Kontrole w 2010 roku

Wersja do druku

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Gminy Stopnica w 2010r.

I. Termin kontroli: 15 stycznia – 11 marca 2010r.
Nazwa organu kontrolującego: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach
Charakterystyka badanych zagadnień:
1. System kontroli wewnętrznej
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
3. Dotacje dla Gminy Stopnica
4. Realizacja zamówień publicznych
Ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli z dnia 11 marca 2010r.
Wydane zalecenia i wnioski pokontrolne (wystąpienie pokontrolne znak: P/09/005 LKI-4100-02-03/2010 z 30 marca 2010r.:
1) uwzględnienie w systemie kontroli zarządczej procedur kontroli realizacji projektów przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
2) terminowe przekazywanie do ŚUW sprawozdań Rb- 27ZZ,
3) zamieszczanie na fakturach dokumentujących zakup oleju napędowego przez producentów rolnych, adnotacji o dacie ich przyjęcia,
4) terminowe przekazywanie wojewodzie świętokrzyskiemu okresowych i rocznych rozliczeń dotacji celowej oraz okresowych i rocznych sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji wpłat zwrotu podatku akcyzowego,
5) zamieszczanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Urzędu i na jego stronie internetowej,
6) zgłaszanie Wojewodzie Świętokrzyskiemu propozycji prognozy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej uwzględniającej realną możliwość ich wykonania.

II. Data kontroli: 18 lutego 2010r.
Nazwa organu kontrolującego: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
Charakterystyka badanych zagadnień:
1. Organizacja przyjmowania oraz sposób załatwiania skarg i wniosków.
2. Przestrzeganie obowiązków składania oświadczeń majątkowych przez radnych, pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
3. Organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy (Zarządzenia Wójta).
4. Organizacja kontroli wewnętrznej wykonywanej przez Wójta.
5. Realizacja przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli z dnia 10 marca 2010r.
Wydane zalecenia i wnioski pokontrolne (wystąpienie pokontrolne znak: PNK.III-0932-5/10 z dnia 2010-03-19):
1. Każdorazowo potwierdzać wpływ pism datą wraz z podpisem osoby przyjmującej korespondencję, stosowanie do postanowień instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.
2. Oznaczyć zgodnie z instrukcją kancelaryjną teczki aktowe zawierające oświadczenia majątkowe pracowników urzędu gminy i radnych.
3. Informację o wynikach analizy oświadczeń majątkowych prowadzonej przez wójta i przewodniczącego rady przedstawiać na sesji do dnia 30 października.
4. Wydać pisemne upoważnienie dla pracownika dokonującego analizy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania tych czynności.

III. Data kontroli: 18 lutego 2010r.
Nazwa organu kontrolującego: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
Charakterystyka badanych zagadnień:
1. Sposób prowadzenia zbiorów meldunkowych określonych w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych, w tym w szczególności zbiorów stałych i byłych mieszkańców
2. Sprawdzenie wyrywkowo wybranych kopert dowodowych pod kątem dokumentacji niezbędnej przy wyrabianiu dowodu osobistego.
3. Sposób prowadzenia ksiąg stanu cywilnego.
4. Sposób prowadzenia akt zbiorowych, szczególnie pod kątem gromadzenia i przechowywania dokumentów stanowiących podstawę sporządzania aktów stanu cywilnego i dokonanych w nim wpisów.
5. Prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń i decyzji.
6. Sposób prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych oraz w sprawach z zakresu ustawy o zmianie imienia i nazwiska.
Wydane zalecenia i wnioski pokontrolne:
1) w sprawach meldunkowych: brak zawiadomienia stron postępowania o zebranym materiale dowodowym stosowanie do wymogów określonych w art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego,
2) w zakresie rejestracji stanu cywilnego: niewłaściwe stosowanie przepisu art. 73 ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego – poprzez błędne przeniesienie danych z dokumentu źródłowego do polskiego aktu stanu cywilnego w 2 aktach urodzenia.

IV. Data kontroli: 18 lutego 2010r.
Nazwa organu kontrolującego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku Zdroju
Charakterystyka badanych zagadnień:
- kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń,
- rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
Wydane zalecenia i wnioski pokontrolne:
- zastosowanie w wejściu od wewnątrz budynku do kotłowni gazowej drzwi o wymaganej klasie odporności ogniowej El 30 (obecnie są to nieatestowane drzwi o konstrukcji stalowej).

V. Data kontroli: 19 marca 2010r.
Nazwa organu kontrolującego: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach
Charakterystyka badanych zagadnień: Kontrola projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń
w nieużytkowanej części Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na świetlicę wiejską w Stopnicy” w ramach PROW 2007-2013.
Ustalenia kontroli zawarto w Raporcie z czynności kontrolnych Nr 13/313,322,323/0031/10 z dnia 19.03.2010r.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.

VI. Data kontroli: 27 kwietnia 2010r.
Nazwa organu kontrolującego: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
Rodzaj kontroli: kontrola sprawdzająca
Charakterystyka badanych zagadnień: Wykonanie ustaleń z przeprowadzonej kontroli w dniu 16 lipca 2009r. w zakresie:
- utrzymania w aktualności „Dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla Gminy Stopnica”,
- zabezpieczenie ujęć i sztucznych krytych zbiorników wody pitnej funkcjonujących w układach wodociągowych.
W czasie kontroli stwierdzono czy zostały wykonane ustalenia zawarte w protokole znak: BiZK.IV.0935/15/09.
Ustalenia kontroli zawarto w dokumencie: Protokół z kontroli sprawdzającej znak: BiZK.IV.0935/6/10 z 27 kwietnia 2010r.

VII. Data kontroli: 30 kwietnia 2010r.
Nazwa organu kontrolującego: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Charakterystyka badanych zagadnień: Umowa pożyczki nr 55/09 z dnia 10 września 2009r. na dofinansowanie zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Podlasek, Topola, Smogorzów i Konary”
Zakres kontroli:
1/ kontrola dokumentów związanych z przedmiotowym zadaniem,
2/ wizja lokalna na zadaniu
Ocena stanu faktycznego:
W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że stan zaawansowania robót na kanalizacji sanitarnej w m. Podlasek i Topola przedstawiony w dokumentach jest zgodny ze stanem faktycznym stwierdzonym w trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej.
Wnioski wynikające ze stanu faktycznego:
1/ kontrola zadania potwierdza prawidłowość realizacji warunków umowy,
2/ bieżąca realizacja zadania jest zgodna z dokumentami dostarczonymi do Funduszu,
3/ potwierdzono prawidłowość realizacji zadania.

VIII. Termin kontroli: 2 czerwca – 30 lipca 2010r.
Nazwa organu kontrolującego: Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku z upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów.
Charakterystyka badanych zagadnień: Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (kontrola z art. 62 ust.1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999) – projekt nr RPSW.05.02.00-26-137/08.
Przedmiotem projektu jest rozbudowa zamku w Stopnicy z przeznaczeniem na cele kulturalne
Wyniki kontroli zawarto w dokumencie: UKS2091/W1E/42/59/10/16/023 z dnia 2010-07-30.

IX. Data kontroli: 21 czerwca – 30 września 2010r.
Nazwa organu kontrolującego: Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach
Charakterystyka badanych zagadnień: Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (audyt operacji, art. 62 ust.1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 – projekt nr RPSW.04.01.00-26-198/08 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Podlasek, Topola, Smogorzów i Konary”, dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 – Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.
Ustalenia kontroli zawarto w protokole kontroli UKS 2691/W1BE/42/41/10/4/016 z dnia 2010.09.26

X. Data kontroli: 15 lipca – 9 sierpnia 2010r.
Nazwa organu kontrolującego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach Wydział Kontroli Płatników Składek
Zakres kontroli:
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek
i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie Rozliczeń z tego tytułu oraz sprawdzenie prawidłowości obliczania przez płatników składek kwot wyrównań zasiłków oraz odsetek od kwot tych wyrównań i ich rozliczenia z ciężar składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008r.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli z dnia 06.08.2010r.

XI. Data kontroli: 2-3 sierpnia 2010r.
Nazwa organu kontrolującego: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych w Kielcach
Zakres kontroli: kontrola końcowa projektu nr WND-RPSW.04.01.00-26-198/08 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Podlasek, Topola, Smogorzów i Konary”, realizowanego w ramach Działania 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, IV Osi priorytetowej Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
i energetycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
Wyniki kontroli zawiera Informacja pokontrolna Nr 7/IV/RPO/2010 z dnia 11.08.2010r.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.

XII. Data kontroli: 5 sierpnia 2010r.
Nazwa organu kontrolującego: Kierownik Archiwum Państwowego Oddział w Pińczowie
Zakres kontroli: Kontrola archiwum zakładowego USC w Stopnicy
Wyniki kontroli zawiera Protokół kontroli znak: 402-14/2010 z dnia 23.08.2010r.
Zalecenia i wnioski pokontrolne:
1. Zapewnić wymagany środek ewidencyjny zasobu archiwum zakładowego USC w postaci wykazu spisów zdawczo-odbiorczych, rejestrując w nim wszystkie spisy zdawczo-odbiorcze przechowywanej dokumentacji,
2. Wyposażyć lokal archiwum w termometr i higrometr, umożliwiające pomiary temperatury i wilgotności oraz systematycznie kontrolować wyniki pomiarów poprzez ewidencjonowanie ich w zaprowadzonym w tym celu rejestrze.
3. Przeszkolić pracownika, odpowiedzialnego za prowadzenie archiwum zakładowego na kursie archiwalnym I stopnia.

XIII. Data kontroli: 20-28 września 2010r.
Nazwa organu kontrolującego: Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
Zakres kontroli: 
- sprawdzenie sposobu wydatkowania środków dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009;
- sprawdzenie terminowości przekazywania do budżetu Wojewody Świętokrzyskiego dochodów Skarbu Państwa uzyskiwanych w w/w okresie.
Wyniki kontroli zawiera protokół kontroli problemowej z dnia 28 września 2010r.
Wnioski pokontrolne zawiera wystąpienie pokontrolne znak: FN.IV.0932-46/10 z dnia 2010-10-11.

XIV. Data kontroli: 03-04 października 2010 r.
Nazwa organu kontrolującego: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych w Kielcach
Zakres kontroli: kontrola końcowa projektu nr RPSW.05.03.00-26-290/08 pn. „Urządzenie parku rekreacyjno-sportowego w miejscowości Stopnica”, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej – Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie: 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu RPOWIŚ na lata 2007-2013.
Wyniki kontroli zawiera Informacja pokontrolna Nr 26/V/RPO/2010 z dnia 13.10.2010r.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4605

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2011-08-30 07:50:38
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2011-08-30 07:51:37
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2011-10-17 07:47:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony