Zarządzenia z 2019r.

Wersja do druku

    

Zarządzenie Nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Stopnica do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Zarządzenia Nr 2/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.

W sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Stopnica do zaciągania zobowiązań z tytułu omów, których realizacja w roku budżetowych i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczające poza rok budżetowy.

Zarządzenia Nr 3/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r.

W sprawie zwołania zebrań wiejskich dla wyboru sołtysów i rad sołeckich

Zarządzenia Nr 4/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r.

W sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Stopnica.

Zarządzenia Nr 5/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielania zamówienia pod nazwą: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuchary".

Zarządzenia Nr 6/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 7/2019 z dnia 22 stycznia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2019

Zarządzenia Nr 8/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 9/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku

w sprawie określenia Planu postępowań o udzielenie zamówień w roku 2019

Zarządzenia Nr 11/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.

W sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klasy pierwszej w szkole podstawowej oraz przedszkola publicznego na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stopnica.

Zarządzenia Nr 12/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.

W sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Stopnica.

Zarządzenia Nr 13/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.

W sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gminy Stopnica (PSZOK).

Zarządzenie Nr 14/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Zakup samochodu strażackiego ratowniczo-gaśniczego""

Zarządzenie Nr 15/2019 z dnia 14 lutego 2019 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2019 i określenia regulaminu jej prac.

Zarządzenie Nr 16/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 17/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

Zarządzenie Nr 18/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku

w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla pojazdu Renault Midlum 220.15C znajdującego się na wyposażeniu OSP Stopnica

Zarządzenie Nr 19/2019 z dnia 5 marca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 20/2019 z dnia 8 marca 2019 roku

w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla pojazdu FORD TRANSIT znajdującego się na wyposażeniu OSP Smogorzów

Zarządzenie Nr 21/2019 z dnia 12 marca 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Zakupy kruszywa drogowego wraz z dostawą i wyrównaniem na remontowane, modernizowane nawierzchnie dróg, chodników i placów gminnych na terenie gminy Stopnica""

Zarządzenie Nr 22/2019 z dnia 12 marca 2019 roku

w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policje, do kwalifikacji wojskowej, osób zameldowanych na terenie Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 23/2019 z dnia 12 marca 2019 roku

w sprawie wyznaczenia miejsca na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 23A/2019 z dnia 12 marca 2019 roku

w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych

Zarządzenie Nr 24/2019 z dnia 14 marca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 25/2019 z dnia 22 marca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 26/2019 z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 27/2019 z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Nowa Wieś

Zarządzenie Nr 28/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 29/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku

w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zarządzenie Nr 30/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 31/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 32/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2018

Zarządzenie Nr 33/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Podniesienie jakości obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów"".

Zarządzenie Nr 34/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Inspektora ds. księgowości budżetowej

Zarządzenie Nr 35/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmian w Regulaminie pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 36/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 37/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 38/2019 z dnia 7 maja 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 39/2019 z dnia 10 maja 2019 roku

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku

Zarządzenie Nr 40/2019 z dnia 10 maja 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Modernizacja nawierzchni dróg i placów gminnych na terenie gminy Stopnica""

Zarządzenie Nr 41/2019 z dnia 13 maja 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 42/2019 z dnia 20 maja 2019 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 43/2019 z dnia 20 maja 2019 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Nr 44/2019 z dnia 22 maja 2019 roku

w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta i gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 45/2019 z dnia 23 maja 2019 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 46/2019 z 27 maja 2019

Powołanie komisji szacowania strat

Zarządzenie Nr 47/2019 z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na ternie miasta i gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 48/2019 z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 49/2019 z dnia 7 czerwca 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie prowadzenia opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych w roku 2019

Zarządzenie Nr 50/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany zarządzania w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gminnej ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 51/2019 z dnia 16 czerwca 2019 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 52/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku

W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 53/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 54/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku

W sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postepowań w sprawie świadczenia wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 55/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku

W sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 56/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku

W sprawie aktualizacji karty adresowej cmentarza żydowskiego starego w Gminnej Ewidencji Zabytków w Gminie Stopnica

Zarządzenie Nr 57/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 58/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą ,,Wykonanie nawierzchni syntetycznej w hali sportowej”

Zarządzenie Nr 59/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą ,,Dowóz uczniów do placówek szkolnych w roku szkolnym 2019/2020”

Zarządzenie Nr 60/2019 z dnia 8 lipca 2019 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 61/2019 z dnia 8 lipca 2019 roku

W sprawie powołania komisji do odbioru zamówienia publicznego obejmującego dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy

Zarządzenie Nr 62/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 63/2019 z dnia 18 lipca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 64/2019 z dnia 18 lipca 2019 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 65/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 66/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 67/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 68/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Nr 69/2019 z dnia 2 sierpnia 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Odbieranie i zagosppodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Stopnica oraz odpadów komunalnych n nieruchomości Gminy Stopnica"

Zarządzenie Nr 70/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 71/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Remont drogi Mariampol- Mietel dz.nr 1517, 1518 od km 0+000 do km 1+400"

Zarządzenie Nr 72/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 73/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 74/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Remont dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych"

Zarządzenie Nr 75/2019 z dnia 21 sierpnia 2019r roku

w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zarządzenie Nr 76/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku

w sprawie wyznaczenia miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 77/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zarządzenie Nr 78/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 79/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielania zamówienia pod nazwą: ,,Budowa przyłączy kanalizacyjnych ciśnieniowych w ramach zadania Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica

Zarządzenie Nr 80/2019 z dnia 3 września 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki ewid. 217 i 223 w Strzałkowie o długości 459 m"

Zarządzenie Nr 81/2019 z dnia 4 września 2019 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 82/2019 z dnia 10 września 2019 roku

w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 83/2019 z dnia 10 września 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 84/2019 z dnia 12 września 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 85/2019 z dnia 12 września 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia „Procedury postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wystąpienia awarii wodociągowo-kanalizacyjnych na ternie Gminy Stopnica”

Zarządzenie Nr 86/2019 z dnia 12 września 2019 roku

w sprawie określenia Regulaminu naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze oraz stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 87/2019 z dnia 12 września 2019 roku

w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej środków trwałych i innych składników majątkowych w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 88/2019 z dnia 24 września 2019 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 89/2019 z dnia 27 września 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 90/2019 z dnia 30 września 2019 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 91/2019 z dnia 4 października 2019 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 92/2019 z dnia 7 październik 2019 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 93/2019 z dnia 7 października 2019 roku

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 94/2019 z dnia 10 października 2019 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 95/2019 z dnia 10 października 2019 roku

w sprawie przyjęcia planu kontroli podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zarządzenie Nr 96/2019 z dnia 14 października 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 97/2019 z dnia 17 października 2019 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 98/2019 z dnia 17 października 2019 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 99/2019 z dnia 21 października 2019 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 100/2019 z dnia 21 października 2019 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 101/2019 z dnia 23 października 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 102/2019 z dnia 31 października 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 103/2019 z dnia 31 października 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w roku 2019 poprzez organizację przesiewowych badań w zakresie profilaktyki onkologicznej u dziec

Zarządzenie Nr 104/2019 z dnia 4 listopada 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 105/2019 z dnia 5 listopada 2019 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 106/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 107/2019 z dnia 12 listopada 2019 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Stopnica na 2020 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stopnica sn lata 2020-2023

Zarządzenie Nr 108/2019 z dnia 12 listopada 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 109/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 110/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie komisji do przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Nr 111/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie zmiany ,,Procedury postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wystąpienia awarii wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 112/2019 z dnia 18 listopada 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielania zamówienia pod nazwą: ,,Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb Gminy Stopnica"

Zarządzenie Nr 114/2019 z dnia 25 listopada 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 115/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie na rok 2019

Zarządzenie Nr 116/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 116A/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 117/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w roku 2019 poprzez organizacje przesiewowych badań w zakresie profilaktyki onkologicznej u dzieci i określenia regulaminu jej prac

Zarządzenie Nr 118/2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 119/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 120/2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru zamówienia publicznego obejmującego realizację umowy nr 55/2019

Zarządzenie Nr 121/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 122/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 123/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 124/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku

w sprawie powołania komisji do spraw oględzin i wyceny środka trwałego

Zarządzenie Nr 125/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Inspektora ds. wymiaru podatków i opłat

Zarządzenie Nr 126/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Inspektora ds. obsługi organów gminy i kadr

Zarządzenie Nr 127/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

Zarządzenie Nr 128/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku

w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania składników mienia gminnego (dróg i gruntów) Gmina Stopnica

Zarządzenie Nr 129/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 130/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany treści ogłoszenia konkursu na stanowisko Inspektora ds. wymiaru podatków i opłat

Zarządzenie Nr 131/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany treści ogłoszenia konkursu na stanowisko Inspektora ds. obsługi organów gminy i kadr

Zarządzenie Nr 132/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 133/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2019 w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 134/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Stopnica

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1743

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2019-01-29 12:09:43
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2019-01-29 12:19:52
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2019-01-29 12:19:52
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony