2003

Wersja do druku

  

Uchwała Nr 3/2003 z 21 III 2003r.

w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr 4/2003 z 21 III 2003r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stopnica

Uchwała Nr 5/2003 z 21 III 2003r.

w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stopnicy

Uchwała Nr 6/2003 z 21 III 2003r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazaniu organów do tego uprawnionych

Uchwała Nr 7/2003 z 21 III 2003r.

w sprawie ustalenia wysokości diety i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych

Uchwała Nr 8/2003 z 21 III 2003r.

w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów

Uchwała Nr 9/2003 z 21 III 2003r.

w sprawie ustalenia wysokości diety dla przewodniczącego rady gminy

Uchwała Nr 12/2003 z 28 VI 2003r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Uchwała Nr 13/2003 z 28 VI 2003r.

w sprawie weksla " in blanco" i upoważnienia Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań

Uchwała Nr 14/2003 z 28 VI 2003r.

Uchwała Nr 15/2003 z 28 VI 2003r.

Uchwała Nr 16/2003 z 28 VI 2003r.

Uchwała Nr 17/2003 z 28 VI 2003r.

w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Stopnica

Uchwała Nr 18/2003 z 28 VI 2003r.

Uchwała Nr 19/2003 z 28 VIII 2003r

w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Uchwała Nr 20/2003 z 28 VIII 2003r.

w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

Uchwała Nr 21/2003 z 28 VIII 2003r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Uchwała Nr 22/2003 z 28 VIII 2003r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Uchwała Nr 23/2003 z 28 VIII 2003

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Uchwała Nr 24/2003 z 28 VIII 2003r.

w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników

Uchwała Nr 25/2002 z 28 VIII 2002r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Stopnicy na II półrocze 2003 roku

Uchwała Nr 26/2003 z 28 VIII 2003r.

w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała Nr 27/2003 z 28 VII 2003r.

w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała Nr 28/2003 z 28 VIII 2003r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Uchwała Nr 29/2003 z 28 VIII 2003r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Uchwała Nr 30/2003 z 28 VIII 2003r.

w sprawie zmian w planie finansowym zakładu budżetowego na 2003 rok

Uchwała Nr 31/2003 z 28 VIII 2003r.

!

Uchwała Nr 32/03 z 30 X 2003r.

w sprawie zmian w organizacji ochrony zdrowia.

Uchwała Nr 33/2003 z 30 X 2003r.

w sprawie rozpatrzenia zarzutu złożonego do projektu zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Stopnica - "Stopnica 1", na obszarze gminy Stopnica.

Uchwała Nr 34/2003 z 30 X 2003r.

w sprawie rozpatrzenia zarzutu złożonego do projektu zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Stopnica - .Stopnica 1", na obszarze gminy Stopnica.

Uchwała Nr 35/2003 z 30 X 2003r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Uchwała Nr 36/2003 z 30 X 2003r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Uchwała Nr 37/03 z 30 X 2003r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Uchwała Nr 38/03 z 30 X 2003r.

w sprawie udziału Gminy Stopnica w tworzeniu Regionalnego Biura Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli

Uchwała Nr 39/03 z 30 X 2003r.

w sprawie rozłożenia na raty należności za sprzedanie nieruchomości

Uchwała Nr 40/03 z 30 X 2003r.

w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy w formie dożywiania uczniów w 2003r.

Uchwała Nr 41/03 z 30 X 2003r.

w sprawie wyboru ławnika do sądu rejonowego

Uchwała Nr 42/03 z 30 X 2003r.

w sprawie zmian w planie finansowym Zakładu Budżetowego na 2003r

Uchwała Nr 43/03 z 15 XII 2003r.

w sprawie ustalenia ceny żyta do spraw podatku rolnego na 2004 r.

Uchwała Nr 44/03 z 15 XII 2003r.

w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2004r.

Uchwała Nr 45/03 z 15 XII 2003r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2004r.

Uchwała Nr 46/03 z 15 XII 2003r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004r.

Uchwała Nr 47/03 z 15 XII 2003r.

w sprawie zmiany wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny.

Uchwała Nr 48/03 z 15 XII 2003r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z terenu gminy Stopnica

Uchwała Nr 49/03 z 30 X 2003r.

w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy

Uchwała Nr 50/03 z 15 XII 2003r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Uchwała Nr 51/03 z 15 XII 2003r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Uchwała Nr 52/03 z 15 XII 2003r

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Uchwała Nr 53/03 z 15 XII 2003r

w sprawie zmiany Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

Uchwała Nr 54/03 z 15 XII 2003r

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Uchwała Nr 55/03 z 15 XII 2003r

w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stopnicy

Uchwała Nr 56/03 z 30 XII 2003r.

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" w gminie Stopnica na 2004 rok

Uchwała Nr 57/03 z 30 XII 2003r

w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Stopnica na 2004 rok

Uchwała Nr 58/03 z 30 XII 2003r

w sprawie przyjęcia programu rozwoju kultury, sportu i turystyki w gminie Stopnica na 2004 rok

Uchwała Nr 59/03 z 30 XII 2003r

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Stopnicy na 2004 rok

Uchwała Nr 60/03 z 30 XII 2003r

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Stopnicy na I półrocze 2004r.

Uchwała Nr 61/03 z 30 XII 2003r

w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Stopnica.

Uchwała Nr 62/03 z 30 XII 2003r

w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewo - modrzew europejski

Uchwała Nr 63/03 z 30 XII 2003r

w sprawie zmiany wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004r.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 5116

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2003-07-01 22:17:31
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2003-07-01 22:17:31
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2003-09-30 08:11:42
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony