Zarządzenia z 2011r.

Wersja do druku

 

Zarządzenie Nr 1/11 z 17 stycznia 2011 roku

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

Zarządzenie Nr 2/11 z 17 stycznia 2011 roku

w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych wartości powyżej 14 000 euro, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej w Urzędzie Gminy.

Zarządzenie Nr 3/2011 z 7 lutego 2011 roku

w sprawie wskazania podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 4/11 z 11 lutego 2011 roku

w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla wyboru sołtysów i rad sołeckich

Zarządzenie Nr 5/11 z 15 lutego 2011 roku

w sprawie ogłoszenia naboru na samodzielne stanowisko podinspektora ds. organizacji oświaty w Urzędzie Gminy Stopnica.

Zarządzenie Nr 6/11 z 22 lutego 2011 roku

w sprawie upoważnienia Pana mgr Andrzeja Banacha

Zarządzenie Nr 7/11 z 22 lutego 2011 roku

w sprawie upoważnienia Pana mgr Józefa Podsiadło

Zarządzenie Nr 8/11 z 23 lutego 2011 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 9/11 z 14 marca 2011 roku

w sprawie upoważnienia zastępcy wójta do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie Nr 10/11 z 14 marca 2011 roku

w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz rozliczenia płatności dokonywanych przy ich wykorzystywaniu przez pracowników urzedu.

Zarządzenie Nr 11/11 z 14 marca 2011 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2011

Zarządzenie Nr 12/11 z 14 marca 2011 roku

w sprawie przeprowadzenia eliminacji gminnych XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: "Powódz, pożar dniem czy nocą - straż przychodzi Ci z pomocą".

Zarządzenie Nr 13/11 z 24 marca 2011 roku

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2011-2013.

Zarządzenie Nr 15/11 z 30 marca 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 16/11 z 30 marca 2011 roku

w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy.

Zarządzenie Nr 17/11 z 30 marca 2011 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 18/11 z 30 marca 2011 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu.

Zarządzenie Nr 18a/11 z 30 marca 2011 roku

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 19/11 z 1 kwietnia 2011 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 112/2010 Wójta Gminy w Stopnicy z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stopnica.

Zarządzenie Nr 20/11 z 5 kwietnia 2011 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych i określenia regulaminu jej prac.

Zarządzenie Nr 21/11 z 11 kwietnia 2011 roku

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Strzałków dla wyboru sołtysa.

Zarządzenie Nr 22/11 z 15 kwietnia 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 23/11 z 15 kwietnia 2011 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 24/11 z 18 kwietnia 2011 roku

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Strzałków dla wyboru sołtysa.

Zarządzenie Nr 25/11 z 21 kwietnia 2011 roku

w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zarządzenie Nr 27/11 z 12 maja 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 28/11 z 24 maja 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia regulaminu uczęstnictwa w realizacji Projektu pod nazwą " Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego.

Zarządzenie Nr 29/11 z 24 maja 2011 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 30/11 z 24 maja 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 31/11 z 27 maja 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 32/11 z 31 maja 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 33/11 z 2 czerwca 2011 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 34/11 z 2 czerwca 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 34a/11 z 2 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/10 Wójta Gminy Stopnica z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia lidera gminnego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 roku na terenie Gminy Stopnica.

Zarządzenie Nr 35/11 z 6 czerwca 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 36/11 z 10 czerwca 2011 roku

w sprawie powierzenia spraw zastępcy wójta.

Zarządzenie Nr 37/11 z 20 czerwca 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 37a/11 z 20 czerwca 2011 roku

w sprawie regulaminu Urzędu Gminy w Stopnicy na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Zarządzenie Nr 38/11 z 20 czerwca 2011 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu.

Zarządzenie Nr 39/11 z 27 czerwca 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 40/11 z 29 czerwca 2011 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Punktach Przedszkolnych w Mietlu i Smogorzowie.

Zarządzenie Nr 41/11 z 30 czerwca 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 42/11 z 1 lipca 2011 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 43/11 z 1 lipca 2011 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S topnicy do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie Nr 44/11 z 1 lipca 2011 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów o których mowa w art. 28 ust.1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zarządzenie Nr 46/11 z 12 lipca 2011 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Stopnica.

Zarządzenie Nr 47/11 z 14 lipca 2011 roku

Upoważnienie Pani Elżbiety Krzystek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy.

Zarządzenie Nr 48/2011 z dnia 14 lipca 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Zarządzenie Nr 49/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku

w sprawie powierzenia spraw zastępcy wójta

Zarządzenie Nr 50/2011 z dnia 20 lipca 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Zarządzenie Nr 51/2011 z dnia 22 lipca 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Zarządzenie Nr 52/2011 z dnia 22 lipca 2011 roku

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie oraz podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w szczególności podpisywania umów oraz zaciągania zobowiązań finansowych przy realizacji projektu pod nazwą "W poszukiwaniu drogi zawodowej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach". Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich".

Zarządzenie Nr 53/2011 z dnia 26 lipca 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Zarządzenie Nr 54/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Zarządzenie Nr 55/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 roku

w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne z gminnego zasobu mieszkaniowego

Zarządzenie Nr 56/11 z 1 sierpnia 2011 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnego i powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 57/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 58/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 59/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 60/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Zarządzenie Nr 61/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Zarządzenie Nr 62/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Zarządzenie Nr 63/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego

Zarządzenie Nr 64/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Zarządzenie Nr 65/2011 z dnia 1 września 2011 roku

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy

Zarządzenie Nr 66/2011 z dnia 5 września 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Zarządzenie Nr 67/2011 z dnia 19 września 2011 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 68/2011 z dnia 19 września 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Zarządzenie Nr 69/2011 z dnia 30 września 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Zarządzenie Nr 70/2011 z dnia 5 października 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Zarządzenie Nr 71/2011 z dnia 5 października 2011 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2011

Zarządzenie Nr 72/2011 z dnia 10 października 2011 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 73/11 z 10 października 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 74/11 z 14 października 2011 roku

w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy

Zarządzenie Nr 75/11 z 14 października 2011 roku

w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy

Zarządzenie Nr 76/11 z 18 października 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 77/11 z 19 października 2011 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 78/11 z 20 października 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 79/11 z 26 października 2011 rok

w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy

Zarządzenie Nr 80/11 z 27 października 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 81/11 z 27 października 2011 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 82/11 z 27 października 2011 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizacje zadań publicznych i określenia regulaminu jej prac

Zarządzenie Nr 83/11 z 31 października 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 85/11 z 3 listopada 2011 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 86/11 z 7 listopada 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 86a/11 z 10 listopada 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 87/11 z 14 listopada 2011 roku

w sprawie projektu budżetu gminy Stopnica na 2012 rok

Zarządzenie Nr 88/11 z 16 listopada 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 89/11 z 18 listopada 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 90/11 z 30 listopada 2011 roku

w sprawie zmin w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 91/11 z 5 grudnia 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 92/11 z 6 grudnia 2011 roku

w sprawie powołania komisji stypendialnej , ustalenia jej zasad i trybu pracy

Zarządzenie Nr 93/11 z 6 grudnia 2011 roku

w sprawie ustalenia kalendarza czynności w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Stopnica

Zarządzenie Nr 94/11 z 9 grudnia 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 95/11 z 19 grudnia 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 96/11 z 29 grudnia 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 97/11 z 29 grudnia 2011 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 98/11 z 30 grudnia 2011 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 45/11 Wójta Gminy w Stopnicy z dnia 01 lipca 2011 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansowa Gminy Stopnica

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 5016

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2011-02-01 12:20:00
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2011-02-01 12:21:21
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2011-02-01 12:21:21
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony