Zarządzenia z 2015r.

Wersja do druku

  

Zarządzenie Nr 1/2015 z 2 stycznia 2015 roku

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Stopnica do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Zarządzenie Nr 2/2015 z 2 stycznia 2015 roku

W sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Stopnica do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłość działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy

Zarządzenie Nr 3/2015 z 2 stycznia 2015 roku

W sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Stopnica do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy

Zarządzenie Nr 4/2015 z 2 stycznia 2015 roku

W sprawie odwołania ze stanowiska Zastępcy Wójta

Zarządzenie Nr 5/2015 z 2 stycznia 2015 roku

W sprawie powołania zastępcy Burmistrza

Zarządzenie Nr 6/2015 z 2 stycznia 2015 roku

W sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do załatwiana indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Zarządzenie Nr 7/2015 z 2 stycznia 2015 roku

W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie Nr 8/2015 z 8 stycznia 2015 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 9/2015 z 9 stycznia 2015 roku

W sprawie wprowadzenia instrukcji zasad ewidencji i poboru oraz egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zarządzenie Nr 10/2015 z 19 stycznia 2015 roku

W sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 11/2015 z 19 stycznia 2015 roku

W sprawie upoważnienia Skarbnika do wydawania decyzjii administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza

Zarządzenie Nr 12/2015 z 19 stycznia 2015 roku

W sprawie upoważnienia Sekretarza do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Zarządzenie Nr 13/2015 z 19 stycznia 2015 roku

W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 14/2015 z 19 stycznia 2015 roku

W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie Nr 15/2015 z 20 stycznia 2015 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 16/2015 z 20 stycznia 2015 roku

W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny oraz do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie odmowy przyznania Karty

Zarządzenie Nr 17/2015 z 20 stycznia 2015 roku

W sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania z tych sprawach decyzji oraz prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie Nr 18/2015 z 20 stycznia 2015 roku

W sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny oraz do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie odmowy przyznania Karty

Zarządzenie Nr 19/2015 z 20 stycznia 2015 roku

W sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłku dla opiekunów

Zarządzenie Nr 20/2015 z 20 stycznia 2015 roku

W sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy

Zarządzenie Nr 21/2015 z 20 stycznia 2015 roku

W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Stopnica w 2015 roku

Zarządzenie Nr 22/2015 z 20 stycznia 2015 roku

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 23/2015 z 29 stycznia 2015 rok

W sprawie zwołania zebrań wiejskich dla wyboru sołtysów i rad sołeckich

Zarządzenie Nr 24/2015 z 3 lutego 2015 rok

W sprawie zwołania zebrań wiejskich dla wyboru sołtysów i rad sołeckich

Zarządzenie Nr 25/2015 z 9 lutego 2015 rok

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 26/2015 z 9 lutego 2015 rok

W sprawie powołania komisji w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspekcji ds. zamówień publicznych w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 27/2015 z 9 lutego 2015 rok

W sprawie powołania komisji w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora do spraw organizacji oświaty - umowa na zastępstwo w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 29/2015 z 5 marca 2015 rok

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzchnie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2015

Zarządzenie Nr 30/2015 z 5 marca 2015 rok

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 31/2015 z 13 marca 2015 rok

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 32/2015 z 13 marca 2015 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2011 Wójta Gminy Stopnica z dnia 24.05.2011r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu uczestnictwa w realizacji Projektu pod nazwą "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego"

Zarządzenie Nr 33/2015 z 19 marca 2015 rok

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 34/2015 z 19 marca 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą "Modernizacja i adaptacja obiektów pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno - kulturalne"

Zarządzenie Nr 35/2015 z 23 marca 2015 rok

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy oraz jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30,000 euro.

Zarządzenie Nr 36/2015 z 23 marca 2015 rok

w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych wartości powyżej 30,000 euro, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy.

Zarządzenie Nr 37/2015 z 26 marca 2015 rok

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 38/2015 z 30 marca 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: "Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stopnica"

Zarządzenie Nr 39/2015 z 31 marca 2015 rok

w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania niezbędnych do wydawania dowodów osobistych

Zarządzenie Nr 40/2015 z 31 marca 2015 rok

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 41/2015 z 1 kwietnia 2015 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2015 i określenia regulaminu jej prac.

Zarządzenie Nr 42/2015 z 2 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2015

Zarządzenie Nr 43/2015 z 7 kwietnia 2015 rok

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 44/2015 z 7 kwietnia 2015 rok

w sprawie wyznaczenia miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 45/2015 z 14 kwietnia 2015 roku

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Gimnazjum w Stopnicy

Zarządzenie Nr 46/2015 z 15 kwietnia 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: "Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą i wyrównaniem na modernizację dróg gminnych"

Zarządzenie Nr 47/2015 z 20 kwietnia 2015 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 48/2015 z 20 kwietnia 2015 rok

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 49/2015 z 21 kwietnia 2015 rok

w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 50/2015 z 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 51/2015 z 28 kwietnia 2015 rok

w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 52/2015 z 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Stopnica do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do glosowania

Zarządzenie Nr 53/2015 z 6 maja 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 54/2015 z 11 maja 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą "Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w miejscowości Stopnica"

Zarządzenie Nr 55/2015 z 13 maja 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 56/2015 z 20 maja 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 57/2015 z 21 maja 2015 roku

w s[rawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą "Dostawa mobilnego lodowiska wraz z fabrycznie nowym agregatem chłodniczym, systemem band i maszyną do konserwacji lodu"

Zarządzenie Nr 58/2015 z 22 maja 2015 roku

w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 59/2015 z 25 maja 2015 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Nr 60/2015 z 29 maja 2015 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

Zarządzenie Nr 61/2015 z 1 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania komisji od odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 62/2015 z 3 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą "Dostawa i montaż zestawu piramid linowych"

Zarządzenie Nr 63/2015 z 12 czerwca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 64/2015 z 12 czerwca 2015 roku

w sprawie określenia stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 65/2015 z 12 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami"

Zarządzenie Nr 66/2015 z 12 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: "Dostawa i montaż zestawu piramid linowych"

Zarządzenie Nr 67/2015 z 19 czerwca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 68/2015 z 23 czerwca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy za rok 2015

Zarządzenie Nr 69/2015 z 25 czerwca 2015 roku

w sprawie zasad i trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Stopnica dla samorządowych instytucji kultury

Zarządzenie Nr 70/2015 z 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 71/2015 z 6 lipca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 72/2015 z 8 lipca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 73/2015 z 9 lipca 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Odbioru zadania pod nazwą: "Dostawa i montaż zestawu piramid linowych"

Zarządzenie Nr 74/2015 z 9 lipca 2015 roku

w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 75/2015 z 10 lipca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 76/2015 z 10 lipca 2015 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

Zarządzenie Nr 77/2015 z 13 lipca 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Odbioru zadania pod nazwą: "Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w miejscowości Stopnica"

Zarządzenie Nr 79/2015 z 20 lipca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie nr 80/2015 z 20 lipca 2015 roku

w sprawie wyznaczenia miejsca na na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń związanych z przeprowadzeniem referendum i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej

Zarządzenie Nr 81/2015 z 21 lipca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 82/2015 z 24 lipca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 83/2015 z 27 lipca 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: Remont drogi gminnej Prusy - Kuchary nr 387007T w Kucharach od km 0+620 do km 1+067;

Zarządzenie Nr 84/2015 z 27 lipca 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: Remont Drogi gminnej Podlasek - Prusy - Skrobaczów w Prusach oznaczonej nr działki 342, 346 od km 0+300 do km 0+850

Zarządzenie Nr 85/2015 z 28 lipca 2015 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 86/2015 z 29 lipca 2015 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej

Zarządzenie Nr 87/2015 z 30 lipca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 88/2015 z 4 sierpnia 2015 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza

Zarządzenie Nr 89/2015 z 10 sierpnia 2015 roku

w sprawie powołania gminnej komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Stopnica

Zarządzenie nr 90/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Zarządzenie Nr 91/2015 z 14 sierpnia 2015 roku

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum

Zarządzenie Nr 92/2015 z 14 sierpnia 2015 roku

w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 93/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów w roku 2015

Zarządzenie Nr 94/2015 z 19 sierpnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 95/2015 z 24 sierpnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 96/2015 z 25 sierpnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 rok

Zarządzenie Nr 97/2015 z 25 sierpnia 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: "Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą i wyrównaniem na remont i modernizację dróg oraz placów gminnych"

Zarządzenie Nr 98/2015 z 26 sierpnia 2015 roku

w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokalne socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 99/2015 z 27 sierpnia 2015 roku

w sprawie powołania gminnej komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 100/2015 z 1 września 2015 roku

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Stopnicy zastępującego dyrektora podczas jego nieobecności spowodowanej urlopem lub chorobą

Zarządzenie Nr 101/2015 z 2 września 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 102/2015 z 4 września 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 103/2015 z 7 września 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 104/2015 z 7 września 2015 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania oraz prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Zarządzenie Nr 105/2015 z 7 września 2015 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do prowadzenia w sprawach o zasiłku dla opiekunów

Zarządzenie Nr 106/2015 z 7 września 2015 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawie przyznania Kart Dużej Rodziny

Zarządzenie Nr 107/2015 z 7 września 2015 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i do wydawania w tych sprawach decyzji, do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłku dla opiekunów oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

Zarządzenie Nr 108/2015 z 7 września 2015 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie Nr 109/2015 z 14 września 2015 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy

Zarządzenie Nr 110/2015 z 17 września 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwa: "Budowa budynku magazynowego na sprzęt w Stopnicy"

Zarządzenie Nr 111/2015 z 25 września 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 112/2015 z 29 września 2015 roku

w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska w Referacie gospodarki przestrzennej, inwestycji i ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 113/2015 z 30 września 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 114/2015 z 2 października 2015 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie kultury fizycznej sportu w roku 2015

Zarządzenie Nr 115/2015 z 2 października 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej"

Zarządzenie Nr 116/2015 z 5 października 2015 roku

w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 117/2015 z 5 października 2015 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 118/2015 z 6 października 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 119/2015 z 6 października 2015 roku

w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 120/2015 z 12 października 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 121/2015 z 21 października 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 122/2015 z 22 października 2015 roku

w sprawie przyjmowania dokumentów w depozyt, po przeprowadzeniu głosowania w obwodzie

Zarządzenie Nr 123/2015 z 28 października 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 124/2015 z 28 października 2015 roku

w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych

Zarządzenie Nr 125/2015 z 28 października 2015 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

Zarządzenie Nr 126/2015 z 28 października 2015 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2015

Zarządzenie Nr 127/2015 z 30 października 2015 roku

w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy

Zarządzenie Nr 128/2015 z 6 listopada 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 129/2015 z 6 listopada 2015 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Stopnica na 2016 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stopnica na lata 2016-2023

Zarządzenie Nr 130/2015 z 10 listopada 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 131/2015 z 16 listopada 2015 rok

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 132/2015 z 16 listopada 2015 rok

w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Zarządzenie Nr 133/2015 z 23 listopada 2015 rok

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą "Obsługa bankowa budżetu gminy Stopnica oraz jednostek podległych w latach 2016 - 2018"

Zarządzenie Nr 134/2015 z 23 listopada 2015 rok

w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2015 i określenia regulaminu jej prac.

Zarządzenie Nr 135/2015 z 24 listopada 2015 roku

w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2015

Zarządzenie Nr 136/2015 z 24 listopada 2015 rok

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 137/2015 z 8 grudnia 2015 rok

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 138/2015 z 8 grudnia 2015 rok

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą "Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb Gminy Stopnica"

Zarządzenie Nr 139/2015 z 10 grudnia 2015 rok

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2015 w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 140/2015 z 16 grudnia 2015 rok

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 141/2015 z 17 grudnia 2015 rok

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę

Zarządzenie Nr 142/2015 z 21 grudnia 2015 rok

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 143/2015 z 29 grudnia 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót dla kontraktu nr 1 pod nazwą: "Instalacja kolektorów słonecznych w ramach projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego" - ROBOTY NA TERENIE GMINY STOPNICA""

Zarządzenie Nr 144/2015 z 29 grudnia 2015 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 145/2015 z 30 grudnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 146/2015 z 30 grudnia 2015 roku

w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4221

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2015-03-11 08:40:11
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2015-03-11 08:41:26
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2015-03-11 08:41:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony