2014

Wersja do druku

   

Uchwała Nr XXIX/1/2014 z dnia 18 marca 2014 roku

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Stopnica

Uchwała Nr XXIX/2/2014 z dnia 18 marca 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXIX/3/2014 z dnia 18 marca 2014 roku

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stopnica na 2014 rok

Uchwała Nr XXIX/4/2014 z dnia 18 marca 2014 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020

Uchwała Nr XXIX/5/2014 z dnia 18 marca 2014 roku

w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania

Uchwała Nr XXIX/6/2014 z dnia 18 marca 2014 roku

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 roku

Uchwała Nr XXIX/7/2014 z dnia 18 marca 2014 roku

w sprawie zmiany Gminnego Programy Przecidziałania Narkomani na 2014 rok

Uchwała Nr XXIX/8/2014 z dnia 18 marca 2014 roku

w sprawie poparcia rezolucji rybaków stawowych przeciwko planom wprowadzenia zakazu sprzedaży żywych ryb w naszym kraju

Uchwała Nr XXIX/9/2014 z dnia 18 marca 2014 roku

w sprawie zakupu nieruchomości

Uchwała Nr XXIX/10/2014 z dnia 18 marca 2014 roku

w sprawie zakupu nieruchomości

Uchwała Nr XXIX/11/2014 z dnia 18 marca 2014 roku

w sprawie zakupu nieruchomości

Uchwała Nr XXIX/12/2014 z dnia 18 marca 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2014 - 2023

Uchwała Nr XXIX/13/2014 z dnia 18 marca 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XXIX/14/2014 z dnia 18 marca 2014 roku

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

Uchwała Nr XXIX/15/2014 z dnia 18 marca 2014 roku

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność wójta gminy

Uchwała Nr XXX/16/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXX/17/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

Uchwała Nr XXX/18/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmiany nieruchomości

Uchwała Nr XXX/19/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie zakupu nieruchomości

Uchwała Nr XXX/20/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie zakupu nieruchomości

Uchwała Nr XXX/21/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmiany " Program współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku"

Uchwała Nr XXX/22/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała Nr XXX/23/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XXX/24/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXXI/25/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2013 rok

Uchwała Nr XXXI/26/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok

Uchwała Nr XXXI/27/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy

Uchwała Nr XXXI/28/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stopnica

Uchwała Nr XXXI/29/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/37?2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcję kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stopnicę

Uchwała Nr XXXI/30/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Białoborze na lata 2014 - 2022

Uchwała Nr XXXI/31/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stopnica na lata 2014 - 2022

Uchwała Nr XXXI/32/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Suchowola na lata 2014 - 2022

Uchwała Nr XXXI/33/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2014 - 2023

Uchwała Nr XXXI/34/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XXXI/35/2014 z dnia 24 czerwca 2014 ro3u

w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczania inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXXI/36/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXXI/37/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego

Uchwała Nr XXXI/38/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego

Uchwała Nr XXXII/39/2014 z dnia 23 września 2014 roku

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Uchwała Nr XXXII/40/2014 z dnia 23 września 2014 roku

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXXII/41/2014 z dnia 23 września 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/36/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXXII/42/2014 z dnia 23 września 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego

Uchwała Nr XXXII/43/2014 z dnia 23 września 2014 roku

w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Uchwała Nr XXXII/44/2014 z dnia 23 września 2014 roku

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Uchwała Nr XXXII/45/2014 z dnia 23 września 2014 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego w celu realizacji zadania pn. ,,Przebudowa drogi województwa nr 756 związana z budową chodnika przy jezdni Starachowice –Stopnica strona lewa: km 73+603,00-73+676,00,,

Uchwała Nr XXXII/46/2014 z dnia 23 września 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na czas nieoznaczony z Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy

Uchwała Nr XXXII/47/2014 z dnia 23 września 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości na czas nieoznaczony z Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy

Uchwała Nr XXXII/48/2014 z dnia 23 września 2014 roku

W sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części , w których utworzono nowe miejsca pracy

Uchwała Nr XXXII/49/2014 z dnia 23 września 2014 roku

W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2014-2015

Uchwała Nr XXXII/50/2014 z dnia 23 września 2014 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XXXII/51/2014 z dnia 23 września 2014 roku

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację w 2015 roku projektu pn. ,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego,,

Uchwała Nr XXXIII/52/2014 z dnia 21 października 2014 roku

określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie ochorny przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Uchwała Nr XXXIII/53/2014 z dnia 21 października 2014 roku

w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stopnica w 2014 roku

Uchwała Nr XXXIII/54/2014 z dnia 21 października 2014 roku

w sprawie uzgodnienia projektuuchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej utworzenia Szanieckiego Parku Krajobrazowego

Uchwała Nr XXXIII/55/2014 z dnia 21 października 2014 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

Uchwała Nr XXXIII/56/2014 z dnia 21 października 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2014 - 2023

Uchwała Nr XXXIII/57/2014 z dnia 21 października 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

Uchwała Nr XXXIII/58/2014 z dnia 21 października 2014 roku

w sprawie wyznaczenie inkasenta w Sołectwie Bosowice

Uchwała Nr XXXIV/59/2014 z dnia 21 października 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2014 - 2023

Uchwała Nr XXXIV/60/2014 z dnia 11 listopada 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

Uchwała Nr I/1/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącej Rady Gminy Stopnica

Uchwała Nr I/2/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Stopnica

Uchwała Nr I/3/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku

w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stopnica

Uchwała Nr I/4/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku

w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego komisji stałych

Uchwała Nr II/5/2014 z dnia 5 grudnia 2014 roku

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015r.

Uchwała Nr II/6/2014 z dnia 5 grudnia 2014 roku

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2015r.

Uchwała Nr II/7/2014 z dnia 5 grudnia 2014 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015r.

Uchwała Nr II/8/2014 z dnia 5 grudnia 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Uchwała Nr II/9/2014 z dnia 5 grudnia 2014 roku

w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Stopnica w 2015 roku

Uchwała Nr II/10/2014 z dnia 5 grudnia 2014 roku

w sprawie ustalenia diety dla przewodniczącej rady gminy

Uchwała Nr II/11/2014 z dnia 5 grudnia 2014 roku

w sprawie ustalenia wysokości diety i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych

Uchwała Nr II/12/2014 z dnia 5 grudnia 2014 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

Uchwała Nr III/13/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2015 roku

Uchwała Nr III/14/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Stopnica a Gminą Chmielnik w zakresie zapewnienia obsługi informatycznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

Uchwała Nr III/15/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Uchwała Nr III/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

Uchwała Nr III/17/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2015 rok

Uchwała Nr III/18/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2014-2023

Uchwała Nr III/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr III/20/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Uchwała Nr III/21/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2015-2023

Uchwała Nr III/22/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2015 rok

Uchwała Nr III/23/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Stopnica na 2015 rok

Uchwała Nr III/24/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stopnica na 2015 rok

Uchwała Nr III/25/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stopnica

Uchwała Nr III/26/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/45/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 października 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Stopnica

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4730

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2014-03-26 08:55:17
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2014-03-26 08:55:56
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2014-12-01 14:28:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony