Zarządzenia z 2013r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 1/2013 z 17 stycznia 2013 roku

w sprawie powierzenia obowiązków kierownika zamawiającego zastępcy wójta.

Zarządzenie Nr 2/2013 z 24 stycznia 2013 roku

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stopnica.

Zarządzenie Nr 3/2013 z 25 stycznia 2013 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 4/2013 z 28 stycznia 2013 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 r.

Zarządzenie Nr 5/2013 z 28 stycznia 2013 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

ZArządzenie Nr 6/2013 z 12 lutego 2013 roku

w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 7/2013 z 14 lutego 2013 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2013.

Zarządzenie Nr 8/2013 z 14 lutego 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia wysokości cen za usługi unieszkodliwiania nieczystości ciekłych usuwanych ze zbiorników bezodpływowych w punkcie zlewnym przy oczyszczalni ścieków "LEMNA" w Falęcinie Starym, w okresie od 01.03.2013r. do 31.12.2013r.

Zarządzenie Nr 9/2013 z 18 lutego 2013 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 10/2013 z 20 lutego 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 11/2013 z 12 marca 2013 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych i określenia regulaminu jej prac.

Zarządzenie Nr 12/2013 z 12 marca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 13/2013 z 12 marca 2013 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Stopnica

Zarządzenie Nr 14/2013 z 12 marca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 15/2013 z 19 marca 2013 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 16/2013 z 21 marca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 17/2013 z 28 marca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 18/2013 z 2 kwietnia 2013 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 19/2013 z 12 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 20/2013 z 17 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 20a/2013 z 22 kwietnia 2013 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 21/2013 z 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 22/2013 z 26 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 23/2013 z 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 24/2013 z 2 maja 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 25/2013 z 9 maja 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 26/2013 z 10 maja 2013 roku

w sprawie powierzenia spraw zastępcy wójta

Zarządzenie Nr 27/2013 z 15 maja 2013 roku

w sporawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 28/2013 z 16 maja 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 29/2013 z 22 maja 2013 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Stopnicy

Zarządzenie Nr 30/2013 z 23 maja 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 31/2013 z 28 maja 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 32/2013 z 3 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 33/2013 z 3 czerwca 2013 roku

w sprawie sprostowania błędu oczywistego w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 34/2013 z 3 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 35/2013 z 5 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Stopnicy

Zarządzenie Nr 36/2013 z 5 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Nr 37/2013 z 12 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu ubiegania się o zakwalifikowanie do udziału w programie usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stopnica oraz powołania komisji do spraw rozpatrzenia składanych w tym zakresie wniosków

Zarządzenie Nr 38/2013 z 13 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania gminnej komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy stopnica

Zarządzenie Nr 39/2013 z 17 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Stopnicy

Zarządzenie Nr 40/2013 z 21 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 41/2013 z 24 czerwca 2013 roku

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjim im. Kazimierza Wielkiego w Stopnicy

Zarządzenie Nr 42/2013 z 24 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 43/2013 z 25 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 44/2013 z 27 czerwca 2013 roku

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Inspektora ds. księgowości w Referacie w Urzędzie Gminy Stopnica w wymiarze 1/2 etatu

Zarządzenie Nr 46/2013 z 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany RegulaminuOrganizacjnego Urzędu gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 47/2013 z 1 lipca 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 6/2013 Wójta Gminy Stopnica z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansowyą Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 48/2013 z 3 lipca 2013 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 49/2013 z 5 lipca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 50/2013 z 8 lipca 2013 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 51/2013 z 12 lipca 2013 roku

w sprawie zmiany w budżecie na 2013 rok

Zarządzenie Nr 51a/2013 z 12 lipca 2013 roku

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy stopnica treningu doskonalającego obieg informacji w przypadku awarii systemów elektroenergetycznych.

Zarządzenie Nr 52/2013 z 15 lipca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 53/2013 z 17 lipca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 54/2013 z 19 lipca 2013 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych

Zarządzenie Nr 55/2013 z 22 lipca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 56/2013 z 23 lipca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 57/2013 z 30 lipca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 58/2013 z 31 lipca 2013 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 59/2013 z 31 lipca 2013 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizującego Urzędu Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 61/2013 z 6 sierpnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 62/2013 z 8 sierpnia 2013 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 63/2013 z 12 sierpnia 2013 roku

w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych do celów dodatków mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 64/2013 z 26 sierpnia 2013 roku

w sprawie powierzenia spraw zastępcy wójta

Zarządzenie Nr 65/2013 z 28 sierpnia 2013 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej oraz powierzenia obowiązków kierownika Zamawiającego Zastępcy Wójta

Zarządzenie Nr 66/2013 z 30 sierpnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 67/2013 z 30 sierpnia 2013 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 68/2013 z 9 września 2013 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 69/2013 z 12 września 2013 roku

w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkaniowe z gminnego zasobu mieszkaniowego

Zarządzenie Nr 70/2013 z 16 września 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 71/2013 z 26 września 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 72/2013 z 27 września 2013 roku

w spraweie norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy i urządzenia pożarnicze eksplatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 73/2013 z 27 września 2013 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 74/2013 z 27 września 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 75/2013 z 7 pazdziernika 2013 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 76/2013 z 7 pazdziernika 2013 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu prowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego ogłoszenie postępowania o udziale zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr 77/2013 z 7 pazdziernika 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 78/2013 z 10 pazdziernika 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 79/2013 z 10 pazdziernika 2013 roku

w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 80/2013 z 14 pazdziernika 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 81/2013 z 18 pazdziernika 2013 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 82/2013 z 21 pazdziernika 2013 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2013

Zarządzenie Nr 83/2013 z 22 pazdziernika 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 84/2013 z 24 pazdziernika 2013 roku

w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy na stanowiskach w monitory ekranowe

Zarządzenie Nr 85/2013 z 28 pazdziernika 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 86/2013 z 30 pazdziernika 2013 roku

w sprawie zmian w budżeci egminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 87/2013 z 30 pazdziernika 2013 roku

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 88/2013 z 31 pazdziernika 2013 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 89/2013 z 4 listopada 2013 roku

w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenie jej zadań i trybu pracy.

Zarządzenie Nr 90/2013 z 12 listopada 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 92/2013 z 12 listopada 2013 roku

w sprawie powołania komisj konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych i określania regulaminu jej prac

Zarządzenie Nr 93/2013 z 15 listopada 2013 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Stopnica na 2014 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2014-2023

Zarządzenie Nr 94/2013 z 15 listopada 2013 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 95/2013 z 18 listopada 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 96/2013 z 18 listopada 2013 roku

w sprawie udzielania dotacji na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2013

Zarządzenie Nr 97/2013 z 28 listopada 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 98/2013 z 4 grudnia 2013 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 100/2013 z 4 grudnia 2013 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 101/2013 z 5 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 102/2013 z 16 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 103/2013 z 23 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 104/2013 z 23 grudnia 2013 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 105/2013 z 31 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2680

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2013-02-28 11:03:24
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2013-02-28 11:05:47
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2013-02-28 11:05:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony