2011

Wersja do druku

 

Uchwała Nr V/1/11 z 15 lutego 2011r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Stopnica na 2011 rok.

Uchwała Nr V/2/11 z 15 lutego 2011r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2011- 2020.

Uchwała Nr V/3/11 z 15 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2011 rok.

Uchwała Nr V/4/11 z 15 lutego 2011r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

Uchwała Nr V/5/11 z 15 lutego 2011r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr V/6/11 z 15 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011r.

Uchwała Nr V/7/11 z 15 lutego 2011r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Strzałkowie

Uchwała Nr V/8/11 z 15 lutego 2011r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Czyżowie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Stopnicy

Uchwała Nr V/9/11 z 15 lutego 2011r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Smogorzowie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Stopnicy

Uchwała Nr V/10/11 z 15 lutego 2011r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Stopnica

Uchwała Nr V/11/11 z 15 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Stopnica na lata 2011 - 2015 wraz z zadaniami przyjętymi kierunkowo po roku 2015r

Uchwała Nr V/12/11 z 15 lutego 2011r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu.

Uchwała Nr V/13/11 z 15 lutego 2011r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr VI/14/11 z 22 marca 2011r.

w sprawie przyjęcia wysokości składki członkowskiej Gminy Stopnica na rzecz STOWARZYSZENIA "G5" działającego jako Lokalna Grupa Działania

Uchwała Nr VI/15/11 z 22 marca 2011r.

w sprawie przyjęcia wysokości składki członkowskiej Gminy Stopnica na rzecz Stowarzyszenia"Lokalna grupa Rybacka Świętokrzyski Karp"

Uchwała Nr VI/16/11 z 22 marca 2011r.

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny

Uchwała Nr VI/17/11 z 22 marca 2011r.

sprawie zakupu nieruchomości

Uchwała Nr VI/18/11 z 22 marca 2011r.

W sprawie zakupu nieruchomości

Uchwała Nr VI/19/11 z 22 marca 2011r.

W sprawie zmiany uchwły

Uchwała Nr VI/20/11 z 22 marca 2011r.

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2011 rok

Uchwała Nr VI/21/11 z 22 marca 2011r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta

Uchwała Nr VI/22/11 z 22 marca 2011r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta

Uchwała Nr VI/23/11 z 22 marca 2011r.

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Stopnica

Uchwała Nr VI/24/11 z 22 marca 2011r.

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Stopnica

Uchwała Nr VI/25/11 z 22 marca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011rok

Uchwała Nr VI/26/11 z 22 marca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr VI/27/11 z 22 marca 2011r.

w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012

Uchwała Nr VII/28/11 z 29 kwietnia 2011r.

w sprawie odmowy zmiany uchwały Nr V/9/11 Rady Gminy Stopnica z dnia 15 lutego 2011r.

Uchwała Nr VII/29/11 z 29 kwietnia 2011r.

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Strzałkowie

Uchwała Nr VII/30/11 z 29 kwietnia 2011r.

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Czyżowie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy

Uchwała Nr VII/31/11 z 29 kwietnia 2011r.

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Smogorzowie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy

Uchwała Nr VII/32/11 z 29 kwietnia 2011r.

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2011 rok

Uchwała Nr VII/33/11 z 29 kwietnia 2011r.

w sprzwie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stopnica na 2011 rok

Uchwała Nr VII/34/11 z 29 kwietnia 2011r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy za 2010r.

Uchwała Nr VII/35/11 z 29 kwietnia 2011r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stopnica na lata 2011-2018

Uchwała Nr VII/36/11 z 29 kwietnia 2011r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Smogorzów na lata 2011-2018

Uchwała Nr VII/37/11 z 29 kwietnia 2011r.

w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Stopnica na lata 2008-2013 i następne

Uchwała Nr VII/38/11 z 29 kwietnia 2011r.

w sprwie określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Stopnica dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczne do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku

Uchwała Nr VII/39/11 z 29 kwietnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr VII/40/11 z 29 kwietnia 2011r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez likwidację oddziału Neurologii, Poradni Neurologicznej oraz Oddziału Fizjoterapii

Uchwała Nr VII/41/11 z 29 kwietnia 2011r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr VII/42/11 z 29 kwietnia 2011r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr VII/43/11 z 29 kwietnia 2011r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr VII/44/11 z 29 kwietnia 2011r.

w sprawie zmioan w budżeci gminy na 2011 rok

Uchwała Nr VII/45/11 z 29 kwietnia 2011r.

w sprawie zakupu nieruchomości

Uchwała Nr VII/46/11 z 29 kwietnia 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas nieokreślony zabudowaniej nieruchomości usytuowanej na działce ewidencyjnej nr 31 w Stopnicy

Uchwała Nr VIII/47/11 z 25 maja 2011r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w granicach administracyjnych miejscowości KONARY, gmina Stopnica.

Uchwała Nr VIII/48/11 z 25 maja 2011r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok

Uchwała Nr VIII/49/11 z 25 maja 2011r.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy

Uchwała Nr VIII/50/11 z 25 maja 2011r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach poprzez likwidajce Poradni Logopedycznej i Foniatrycznej w Kielcach przy ul.Artwińskiego 3 A

Uchwała Nr VIII/51/11 z 25 maja 2011r.

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2011 rok

Uchwała Nr VIII/52/11 z 25 maja 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Uchwała Nr IX/53/11 z 30 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Uchwała Nr IX/54/11 z 30 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/47/11 Rady Gminy Stopnica z dnia 25 maja 2011r. dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w granicach administracyjnych miejscowości KONARY, gmina Stopnica.

Uchwała Nr IX/55/11 z 30 czerwca 2011r.

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Busku Zdroju na kadencje 2012-2015.

Uchwała Nr IX/56/11 z 30 czerwca 2011r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Busku Zdroju w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju polegającego na likwidacji Oddziału Urologicznego.

Uchwała Nr IX/57/11 z 30 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu, Planowania, Handlu i Usług.

Uchwała Nr X/58/11 z 30 września 2011r.

w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Stopnica

Uchwała Nr X/59/11 z 30 września 2011r.

w sprawie ustalenia czasu pracy przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stopnica

Uchwała Nr X/60/11 z 30 września 2011r.

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Stopnica

Uchwała Nr X/61/11 z 30 września 2011r.

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na rok 2011

Uchwała Nr X/62/11 z 30 września 2011r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2020

Uchwała Nr X/63/11 z 30 września 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Uchwała Nr X/64/11 z 30 września 2011r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała Nr X/65/11 z 30 września 2011r.

W sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Busku Zdroju na kadencję 2012-2015

Uchwała Nr XI/66/11 z 2 grudnia 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej usytuowanej na działce ewidencyjnej nr 29/1 w Stopnicy

Uchwała Nr XI/67/11 z 2 grudnia 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas nieoznaczony zabudowanej nieruchomości usytuowanej na działce nr 84/1 w Suchowoli

Uchwała Nr XI/68/11 z 2 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku"

Uchwała Nr XI/69/11 z 2 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Stopnica

Uchwała Nr XI/70/11 z 2 grudnia 2011r.

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Stopnica konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Stopnica

Uchwała Nr XI/71/11 z 2 grudnia 2011r.

w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Stopnica

Uchwała Nr XI/72/11 z 2 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany nieruchomości

Uchwała Nr XI/73/11 z 2 grudnia 2011r.

w sprawie zakupu nieruchomości

Uchwała Nr XI/74/11 z 2 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska oraz jego regulaminu

Uchwała Nr XI/75/11 z 2 grudnia 2011r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Uchwała Nr XI/76/11 z 2 grudnia 2011r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012r.

Uchwała Nr XI/77/11 z 2 grudnia 2011r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2012r.

Uchwała Nr XI/78/11 z 2 grudnia 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

Uchwała Nr XI/79/11 z 2 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany wzorów formularzy informacji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

Uchwała Nr XI/80/11 z 2 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020

Uchwała Nr XI/81/11 z 2 grudnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Uchwała Nr XI/82/11 z 2 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Stopnica w 2012 roku

Uchwała Nr XII/83/11 z 28 grudnia 2011r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2020

Uchwała Nr XII/84/11 z 28 grudnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Uchwała Nr XII/85/11 z 28 grudnia 2011r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr XII/86/11 z 28 grudnia 2011r.

w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4718

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2011-02-28 16:41:28
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2011-02-28 16:54:26
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2011-02-28 16:54:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony