2019

Wersja do druku

   

Sesja Nr IV z dnia 18 lutego 2019 roku

Uchwała Nr IV/1/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku

w sprawie uchwalenia programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu"" na lata 2019-2023

Uchwała Nr IV/2/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

Uchwała Nr IV/3/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku

w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Stopnica w 2019 roku""

Uchwała Nr IV/4/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2019-2023

Uchwała Nr IV/5/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr IV/6/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Uchwała Nr IV/7/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr IV/8/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr IV/9/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku

w sprawie ustalenia zasad, na podstawie których sołtysom przysługiwać będzie dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych

Uchwała Nr IV/10/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku

w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. ,,Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy""

Uchwała Nr IV/11/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi

Sesja Nr V z dnia 30 maja 2019 roku

Uchwała Nr V/12/2019 z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

Uchwała Nr V/13/2019 z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminą Stopnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała Nr V/14/2019 z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2019-2023

Uchwała Nr V/15/2019 z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr V/16/2019 z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie zawarcia porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego obejmującego wspólne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach Grupy Zakupowej Gazu Ziemnego

Uchwała Nr V/17/2019 z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie zawarcia porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego obejmującego wspólne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Uchwała Nr V/18/2019 z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych

Uchwała Nr V/19/2019 z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości na rzecz Gminy Stopnica

Uchwała Nr V/20/2019 z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie połączenia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy

Uchwała Nr V/21/2019 z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w rolnictwie oraz zmian dokonanych w zakresie ustalenia obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania

Sesja Nr VI z dnia 28 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr VI/22/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica

Uchwała Nr VI/23/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok

Uchwała Nr VI/24/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica

Uchwała Nr VI/25/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr VI/26/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr VI/27/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2019-2023

Uchwała Nr VI/28/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr VI/29/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu

Uchwała Nr VI/30/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi

Sesja Nr VII z dnia 27 września 2019 roku

Uchwała Nr VII/31/2019 z dnia 27 września 2019 roku

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Uchwała Nr VII/32/2019 z dnia 27 września 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr III/35/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stopnica

Uchwała Nr VII/33/2019 z dnia 27 września 2019 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów ociętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stopnica

Uchwała Nr VII/34/2019 z dnia 27 września 2019 roku

w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Uchwała Nr VII/35/2019 z dnia 27 września 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości na rzecz Gminy Stopnica

Uchwała Nr VII/36/2019 z dnia 27 września 2019 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/29/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu

Uchwała Nr VII/37/2019 z dnia 27 września 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2019-2023

Uchwała Nr VII/38/2019 z dnia 27 września 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Sesja Nr VIII z dnia z dnia 9 grudnia 2019 roku

Uchwała Nr VIII/39/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Uchwała Nr VIII/40/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz mieszkaniach chronionych

Uchwała Nr VIII/41/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Stopnica a Gminą Chmielnik w zakresie zapewnienia obsługi informatycznej Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

Uchwała Nr VIII/42/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Uchwała Nr VIII/43/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 r.

Uchwała Nr VIII/44/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2020 r.

Uchwała Nr VIII/45/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.

Uchwała Nr VIII/46/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2019-2023

Uchwała Nr VIII/47/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr VIII/48/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Uchwała Nr VIII/49/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku

w sprawie ustalenia dopłat do wybranych grup taryfowych

Uchwała Nr VIII/50/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa dla potrzeb zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców na rok szkolny 2019/2020

Uchwała Nr VIII/51/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości na rzecz Gminy Stopnica

Uchwała Nr VIII/52/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości na rzecz Gminy Stopnica

Uchwała Nr VIII/53/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości na rzecz Gminy Stopnica

Sesja Nr IX z dnia 31 grudnia 2019 roku

Uchwała Nr IX/54/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Uchwała Nr IX/55/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku

uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

Uchwała Nr IX/56/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Uchwała Nr IX/57/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2020, za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy

Uchwała Nr IX/58/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Stopnica

Uchwała Nr IX/59/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Stopnicy na 2020 rok

Uchwała Nr IX/60/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

Uchwała Nr IX/61/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

Uchwała Nr IX/62/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2020-2025

Uchwała Nr IX/63/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr IX/64/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Uchwała Nr IX/65/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2020-2025

Uchwała Nr IX/66/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2020 rok

Uchwała Nr IX/67/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu

Uchwała Nr IX/68/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Stopnica

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3990

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2019-02-26 14:44:32
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2019-02-26 14:59:54
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2019-02-26 14:59:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony