Zarządzenia z 2018r.

Wersja do druku

  

Zarządzenie Nr 1/2018 z 2 stycznia 2018 roku

w sprawie ustalenia zasad postępowania dotyczącego zwrotu kosztów przejazdów uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizacje obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki prywatnym samochodem przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Zarządzenie Nr 2/2018 z 2 stycznia 2018 roku

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Stopnica do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Zarządzenie Nr 3/2018 z 2 stycznia 2018 roku

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Stopnica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Zarządzenie Nr 4/2018 z 2 stycznia 2018 roku

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 5/2018 z 2 stycznia 2018 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.

Zarządzenie Nr 6/2018 z 2 stycznia 2018 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Zarządzenie Nr 7/2018 z 2 stycznia 2018 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

Zarządzenie Nr 7A/2018 z 2 stycznia 2018 roku

w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy , do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji oraz do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz wydawania decyzji w tych sprawach

Zarządzenie Nr 8/2018 z 2 stycznia 2018 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny oraz do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie odmowy przyznania karty

Zarządzenie Nr 9/2018 z 2 stycznia 2018 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie Nr 10/2018 z 2 stycznia 2018 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 11/2018 z 2 stycznia 2018 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji oraz prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie Nr 12/2018 z 2 stycznia 2018 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawach w sprawach świadczeń rodzinnych i do wydawania w tych sprawach decyzji, do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

Zarządzenie Nr 13/2018 z 2 stycznia 2018 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych a także do wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie Nr 14/2018 z 2 stycznia 2018 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy

Zarządzenie Nr 15/2018 z 2 stycznia 2018 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny oraz do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie odmowy przyznania Karty

Zarządzenie Nr 16/2018 z 2 stycznia 2018 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz w tych sprawach decyzji

Zarządzenie Nr 17/2018 z 2 stycznia 2018 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych

Zarządzenie Nr 18/2018 z 2 stycznia 2018 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania oraz prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Zarządzenie Nr 19/2018 z 2 stycznia 2018 roku

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 20/2018 z 2 stycznia 2018 roku

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych gminy Stopnica według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 21/2018 z 2 stycznia 2018 roku

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 22/2018 z 8 stycznia 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Topola

Zarządzenie Nr 23/2018 z 9 stycznia 2018 roku

w sprawie określenia Planu postępowania o udzielenie zamówień w roku 2018

Zarządzenie Nr 24/2018 z 9 stycznia 2018 roku

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych gminy Stopnica według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 25/2018 z 11 stycznia 2018 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 26/2018 z 11 stycznia 2018 roku

w sprawie określenia stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 27/2018 z 11 stycznia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia ,,Diagnozy potrzeb rozwojowych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stopnicy""

Zarządzenie Nr 28/2018 z 22 stycznia 2018 roku

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klasy pierwszej w szkole podstawowej oraz do przedszkola publicznego na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stopnica

Zarządzenie Nr 29/2018 z 23 stycznia 2018 roku

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stopnicy

Zarządzenie Nr 30/2018 z 23 stycznia 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwa: ,,Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawa i wyrównaniem na remontowane, modernizowane nawierzchnie dróg, chodników i placów gminnych na terenie gminy Stopnica""

Zarządzenie Nr 31/2018 z 25 stycznia 2018 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 32/2018 z 25 stycznia 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

Zarządzenie Nr 33/2018 z 26 stycznia 2018 roku

w sprawie zasad i trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Stopnica dla samorządowych instytucji kultury

Zarządzenie Nr 34/2018 z 26 stycznia 2018 roku

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Stopnica w 2018 roku.

Zarządzenie Nr 35/2018 z 26 stycznia 2018 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 36/2018 z 30 stycznia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 37/2018 z 30 stycznia 2018 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 38/2018 z 6 lutego 2018 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2018

Zarządzenie Nr 39/2018 z 7 lutego 2018 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 40/2018 z 7 lutego 2018 roku

w sprawie wprowadzenia instrukcji zasad ewidencji i poboru oraz egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zarządzenie Nr 41/2018 z 13 lutego 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 43/2018 z 22 lutego 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 44/2018 z 28 lutego 2018 roku

w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansowa Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 45/2018 z 28 lutego 2018 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2018 i określenia regulaminu jej prac

Zarządzenie Nr 46/2018 z 5 marca 2018 roku

w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2018

Zarządzenie Nr 47/2018 z 6 marca 2018 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 48/2018 z 9 marca 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 49/2018 z 13 marca 2018 roku

w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policje do kwalifikacji wojskowej osób z roczników 1994,1995 i 1997 zamieszkałych na terenie Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 50/2018 z 22 marca 2018 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 51/2018 z 26 marca 2018 roku

w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018

Zarządzenie Nr 52/2018 z 26 marca 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Modernizacja nawierzchni dróg i placów gminnych na terenie gminy Stopnica""

Zarządzenie Nr 53/2018 z 26 marca 2018 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w prowadzeniu opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych w roku 2018

Zarządzenie Nr 54/2018 z 29 marca 2018 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 55/2018 z 29 marca 2018 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 56/2018 z 30 marca 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 57/2018 z 17 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 58/2018 z 18 kwietnia 2018 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 59/2018 z 20 kwietnia 2018 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie prowadzenia opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych w roku 2018 i określenia regulaminu jej prac

Zarządzenie Nr 60/2018 z 23 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 61/2018 z 25 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 62/2018 z 26 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 63/2018 z 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie prowadzenia opieki paliatywnej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych w roku 2018

Zarządzenie Nr 64/2018 z 11 maja 2018 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 65/2018 z 11 maja 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 66/2018 z 24 maja 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Budowa windy osobowej w budynku NZOZ w Stopnicy""

Zarządzenie Nr 67/2018 z 24 maja 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 68/2018 z 28 maja 2018 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 69/2018 z 29 maja 2018 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy

Zarządzenie Nr 70/2018 z 30 maja 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 71/2018 z 30 maja 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 44/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 28lutego 2018 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 72/2018 z 4 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 73/2018 z 4 czerwca 2018 roku

w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji

Zarządzenie Nr 74/2018 z 11 czerwca 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 75/2018 z 18 czerwca 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 76/2018 z 19 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy

Zarządzenie Nr 77/2018 z 29 czerwca 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

Zarządzenie Nr 78/2018 z 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 79/2018 z 2 lipca 2018 roku

w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 80/2018 z 3 lipca 2018 roku

w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy

Zarządzenie Nr 81/2018 z 3 lipca 2018 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy

Zarządzenie Nr 82/2018 z 3 lipca 2018 roku

w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta i Gminy Stopnica do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Zarządzenie Nr 83/2018 z 3 lipca 2018 roku

w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta i Gminy Stopnica do podpisywania pism

Zarządzenie Nr 84/2018 z 3 lipca 2018 roku

w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 85/2018 z 3 lipca 2018 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 86/2018 z 4 lipca 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Modernizacja nawierzchni dróg i placów gminnych na terenie gminy Stopnica""

Zarządzenie Nr 87/2018 z 4 lipca 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawa i wyrównaniem na remontowane, modernizowane nawierzchnie dróg, chodników i placów gminnych na terenie gminy Stopnica""

Zarządzenie Nr 88/2018 z 4 lipca 2018 roku

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gminnej ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 89/2018 z 6 lipca 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 90/2018 z 9 lipca 2018 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start oraz do przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust.6 w/w programu

Zarządzenie Nr 91/2018 z 9 lipca 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 92/2018 z 9 lipca 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Dowóz uczniów do placówek szkolnych w roku szkolnym 2018/2019""

Zarządzenie Nr 94/2018 z 13 lipca 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 44/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 95/2018 z 16 lipca 2018 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy

Zarządzenie Nr 96/2018 z 17 lipca 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 97/2018 z 19 lipca 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 98/2018 z 19 lipca 2018 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży; w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie podtrzymania i upowszechnienia tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej w 2018 roku

Zarządzenie Nr 99/2018 z 19 lipca 2018 roku

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 100/2018 z 20 lipca 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 101/2018 z 23 lipca 2018 roku

w sprawie zmian budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 102/2018 z 23 lipca 2018 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego.

Zarządzenie Nr 103/2018 z 23 lipca 2018 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań w tych sprawach oraz do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Zarządzenie Nr 104/2018 z 23 lipca 2018 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawach o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,, Za życiem"" a także do wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie Nr 105/2018 z 23 lipca 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Budowa kompleksu rehabilitacyjno - opiekuńczego w Stopnicy""

Zarządzenie Nr 106/2018 z 31 lipca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy

Zarządzenie Nr 107/2018 z 31 lipca 2018 roku

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stopnicy

Zarządzenie Nr 108/2018 z 31 lipca 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 109/2018 z 1 sierpnia 2018 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stopnicy.

Zarządzenie Nr 110/2018 z 1 sierpnia 2018 roku

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie Nr 111/2018 z 1 sierpnia 2018 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz do wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie Nr 112/2018 z 1 sierpnia 2018 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust.6 w/w programu

Zarządzenie Nr 113/2018 z 3 sierpnia 2018 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć z wyłączeniem decyzji oraz do przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust.6 w/w programu

Zarządzenie Nr 116/2018 z 9 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 117/2018 z 10 sierpnia 2018 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży; w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2018 roku

Zarządzenie Nr 118/2018 z 10 sierpnia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia procedur udzielenia pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) z terenu Gminy Stopnica, na realizacje zadań w sferze pożytku publicznego współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej

Zarządzenie Nr 120/2018 z 17 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 121/2018 z 23 sierpnia 2018 roku

w sprawie wyznaczenia miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 122/2018 z 23 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 123/2018 z 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 124/2018 z 31 sierpnia 2018 roku

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy

Zarządzenie Nr 125/2018 z 3 września 2018 roku

w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zarządzenie Nr 126/2018 z 3 września 2018 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 127/2018 z 14 września 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 128/2018 z 14 września 2018 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2018

Zarządzenie Nr 129/2018 z 17 września 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Budowa przyłączy kanalizacyjnych ciśnieniowych w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej w Gminie stopnica""

Zarządzenie Nr 130/2018 z 19 września 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 131/2018 z 20 września 2018 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w roku 2018 poprzez organizację przesiewowych badań w zakresie profilaktyki onkologicznej u dzieci

Zarządzenie Nr 132/2018 z 24 września 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 133/2018 z 26 września 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 134/2018 z 28 września 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 135/2018 z 1 października 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 136/2018 z 8 października 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 137/2018 z 8 października 2018 roku

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stopnica do wykonywania wpisów, zmian wpisów, wykreśleń wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Stopnica oraz do dokonywania odpisów Rejestru Instytucji Kultury

Zarządzenie Nr 138/2018 z 8 października 2018 roku

w sprawie powołania komisji do obioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 139/2018 z 8 października 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

Zarządzenie Nr 140/2018 z 8 października 2018 roku

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gminy, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Zarządzenie Nr 141/2018 z 12 października 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 142A/2018 z 12 października 2018 roku

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ,,Nowa Era Komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług - Rolnik w sieci- Zarejestruj cudzoziemca przez Internet’’ realizowanego na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 12/NEK/POPC/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Zarządzenie Nr 142/2018 z 12 października 2018 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2018 (popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenie, współzawodnictwo, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu lokalnym i regionalnym, zakup odzieży, obuwia i sprzętu do uprawiania sportu oraz bieżące utrzymanie stadionu sportowego w Stopnicy w 2018 roku)

Zarządzenie Nr 143/2018 z 16 października 2018 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie profilaktyki onkologicznej u dzieci w roku 2018 ) poprzez organizację przesiewowych badań w zakresie profilaktyki onkologicznej u 330 dzieci z obszaru Miasta i Gminy Stopnica)

Zarządzenie Nr 144/2018 z 16 października 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 145/2018 z 19 października 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 146/2018 z 23 października 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 147/2018 z 26 października 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb Gminy Stopnica""

Zarządzenie Nr 148/2018 z 31 października 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 149/2018 z 31 października 2018 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 150/2018 z 09 listopad 2018 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Stopnica na 2019 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stopnica na lata 2019-2023

Zarządzenie Nr 151/2018 z 13 listopada 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 152/2018 z 16 listopad 2018 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 153/2018 z 19 listopad 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Stopnica oraz odpadów komunalnych z nieruchomości Gminy Stopnica""

Zarządzenie Nr 154/2018 z 20 listopad 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielania zamówienia pod nazwą: ,,Obsługa bankowa budżetu gminy Stopnica oraz jednostek podległych w latach 2019-2021""

Zarządzenie Nr 155/2018 z 21 listopad 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 157/2018 z 23 listopad 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 158/2018 z 23 listopad 2018 roku

w sprawie instrukcji dotyczącej windykacji należności, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa

Zarządzenie Nr 159/2018 z 27 listopad 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 160/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku

W sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 161/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie Nr 162/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku

W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Inspektora ds. księgowości budżetowej.

Zarządzenie Nr 164/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie Nr 165/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku

W sprawie likwidacji składników majątkowych będących własnością Gminy Stopnica.

Zarządzenie Nr 166/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie Nr 168/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku

W sprawie zwołania zebrań wiejskich dla wyboru sołtysów i rad sołeckich.

Zarządzenie Nr 169/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku

W sprawie wprowadzenia zmian do zarządzania Nr 44/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stopnica.

Zarządzenie Nr 170/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 172/2018 z 31 grudnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2019-2021

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2385

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2018-01-25 09:10:35
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2018-01-25 13:54:52
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2018-01-25 13:54:52
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony