Kontrole w 2011 roku

Wersja do druku

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Gminy Stopnica w 2011 roku

I. Termin kontroli: 9 lutego – 27 kwietnia 2011r.
Nazwa organu kontrolującego: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Charakterystyka badanych zagadnień: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy w wybranych okresach od 2007 roku do dnia przeprowadzenia kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w 2010 roku.
Ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli z dnia 27 kwietnia 2011r.
Wydane zalecenia i wnioski pokontrolne: Wystąpienie pokontrolne znak: WK-060.5.2676. 2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
1.1. Opracować prawidłowo oraz w sposób kompletny dokumentację opisującą przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).
1.2. Obowiązujący zakładowy plan kont dla Urzędu Gminy ustalić zgodnie z § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861) oraz stosownie do przepisów rozdziału 2 „Księgi rachunkowe i plan kont” Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 roku w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375).
1.3. Przestrzegać obowiązku bieżącego aktualizowania polityki rachunkowości, w tym zakładowego planu kont, stosownie do art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, dostosowując dokumentację przyjętych zasad rachunkowości do zmian przepisów prawa, jak również potrzeb jednostki.
2. Na poszczególnych dowodach księgowych zamieszczać adnotację na dowód stwierdzenia sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu księgowego do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja) oraz podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 6, w związku z art. 22 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
3.1. Dziennik prowadzić w taki sposób, aby zawierał chronologiczne ujęcie zdarzeń, stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
3.2. Zapisy w dzienniku numerować kolejno skali roku, stosownie do art. 14 ust. 2 ustawy o rachunkowości.
3.3. W zapisach księgowych zawierać wszystkie elementy określone w art. 23 ust. 2 ustawy o rachunkowości, w tym określenie rodzaju i numeru identyfikacyjnego dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu.
3.4 Zapisów w księgach rachunkowych dokonywać w sposób pozwalający na jednoznaczne powiązanie zapisów w nim dokonanych ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi, stosownie do art. 14 ust. 2 oraz art. 24 ust. 4 pkt 1 ustawy o rachunkowości.
4. Ewidencję analityczną do kont syntetycznych jednostki budżetowej Urząd Gminy prowadzić zgodnie z zasadami funkcjonowania kont, określonymi w załączniku Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku, a w szczególności:
4.1 Do konta 851 „zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” prowadzić ewidencję szczegółową pozwalającą na wyodrębnienie stanu, zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z podziałem według źródeł zwiększeń i kierunków zmniejszeń, a także wysokości poniesionych kosztów i wysokości uzyskanych przychodów przez poszczególne rodzaje działalności socjalnej.
4.2 Do konta 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” prowadzić ewidencję szczegółową w zakresie rozrachunków z poszczególnymi pracownikami z tytułu udzielonych pożyczek.
4.3 Do konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” prowadzić ewidencję szczegółową według podziałek klasyfikacji budżetowej, według dłużników oraz budżetów, których należności dotyczą.
4.4 Do kont zespołu 7 „Przychody, dochody i koszty” prowadzić ewidencję szczegółową według pozycji planu finansowego oraz stosownie do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości.
5.1. Wykonane dochody budżetowe w tym z tytułu podatków, opłat, majątku ujmować na bieżąco w ewidencji księgowej Urzędu na kontach:
 Wn 130 „Rachunek bieżący jednostki”,
 Ma 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”,
stosownie do zasad funkcjonowania tych kont określonych w Załączniku Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. oraz w § 15 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375).
5.2. Na bieżąco prowadzić ewidencję analityczną do konta 130 „Rachunek bieżący jednostki” według podziałek klasyfikacji budżetowej, stosownie do art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz zasad funkcjonowania tego konta, określonych w Załączniku Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 5 lipca 2010 roku.
5.3. W sprawozdaniach jednostkowych RB-27S dochody wykonane wykazywać na podstawie danych księgowości analitycznej dochodów budżetowych do rachunku bieżącego (subkonto dochodów), stosownie do § 3 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 „Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, stanowiącej Załącznik Nr 39 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r.
w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz § 6 ust. 1 pkt 3 tej instrukcji, zgodnie z którym w sprawozdaniach jednostkowych RB-27ZZ w kolumnie „Dochody wykonane ogółem” wykazuje się dochody wykonane na podstawie ewidencji analitycznej do konta rachunek bieżący jednostki budżetowej.
6.1. W księgach rachunkowych Urzędu Gminy ujmować wyłącznie zdarzenia gospodarcze dotyczące tej jednostki, stosownie do art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości.
6.2. Operacje dotyczące przekazania na rachunek bankowy budżetu gminy dochodów zrealizowanych przez gminne jednostki inne niż Urząd Gminy, który dochody gromadzi bezpośrednio na rachunku bankowym budżetu, ujmować wyłącznie w ewidencji księgowej budżetu w sposób następujący:
 wpływ zrealizowanych przez jednostki dochodów na rachunek budżetu
 Wn 133 „Rachunek budżetu”,
 Ma 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych”,
 rozliczenie zrealizowanych dochodów na podstawie sprawozdań okresowych o dochodach budżetowych składanych przez jednostki Wójtowi Gminy
 Wn 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych”,
 Ma 901 „Dochody budżetu”,
stosownie do zasad funkcjonowania tych kont określonych w załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku.
7. Zapisów o zdarzeniach dokonywać na kontach księgi głównej w ujęciu syntetycznym, w związku z przepisami art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości z uwzględnieniem zasad funkcjonowania kont budżetu i jednostki – Urząd Gminy określonych w załącznikach nr 2 i nr 3 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r., a w szczególności:
7.1 Operacje gospodarcze polegające na pobraniu z rachunku bankowego i przyjęciu do kasy środków pieniężnych na wydatki bieżące ewidencjonować w następujący sposób:
 pobranie gotówki z rachunku bankowego:
Wn 141 „Środki pieniężne w drodze”,
Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki”,
 przyjęcie gotówki do kasy
Wn 101 „Kasa”
Ma 141 „Środki pieniężne w drodze”
 wyplata z kasy wydatków bieżących
Wn 400 „Koszty wg rodzajów” lub konta zespołu 2 „Rozrachunki i roszczenia”
Ma 101 „Kasa”
stosownie do zasad funkcjonowania kont określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.
7.2 Odsetki od pożyczek udzielonych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ujmować na koncie 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”.
7.3 Operacje związane z udzieleniem pracownikom pożyczek ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ujmować:
 wypłata pożyczki:
Wn 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”,
Ma 135 „Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia”,
 przypisanie odsetek od pożyczki:
Wn 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”,
Ma 851 „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”,
 spłata pożyczki wraz z odsetkami:
Wn 135 „Rachunki środków funduszu socjalnego przeznaczenia”,
Ma 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”.
7.4 Na koncie 240 „Pozostałe rozrachunki” ujmować rozrachunki z tytułu diet dla radnych i sołtysów oraz ich wypłatę, stosownie do zasad funkcjonowania tego konta.
7.5 Operacje związane z udzielaniem pracownikom zaliczek na wydatki ujmować:
 wyplata zaliczki:
Wn 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”,
Ma 101 „Kasa” (wypłata gotówką) lub Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki” (przelew rachunku),
 zwrot niewykorzystanej zaliczki na rachunek bankowy:
Wn 130 „Rachunek bieżący jednostki”,
Ma 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”,
7.6 Operacje związane ze zwrotem wydatków, niewykorzystanych zaliczek ujmować w księdze głównej Urzędu Gminy za stronie Wn 130 konta „Rachunek bieżący jednostki” i równolegle zapis techniczny na koncie 130 po obu stronach ze znakiem minus, stosownie do zasad funkcjonowania tego konta.
7.7 Na koncie 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” ujmować zobowiązania z tytułu wpłat na PFRON oraz ich spłatę.
7.8 Przychody z tytułu pożyczek ewidencjonować na koncie 260 „Zobowiązania finansowe”.
8.1 Na bieżąco ujmować zaangażowanie wydatków na koncie 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego, stosownie do art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i zasad funkcjonowania tego konta określonych w Załączniku Nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.
8.2 Zaangażowanie wydatków ujmować w księgach rachunkowych przed dokonaniem wydatku, pod faktyczna datą powstania zaangażowania, stosownie do art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 2 ustawy o rachunkowości.
9. W bilansie z wykonania budżetu Gminy wykazywać rzetelne dane wynikające z ewidencji księgowej, stosownie do art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości.
10. Grunty inwentaryzować na ostatni dzień każdego roku drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników, stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz w sposób zapewniający porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją gminnego zasobu nieruchomości, zgodnie z § 6 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku.
11.1 Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
11.2 Zobowiązania wobec kontrahentów ewidencjonować na koncie 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” w momencie powstania zobowiązania oraz w momencie zapłaty, tj. zgodnie z zasadami funkcjonowania konta 201 określonymi w załączniku Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.
11.3 Zapisów w dzienniku i na koncie 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” dokonywać w kolejności chronologicznej pod faktyczną datą operacji, stosownie do art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 2 ustawy o rachunkowości.
12. W księgach rachunkowych roku obrotowego ujmować wszystkie obciążające jednostkę koszty dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
13.1 W sprawozdaniach Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych oraz sprawozdaniach Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy wykazywać prawidłowe kwoty skutków finansowych z tytułu obniżenia górnych stawek podatków, stosownie do § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz zgodnie z zasadami wynikającymi z § 3 ust. 1 pkt 9, w związku z § 7 ust. 3 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowiącej załącznik Nr 39 do w/w Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
13.2 Sporządzić skorygowanie sprawozdania RB-PDP i Rb-27S za 2010 rok oraz przekazać je do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie do dnia 8 lipca 2011 r. Wskazać, że korekta dokonana została w wyniku kontroli przeprowadzonej przez RIO.
14. W przypadku uiszczenia opłat po terminie ustawowym, wydawać decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w związku z art. 162 § 1 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
15. Prawidłowo stosować zasady klasyfikacji budżetowej wydatków określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
16.1 Dostosować postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do art. 8 ust. 1 i ust. 2, w związku z art. 2 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U. z 1996r. Nr 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn., zm.).
16.2 Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyznawać przestrzegając w tym zakresie w znowelizowanym Regulaminie zasad wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy, stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
17.1 Dotrzymywać umownych terminów przekazywania udzielonych z budżetu gminy dotacji celowych, określonych w umowach zwartych z jednostkami samorządu terytorialnego.
17.2 Egzekwować od dotowanych jednostek samorządu terytorialnego terminowe rozliczenie dotacji, stosownie do postanowień zawartych w umowie o dotację.
17.3 Zawiadomić właściwego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o nieterminowym rozliczeniu dotacji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach – o czynie mogącym stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.
18. W ogłoszeniu o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego – bez względu na miejsce jego zamieszczenia - zawierać wszystkie informacje wymagane przepisami art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w tym określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.
19. W ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczanym na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy zawierać informacje o dniu jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, stosownie do art. 40 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
20. Nie dopuszczać do sytuacji, w której ogłoszenie o zamówieniu zamieszczane w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej zawiera informacje inne, niż zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznych, mając na uwadze przepisy art. 40 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
21. Zwrotu wadium dokonywać niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, stosownie do art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
22. Sporządzić i podawać do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz ten wywieszać na okres 21 dni w siedzibie urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podawać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu, stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
23. Środki trwałe umarzać i amortyzować według zasad określonych w dokumentacji przyjętych zasad (polityce) rachunkowości przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (w Załączniku Nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) stosownie do art. 32 ust. 3 ustawy o rachunkowości.
24. Przekazywać kierownikom podległych jednostek organizacyjnych informacje niezbędne do opracowania projektów planów finansowych oraz informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu, stosownie do art. 248 ust. 1 oraz art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

II. Termin kontroli 18-19 kwietnia 2011 r.
Nazwa organu kontrolującego: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych
Charakterystyka badanych zagadnień: Kontrola końcowa Projektu Nr RPSW.05.02.00-26-137/08 pn. „Odbudowa Zamku Królewskiego w Stopnicy w celu utworzenia Gminnego Centrum Kultury”, realizowanego w ramach działania 5.2 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych”, Osi priorytetowej „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Ustalenia kontroli zawiera informacja pokontrolna z dnia 10 maja 2011r. DFS-IV.433.V.19.2. 2011.MJ
Wydane zalecenia i wnioski pokontrolne: Zalecenia pokontrolne znak: DFS-IV.433.V.19.3.2011.MJ z 30 maja 2011 r.:
1. Złożenie kosztorysu powykonawczego potwierdzającego faktycznie wykonane roboty budowlane i uwzględniającego zmiany wprowadzone aneksem nr 3/10 z dnia 15.09.2010 r. na roboty zamienne do umowy nr 7/2009 z dnia 03.03.2009 r. na wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie Zamku Królewskiego w Stopnicy wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego w ramach zadnia inwestycyjnego pn. „Odbudowa Zamku królewskiego w Stopnicy w celu utworzenia Gminnego Centrum Kultury”.
2. Niezwłoczne usunięcie stwierdzonej podczas oględzin usterki, tj. odspojenia od podłoża tynku na południowej elewacji obiektu.
3. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, coroczne agregowanie wszystkich wskaźników rezultatu łącznie z kluczowym wskaźnikiem rezultatu: Przewidywane całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) oraz przesłanie otrzymanych wyników do IZ RPOWŚ za okres od 2011 r. do 2014 r. nie później niż do dnia 31 grudnia każdego roku.
4. W przyszłości dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji przetargowej oraz przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 20004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
5. W przyszłości podczas realizacji robót budowlanych literalne przestrzeganie zapisów ustawy z dnia 7 lipca 1997 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 roku Nr 89, poz. 414 z późn. zm.)

III. Termin kontroli: 20, 21, 22, 28 kwietnia 2011 r.
Nazwa organu kontrolującego: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Busku Zdroju
Charakterystyka badanych zagadnień: Kontrola w zakresie zasadności zwrotu VAT za okres od 1-31.10.2010
Ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli z dnia 29 kwietnia 2011 r.

IV. Termin kontroli: 13, 14, 19 lipca 2011 r.
Nazwa organu kontrolującego: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Busku Zdroju
Charakterystyka badanych zagadnień: Kontrola w zakresie zasadności zwrotu VAT za okres od 1-31.05.2011
Ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli z dnia 19 lipca 2011 r.

V. Termin kontroli: 4 października 2011 r.
Nazwa organu kontrolującego: Obwodowy Urząd Miar w Kielcach
Charakterystyka badanych zagadnień:
 przestrzeganie obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych,
 sprawdzenie posiadania przez użytkowników przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli,
 przestrzeganie spełniania warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej.
Ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli Nr 105/11 z dnia 4 października 2011 r.
Wydane zalecenia i wnioski pokontrolne: wodomierze stosowane w dziedzinach wymienionych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.) powinny posiadać ważne dowody kontroli metrologicznej.

VI. Termin kontroli: 13 i 17 października 2011 r.
Nazwa organu kontrolującego: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Busku Zdroju
Charakterystyka badanych zagadnień: Kontrola w zakresie zasadności zwrotu VAT za okres od 1.07.2011-31.07.2010 r.
Ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli z dnia 17 października 2011 r.

VII. Termin kontroli: 4 listopada 2011 r.
Nazwa organu kontrolującego: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Pełnomocnik Wojewody ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Województwie Świętokrzyskim
Charakterystyka badanych zagadnień: Kontrola w zakresie sposobu prac Komisji Gminnej szacującej straty w gospodarstwach rolnych poszkodowanych w wyniku tegorocznych klęsk żywiołowych
Ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli z dnia 10 listopada 2011 r.

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4531

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2012-11-21 07:36:24
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2012-11-21 07:37:28
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2012-11-21 07:40:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony