2006

Wersja do druku

     

Uchwała Nr XXXI/1/06 z 14 marca 2006r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXXI/2/06 z 14 marca 2006r.

w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stopnica na 2006r.

Uchwała Nr XXXI/3/06 z 14 marca 2006r.

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2006r.

Uchwała Nr XXXI/4/06 z 14 marca 2006r.

w sprawie zmiany zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Stopnica

Uchwała Nr XXXI/5/06 z 14 marca 2006r.

w sprawie wystąpienia ze związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych

Uchwała Nr XXXI/6/06 z 14 marca 2006r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonywania zadań zleconych.

Uchwała Nr XXXI/7/06 z 14 marca 2006r.

w sprawie: wydzierżawienie nieruchomości

Uchwała Nr XXXI/8/06 z 14 marca 2006r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy w Stopnicy na rok 2006

Uchwała Nr XXXI/9/06 z 14 marca 2006r.

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego oraz upoważnienia Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań.

Uchwała Nr XXXII/10/06 z 27 kwietnia 2006r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stopnica za 2005 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Uchwała Nr XXXII/11/06 z 27 kwietnia 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny

Uchwała Nr XXXII/12/06 z 27 kwietnia 2006r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia wójta gminy

Uchwała Nr XXXII/13/06 z 27 kwietnia 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006rok

Uchwała Nr XXXII/14/06 z 27 kwietnia 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006rok

Uchwała Nr XXXII/15/06 z 27 kwietnia 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006rok

Uchwała Nr XXXII/16/06 z 27 kwietnia 2006r.

w sprawie ustanowienia ulic i zmiany podziału administracyjnego.

Uchwała Nr XXXIII/17/06 z 20 czerwca 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006rok

Uchwała Nr XXXIII/18/06 z 20 czerwca 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006rok

Uchwała Nr XXXIII/19/06 z 20 czerwca 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Uchwała Nr XXXIII/20/06 z 20 czerwca 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny

Uchwała Nr XXXIII/21/06 z 20 czerwca 2006r.

w sprawie zakupu nieruchomości

Uchwała Nr XXXIV/22/06 z 26 lipca 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006rok

Uchwała Nr XXXIV/23/06 z 26 lipca 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006rok

Uchwała Nr XXXIV/24/06 z 26 lipca 2006r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stopnica za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Uchwała Nr XXXIV/25/06 z 26 lipca 2006r.

w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała Nr XXXIV/26/06 z 26 lipca 2006r.

w sprawie nadania nazwy ulicy

Uchwała Nr XXXIV/27/06 z 26 lipca 2006r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy.

Uchwała Nr XXXIV/28/06 z 26 lipca 2006r.

w sprawie przyjęcia statutu przedszkola

Uchwała Nr XXXIV/29/06 z 26 lipca 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006rok

Uchwała Nr XXXIV/30/06 z 26 lipca 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006rok

Uchwała Nr XXXIV/31/06 z 26 lipca 2006r.

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

Uchwała Nr XXXIV/32/06 z 26 lipca 2006r.

w sprawie podziału gminy Stopnica na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Stopnicy

Uchwała Nr XXXIV/33/06 z 26 lipca 2006r.

w sprawie stałych obwodów głosowania

Uchwała Nr XXXIV/34/06 z 26 lipca 2006r.

w sprawie wykonania systemu sterowania ujęciem wody.

Uchwała Nr XXXIV/35/06 z 26 lipca 2006r.

w sprawie budowy drugostronnego zasilania w wodę miejscowości Mariampol, Borek

Uchwała Nr XXXIV/36/06 z 26 lipca 2006r.

w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stopnica na 2006r.

Uchwała Nr XXXIV/37/06 z 26 lipca 2006r.

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2006r.

Uchwała Nr XXXV/38/06 z 3 października 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Uchwała Nr XXXV/39/06 z 3 października 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Uchwała Nr XXXV/40/06 z 3 października 2006r.

Uchwała Nr XXXV/41/06 z 3 października 2006r.

Uchwała Nr XXXV/42/06 z 3 października 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Uchwała Nr XXXV/43/06 z 3 października 2006r.

w sprawie zmiany statutu przedszkola

Uchwała Nr XXXV/44/06 z 3 października 2006r.

w sprawie przyjęcia statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy

Uchwała Nr XXXVI/45/06 z 27 października 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVI/46/06 z 27 października 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006rok

Uchwała Nr XXXVI/47/06 z 27 października 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVI/48/06 z 27 października 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Uchwała Nr I/1/06 z 25 listopada 2006r.

w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy

Uchwała Nr I/2/06 z 25 listopada 2006r.

w sprawie wyboru wiceprzewodniczących rady gminy

Uchwała Nr I/3/06 z 25 listopada 2006r.

w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego komisji rewizyjnej

Uchwała Nr I/4/06 z 25 listopada 2006r.

w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego komisji stałych

Uchwała Nr I/5/06 z 25 listopada 2006r.

W sprawie ustalenia diety dla przewodniczącego rady gminy.

Uchwała Nr I/6/06 z 25 listopada 2006 r.

w sprawie ustalenia wysokości diety i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

Uchwała Nr I/7/06 z 25 listopada 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006rok

Uchwała Nr I/8/06 z 25 listopada 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Uchwała Nr II/9/06 z 4 grudnia 2006r.

w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta

Uchwała Nr II/10/06 z 4 grudnia 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Uchwała Nr II/11/06 z 4 grudnia 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Uchwała Nr II/12/06 z 4 grudnia 2006r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2007r.

Uchwała Nr II/13/06 z 4 grudnia 2006r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2007r.

Uchwała Nr II/14/06 z 4 grudnia 2006r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok.

Uchwała Nr II/15/06 z 4 grudnia 2006r.

w sprawie podatku od posiadania psów na 2007r.

Uchwała Nr II/16/06 z 4 grudnia 2006r.

w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Stopnicy

Uchwała Nr II/17/06 z 4 grudnia 2006r.

w sprawie zmiany uchwały

Uchwała Nr III/18/06 z 29 grudnia 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Uchwała Nr III/19/06 z 29 grudnia 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Uchwała Nr III/20/06 z 29 grudnia 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006rok

Uchwała Nr III/21/06 z 29 grudnia 2006r.

w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała Nr III/22/06 z 29 grudnia 2006r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok

Uchwała Nr III/23/06 z 29 grudnia 2006r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr III/24/06 z 29 grudnia 2006r.

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Stopnica na 2007 rok.

Uchwała Nr III/25/06 z 29 grudnia 2006r.

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Stopnica na 2007 rok.

Uchwała Nr III/26/06 z 29 grudnia 2006r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Uchwała Nr III/27/06 z 29 grudnia 2006r.

w sprawie zasad funkcjonowania stołówki szkolnej oraz odpłatności za przygotowane posiłki

Uchwała Nr III/28/06 z 29 grudnia 2006r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2007r.

Uchwała Nr III/29/06 z 29 grudnia 2006r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stopnica na 2007 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 5332

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-04-10 13:49:12
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-04-10 13:52:41
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-11-17 07:53:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony