Zarządzenia z 2021 r.

Wersja do druku

    

Zarządzenie Nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz do przedszkola publicznego na rok szkolny 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stopnica

Zarządzenie Nr 2/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Stopnica do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Zarządzenie Nr 3/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Stopnica do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Zarządzenie Nr 4/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 5/2021 z dnia 8 stycznia 2021 roku

w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego, Koordynatora Gminnego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Zarządzenie Nr 6/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 7/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Zarządzenie Nr 8/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie prowadzenia opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych w roku 2021

Zarządzenie Nr 9/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.

Zarządzenie Nr 10/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stopnicy

Zarządzenie Nr 11/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 12/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Stopnica w 2021 roku

Zarządzenie Nr 13/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 14/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku

w sprawie określenia stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Stopnica.

Zarządzenie Nr 15/2021 z dnia 10 lutego 2021 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 16/2021 z dnia 11 lutego 2021 roku

W sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów na wykonanie wspólne zadania publicznego przewidzianego do realizacji przez Gminę Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotom

Zarządzenie Nr 17/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 18/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku

W sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w 2021 i określenia regulaminu jej prac

Zarządzenie Nr 20/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 21/2021 z dnia 1 marca 2021 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 22/2021 z dnia 1 marca 2021 roku

W sprawie powołania gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 24/2021 z dnia 11 marca 2021 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 25/2021 z dnia 11 marca 2021 roku

W sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica.

Zarządzenie Nr 26/2021 z dnia 30 marzec 2021 roku

w sprawie organizacji stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

Zarządzenie Nr 27/2021 z dnia 30 marca 2021 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 28/2021 z dnia 31 marca 2021 roku

W sprawie dzierżawy stałych miejsc handlowych na targowisku gminnym w Stopnicy

Zarządzenie Nr 29/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 30/2021 z dnia 7 kiwetnia 2021 roku

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2020

Zarządzenie Nr 31/2021 z dnia 14 kiwetnia 2021 roku

W sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy

Zarządzenie Nr 32/2021 z dnia 14 kiwetnia 2021 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 33/2021 z dnia 16 kiwetnia 2021 roku

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: "Zakup kruszywa drogowego raz z dostawą i wyrównaniem na remontowane, modernizowane nawierzchnie dróg, chodników i placów gminnych na terenie gminy Stopnica" i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 34/2021 z dnia 19 kiwetnia 2021 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 35/2021 z dnia 22 kiwetnia 2021 roku

W sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gminy Stopnica (PSZOK)

Zarządzenie Nr 36/2021 z dnia 26 kiwetnia 2021 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 37/2021 z dnia 6 maja 2021 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 38/2021 z dnia 6 maja 2021 roku

W sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 39/2021 z dnia 14 maja 2021 roku

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 40/2021 z dnia 26 maja 2021 roku

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie pomocy społecznej 2021 roku.

Zarządzenie Nr 41/2021 z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 42/2021 z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stopnica” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 43/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 44/2021 z dnia 17 czerwca 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 45/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, osobom w wieku emerytalnym, chorym, niepełnosprawnym, nieaktywnym zawodowo, w szczególności poprzez prowadzenie, współprowadzenie, zlecenie prowadzenia, wsparcie, zapewnienie dostępu mieszkańcom do infrastruktury ośrodków wsparcia o których mowa w art. 51 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, prowadzonych na obszarze Gminy Stopnica, poprzez prowadzenie Klubu Seniora w Stopnicy w roku 2021 i określenia regulaminu jej prac.

Zarządzenie Nr 46/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Dostawa, zakup i montaż wyposażenia inkubatora przetwórstwa rolnego” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 47/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Modernizacja nawierzchni dróg i placów gminnych” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 48/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 49/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 50/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Dostawa, zakup i montaż wyposażenia inkubatora przetwórstwa rolnego” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 51/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 52/2021 z dnia 7 lipca 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 53/2021 z dnia 7 lipca 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 54/2021 z dnia 19 lipca 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 55/2021 z dnia 22 lipca 2021 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 56/2021 z dnia 22 lipca 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 57/2021 z dnia 22 lipca 2021 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Dowóz uczniów do placówek szkolnych w roku szkolnym 2021/2022” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 58/2021 z dnia 23 lipca 2021 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Dostawa, zakup i montaż wyposażenia inkubatora przetwórstwa rolnego” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 59/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębiec” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 60/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 61/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 62/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 roku

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Inspektora ds. księgowości

Zarządzenie Nr 63/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 roku

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Inspektora ds. rolnictwa i działalności gospodarczej

Zarządzenie Nr 64/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 65/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Dostawa, zakup i montaż wyposażenia inkubatora przetwórstwa rolnego” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 66/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 67/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 roku

Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Inspektora ds. księgowości

Zarządzenie Nr 69/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Modernizacja nawierzchni dróg i placów gminnych” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 70/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 71/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 72/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 73/2021 z dnia 6 września 2021 roku

w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 74/2021 z dnia 6 września 2021 roku

w sprawie zasad funkcjonowania oraz metod monitorowania i oceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica i jednostkach organizacyjnych Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 76/2021 z dnia 15 września 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 77/2021 z dnia 21 września 2021 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 78/2021 z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 79/2021 z dnia 27 września 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 80/2021 z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w roku 2021 poprzez organizację przesiewowych badań w zakresie profilaktyki onkologicznej u dzieci.

Zarządzenie Nr 81/2021 z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Zakup i dostawa specjalistycznego wyposażenia do rehabilitacji, fizjoterapii i fizykoterapii” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 82/2021 z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 83/2021 z dnia 1 października 2021 roku

w sprawie uchylenia zarządzenia o powołaniu gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 84/2021 z dnia 7 października 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 85/2021 z dnia 12 października 2021 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót

Zarządzenie Nr 86/2021 z dnia 12 października 2021 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót

Zarządzenie Nr 87/2021 z dnia 12 października 2021 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót

Zarządzenie Nr 88/2021 z dnia 12 października 2021 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót

Zarządzenie Nr 89/2021 z dnia 15 października 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 90/2021 z dnia 19 października 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 91/2021 z dnia 22 października 2021 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 92/2021 z dnia 22 października 2021 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w roku 2021 i określenia regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 93/2021 z dnia 29 października 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 94/2021 z dnia 29 października 2021 roku

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w roku 2021 poprzez organizacje przesiewowych badań w zakresie profilaktyki onkologicznej dzieci

Zarządzenie Nr 95/2021 z dnia 4 listopad 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2021

Zarządzenie Nr 96/2021 z dnia 9 listopad 2021 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Stopnica na 2022 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stopnica na lata 2022-2026

Zarządzenie Nr 97/2021 z dnia 12 listopada 2021 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Nr 98/2021 z dnia 12 listopad 2021 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: ,,Budowa garażu dla zapewnienia gotowości bojowej przez OSP Smogorzów” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 99/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Stopnica i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych z nieruchomości Gminy Stopnica w 2022 roku” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 100/2021 z dnia 15 listopad 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 101/2021 z dnia 22 listopada 2021 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Obsługa bankowa budżetu gminy Stopnica oraz jednostek podległych w latach 2022-2024” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 102/2021 z dnia 22 listopad 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 103/2021 z dnia 23 listopada 2021 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb Gminy Stopnica” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 104/2021 z dnia 25 listopad 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 105/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 106/2021 z dnia 1 grudnia 2021 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Obsługa bankowa budżetu gminy Stopnica oraz jednostek podległych w latach 2022-2024” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 107/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 108/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr 109a/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 109/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników urzędu Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 110/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku

w sprawie zmian w Regulaminie pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 111/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 112/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku

w sprawie wdrożenia w Urzędzie procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

Zarządzenie Nr 113/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku

w sprawie dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę

Zarządzenie Nr 114/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku

w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

Zarządzenie Nr 115/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 116/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 118/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 119/2021 z dnia 27 grudnia 2021 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 120/2021 z dnia 27 grudnia 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych gminy Stopnica według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Zarządzenie Nr 121/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Zarządzenie Nr 122/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Inspektora ds. budowy dróg i planowania przestrzennego

Zarządzenie Nr 123/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 124/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie zmiany zarządzania w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych gminy Stopnica według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Zarządzenie Nr 125/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych w Strzałkowie

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1023

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2021-01-14 10:05:29
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2021-01-29 10:46:16
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2021-01-29 10:46:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony