwodowej komisji wyborczej

Zarządzenie Nr 47/10 z 17 czerwiec 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 48/10 z 18 czerwiec 2010 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 49/10 z 23 czerwiec 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 50/10 z 23 czerwiec 2010 roku

W sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 51/10 z 24 czerwiec 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 52/10 z 25 czerwiec 2010 roku

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 53/10 z 29 czerwiec 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 54/10 z 30 czerwiec 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 55/10 z 2 lica 2010 roku

W sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Stopnicy

Zarządzenie Nr 56/10 z 2 lipca 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 57/10 z 5 lipca 2010 roku

W sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 58/10 z 5 lipca 2010 roku

W sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stopnica.

Zarządzenie Nr 59/10 z 14 lipca 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 60/10 z 16 lipca 2010 roku

Zarządzenie Nr 61/10 z 16 lipca 2010 roku

Zarządzenie Nr 62/10 z 20lipca 2010 roku

W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizaryjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

Zarządzenie Nr 63/10 z 21 lipca 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 64/10 z 21 lipca 2010 roku

W sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 66/10 z 29 lipca 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 67/10 z 6 sierpnia 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 68/10 z 10 sierpnia 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 68A/10 z 11 sierpnia 2010 roku

W sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zarządzenie Nr 69/10 z 16 sierpnia 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 70/10 z 17 sierpnia 2010 roku

W sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 71/10 z 30 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 72/10 z 6 września 2010 roku

W sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 73/10 z 13 września 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 74/10 z 17 września 2010 roku

w sprawie powołania gminnej komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 75/10 z 22 września 2010 roku

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2010 roku.

Zarządzenie Nr 76/10 z 22 września 2010 roku

W sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 77/10 z 23 września 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010.

Zarządzenie Nr 78/10 z 27 września 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010

Zarządzenie Nr 79/10 z 30 września 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 80/10 z 30 września 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 81/10 z 7 października 2010 roku

W sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.

Zarządzenie Nr 82/10 z 7 października 2010 roku

W sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 83/10 z 7 października 2010 roku

W sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 84/10 z 15 października 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku.

Zarządzenie Nr 85/10 z 18 października 2010 roku

W sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.

Zarządzenie Nr 86/10 z 22 października 2010 roku

W sprawie zmian w bużdzecie gminy na rok 2010 rok.

Zarządzenie Nr 87/10 z 22 października 2010 roku

W sprawie powołania komisji do sorzpatrzenia ofert na otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2010 roku.

Zarządzenie Nr 88/10 z 29 października 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku.

Zarządzenie Nr 89/10 z 9 listopada 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 90/10 z 10 listopada 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 91/10 z 12 listopada 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 92/10 z 15 listopada 2010 roku

W sprawie projektu budżetu gminy Stopnica na 2011

Zarządzenie Nr 93/10 z 16 listopada 2010 roku

W sprawie powołania komisji stypendialnej, usyalenia jej zdań i trybu

Zarządzenie Nr 94/10 z 19 listopada 2010 roku

W sprawie zmian budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 95/10 z 22 listopada 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 96/10 z 22 listopada 2010 roku

W sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 97/10 z 22 listopada 2010 roku

W sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 98/10 z 29 listopada 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku.

Zarządzenie Nr 99/10 z 29 listopada 2010 roku

W sprawie upoważnienia Inspektora ds. obronnych i informatycznych do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Zarządzenie Nr 100/10 z 6 grudnia 2010 roku

W sprawie wyznaczenia lidera gminnego w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku na terenie Gminy Stopnica.

Zarządzenie Nr 101/10 z 7 grudnia 2010 roku

W sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 102/10 z 15 grudnia 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku.

Zarządzenie Nr 103/10 z 15 grudnia 2010 roku

W sprawie ustalenia likidatora oraz zakresu obowiązków likwidatora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy.

Zarządzenie Nr 104/10 z 15 grudnia 2010 roku

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.

Zarządzenie Nr 105/10 z 20 grudnia 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 106/10 z 23 grudnia 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 108/10 z 28 grudnia 2010 roku

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w budowie.

Zarządzenie Nr 109/10 z 30 grudnia 2010 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku.

Zarządzenie Nr 113/2010 z 31 grudnia 2010 roku

W sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stopnica

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3392

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2010-01-29 13:00:17
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2010-01-29 13:01:11
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2010-01-29 13:01:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony