Kontrole w 2005 roku

Wersja do druku

I.
Data kontroli:
10-12 stycznia 2005r.
 
Nazwa organu kontrolującego:
Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
 
Charakterystyka badanych zagadnień:
- prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przyznanych na realizację bieżących zadań własnych oraz zadań z zakresu administracj rządowej zleconych gminie w 2004r.
- terminowość przekazywania do budżetu państwa uzyskanych w 2004 r. dochodówz tytułu wydawania dowodów osobistych.

Wydane zalecenia:
Nieprawidłowości nie stwierdzono

II.
 
Data kontroli:
20-23 czerwca 2005r.

Nazwa organu kontrolującego:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Oddział w Kielcach
 
Charakterystyka badanych zagadnień:
- Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznycg i ubezpieczenia zdrowotnego
- Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącenia i opłacania składek
- Ustalenie uprawnień do zasiłków.
- Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz ustalenie kapitału początkowego,
- Prawidowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych
 
Wydane zalecenia:
Nieprawidłowości nie stwierdzono

III.
 
Data kontroli:
12 sierpnia 2005r

Nazwa organu kontrolującego:
Wydział Prawny i Nadzoru Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 

Charakterystyka badanych zagadnień:
- organizacja przyjmowania orza załatwiania skarg i wniosków
- organizacja i zakres działania organu wykonawczego
- przestrzeganie przez radnych gminy, zastępcę wójta, sekretarza, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających oraz członków organu zarządzającego gminną osobą prawną, a także osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym.

Wydane zalecenia:
- uzupełnienie dokumentacji o odpowiednie oznaczenia kategorii archiwalnych oraz sygnatur zgodne z jednolitym rzeczowym wykazem akt funkcjonującym w kontrolowanej jednostce z uwzględnieniem uwag zawartych w protokole, realizację obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oświadczeń majątkowych oraz korekt tych oświadczeń w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi unormowaniami,
- opatrywanie   składanych   oświadczeń   majątkowych   odciskami   pieczęci   i adnotacjami potwierdzającymi daty ich składania oraz dokonanie ich analizy, podejmowanie odpowiednich działań w celu zapewnienia składania wraz z oświadczeniami majątkowymi kopii zeznań podatkowych PIT, bądź pisemnych oświadczeń o braku obowiązku składania takich zeznań.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 7364

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-12-02 10:17:51
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-12-02 10:18:13
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-11-19 12:19:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony