2004

Wersja do druku

 

Uchwała Nr XI/1/04 z 9 marca 2004r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2004 rok.

Uchwała Nr XI/2/04 z 9 marca 2004r.

w sprawie zmiany zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Stopnica na realizację zadań własnych gminy

Uchwała Nr XI/3/04 z 9 marca 2004r.

w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2004"

Uchwała Nr XI/4/04 z 9 marca 2004r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - „Stopnica 1”, na obszarze gminy Stopnica

Uchwała Nr XI/5/04 z 9 marca 2004r.

w sprawie zmiany taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z terenu gminy Stopnica.

Uchwała Nr XI/6/04 z 9 marca 2004r.

w sprawie wystąpienia Gminy Stopnica ze Stowarzyszenia Gmin Małopolski

Uchwała Nr XI/7/04 z 9 marca 2004r.

w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości gminnych na rzecz niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej

Uchwała Nr XI/8/04 z 9 marca 2004r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Busku Zdroju

Uchwała Nr XII/9/04 z 27 kwietnia 2004r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stopnica za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Uchwała Nr XII/10/04 z 27 kwietnia 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok

Uchwała Nr XII/11/04 z 27 kwietnia 2004r.

w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała Nr XII/12/04 z 27 kwietnia 2004r.

w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała Nr XII/13/04 z 27 kwietnia 2004r.

w sprawie rozłożenia na raty należności za sprzedanie nieruchomości

Uchwała Nr XII/14/04 z 27 kwietnia 2004r.

w sprawie odwołania Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stopnicy

Uchwała Nr XII/15/04 z 27 kwietnia 2004r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Uchwała Nr XII/16/04 z 27 kwietnia 2004r.

w sprawie ustalenia wysokości diety i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych

Uchwała Nr XII/17/04 z 27 kwietnia 2004r.

w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów

Uchwała Nr XII/18/04 z 27 kwietnia 2004r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia wójta gminy

Uchwała Nr XII/19/04 z 27 kwietnia 2004r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Stopnica

Uchwała Nr XII/20/04 z 27 kwietnia 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok

Uchwała Nr XIII/21/04 z 8 czerwca 2004r.

w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok

Uchwała Nr XIII/22/04 z 8 czerwca 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok

Uchwała Nr XIII/23/04 z 8 czerwca 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok

Uchwała Nr XIII/24/04 z 8 czerwca 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Uchwała Nr XIII/25/04 z 8 czerwca 2004r.

w sprawie zmiany zasad usytuowania na terenie gminy Stopnicy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

Uchwała Nr XIV/26/04 z 17 czerwca 2004r.

w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok

Uchwała Nr XIV/27/04 z 17 czerwca 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok

Uchwała Nr XV/28/04 z 18 sierpnia 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XVI/29/04 z 31 sierpnia 2004r.

w sprawie: przystąpienia do opracowania aktualizacji "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stopnica: uchwalonego uchwałą Nr 25/2000 Rady Gminy Stopnica z dnia 05.10.2000r.

Uchwała Nr XVI/30/04 z 31 sierpnia 2004r.

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Stopnica

Uchwała Nr XVI/31/04 z 31 sierpnia 2004r.

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stopnica

Uchwała Nr XVI/32/04 z 31 sierpnia 2004r.

w sprawie wnioskowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 15146 Falęcin Stary - Klępie Dolne

Uchwała Nr XVI/33/04 z 31 sierpnia 2004r.

w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Uchwała Nr XVI/34/04 z 31 sierpnia 2004r.

w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała Nr XVI/35/04 z 31 sierpnia 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XVI/36/04 z 31 sierpnia 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok

Uchwała Nr XVI/37/04 z 31 sierpnia 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok

Uchwała Nr XVI/38/04 z 31 sierpnia 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok

Uchwała Nr XVI/39/04 z 31 sierpnia 2004r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Stopnicy na II półrocze 2004r.

Uchwała Nr XVI/40/04 z 31 sierpnia 2004r.

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy.

Uchwała Nr XVI/41/04 z 31 sierpnia 2004r.

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Uchwała Nr XVII/42/04 z 5 listopada 2004r.

w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy Stopnica.

Uchwała Nr XVII/43/04 z 5 listopada 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XVII/44/04 z 5 listopada 2004r.

w sprawie zakupu nieruchomości

Uchwała Nr XVII/45/04 z 5 listopada 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok

Uchwała Nr XVII/46/04 z 5 listopada 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok

Uchwała Nr XVIII/47/04 z 23 listopada 2004r.

w sprawie wyboru banku dla obsługi budżetu gminy Stopnica.

Uchwała Nr XVIII/48/04 z 23 listopada 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XIX/49/04 z 6 grudnia 2004r.

w sprawie oddalenia protestu na rozstrzygnięcie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór banku dla obsługi budżetu gminy Stopnica.

Uchwała Nr XIX/50/04 z 6 grudnia 2004r.

w sprawie programu poprawy stanu uzębienia dzieci.

Uchwała Nr XX/51/04 z 14 grudnia 2004r.

w sprawie ustalenia ceny żyta do spraw podatku rolnego na 2005 r.

Uchwała Nr XX/52/04 z 14 grudnia 2004r.

w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2005r.

Uchwała Nr XX/53/04 z 14 grudnia 2004r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2005r.

Uchwała Nr XX/54/04 z 14 grudnia 2004r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005r.

Uchwała Nr XX/55/04 z 14 grudnia 2004r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z terenu gminy Stopnica.

Uchwała Nr XX/56/04 z 14 grudnia 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XX/57/04 z 14 grudnia 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XX/58/04 z 14 grudnia 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Uchwała Nr XX/59/04 z 14 grudnia 2004r.

w sprawie zmiany zasad usytuowania na terenie Gminy Stopnica miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

Uchwała Nr XXI/60/04 z 30 grudnia 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok

Uchwała Nr XXI/61/04 z 30 grudnia 2004r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2005r.

Uchwała Nr XXI/62/04 z 30 grudnia 2004r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Stopnicy na 2005 rok

Uchwała Nr XXI/63/04 z 30 grudnia 2004r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Stopnicy na I półrocze 2005r.

Uchwała Nr XXI/64/04 z 30 grudnia 2004r.

w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Stopnica.

Uchwała Nr XXI/65/04 z 30 grudnia 2004r.

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Stopnica na 2005 rok.

Uchwała Nr XXI/66/04 z 30 grudnia 2004r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy dotyczącymi zmiany urzędowych nazw miejscowości

Uchwała Nr XXI/67/04 z 30 grudnia 2004r.

w sprawie zmiany wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2005r.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 6414

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-01-24 20:01:55
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-01-24 20:02:26
Ostatnia zmiana: Mirosław Rajtar, data: 2010-05-21 13:24:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony