Kontrole w 2007 roku

Wersja do druku

I.
Data kontroli:
19.02- 30.04.2007 r.
Nazwa organu kontrolującego:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

Charakterystyka badanych zagadnień:
Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej gminy za 2006 r.

Wydane zalecenia (wystąpienia, nakazy):
Wniosek pokontrolny Nr 1
1.1. Przeprowadzać kontrole przestrzegania przez podległe i nadzorowane jednostki organizacyjne realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków zgodnie z art. 187 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
1.2. Kontrolą obejmować w każdym roku co najmniej 5% wydatków każdej podległej jednostki, zgodnie z art.187 ust. 3 powołanej wyżej ustawy.
1.3. Kontrolę przeprowadzać odrębnie w każdej podległej i nadzorowanej jednostce.
Wniosek pokontrolny Nr 2
2.1.Wzywać stronę celem złożenia brakujących dowodów w sprawie na podstawie art. 155 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa
2.2. Informować podatnika o możliwości złożenia wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie udzielenia ulgi w zapłacie zobowiązania podatkowego, w sytuacji braku możliwości załatwienia sprawy w terminie ze względu na wyjazd podatnika poza granice kraju zgodnie z art. 204 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.
Wniosek pokontrolny Nr 3
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawać, po uprzednim dokonaniu sprawdzenia prawidłowości naliczonej opłaty.
Wniosek pokontrolny Nr 4
Ustalić i stosować procedury kontroli finansowej dotyczące obiegu dokumentów stanowiących podstawę do rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie zmian w posiadaniu środków trwałych, zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
Wniosek pokontrolny Nr 5
Przestrzegać terminów rozliczania udzielonych zaliczek oraz zakazu udzielania kolejnych zaliczek bez uprzedniego rozliczenia udzielonych wcześniej, zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
Wniosek pokontrolny Nr 6
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaliczać do właściwych rozdziałów klasyfikacji budżetowej określonych w załączniku Nr 2 do rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

II.
Data kontroli:
09.05.2007r.

Nazwa organu kontrolującego:
Wojewoda Świętokrzyski

Charakterystyka badanych zagadnień:
Kontrola problemowa realizacji zadań obronnych

Wydane zalecenia(wystąpienia, nakazy):
Zalecenia :
1. Należy przeprowadzać szczegółową analizę rozmieszczenia zespołów funkcjonalnych stanowiska kierowania i dokonać niezbędnych przesunięć. Zasadnym by było, aby pomieszczenia przewidywane na rozmieszczenie zasadniczych elementów /zespołów problemowo-funkcjonalnych/ stanowiska kierowania, w tym stałego dyżuru w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy były uodpornione na oddziaływanie środków rażenia potencjalnego przeciwnika, posiadały odpowiednie zabezpieczenie logistyczne i miały zapewnioną możliwość pracy w systemie ciągłym /zmianowość/.
2. W trybie pilnym dokonać aktualizacji harmonogramu i uszczegółowienia przedsięwzięć w nim zawartych, rozszerzając go o przedsięwzięcia, wynikające ze specyfiki i możliwości urzędu.
3. Należy przystąpić do opracowania i aktualizowania podstawowych dokumentów nakazanych w §§ 15 i 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U z 2004r. Nr 98,poz. 978), a wymienionych pkt. d/ i e/, tak, aby do 30 września b.r. zapewnić opracowanie podstawowej dokumentacji planistycznej i organizacyjno- wykonawczej, a do 31 grudnia b.r. osiągnąć gotowość zespołów problemowo- zadaniowych do realizacji zadań na stanowiskach kierowania.
4. Zrealizować przedsięwzięcia szkoleniowe, wynikające z opracowanego programu i planu szkolenia na 2007r., zapewniając tym samym odpowiedni poziom organizacyjnego i merytorycznego przygotowania zespołów funkcjonalnych /problemowo-zadaniowych/ do realizacji przewidzianych dla nich zadań, wynikających z opracowanego planu operacyjnego funkcjonowania urzędu.
 
III.
Data kontroli:
25.07-02.08.2007r.

Nazwa organu kontrolującego:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

Charakterystyka badanych zagadnień:
Kontrola doraźna

Wydane zalecenia(wystąpienia, nakazy):
1.1. Obejmować osobę Wójta Gminy obowiązkiem ujmowania w sporządzanym corocznie w jednostce planie wykorzystania urlopów wypoczynkowych.
1.2. Przestrzegać uprawnień pracowniczych Wójta Gminy do urlopu wypoczynkowego w naturze, wynikających z art. 161, w związku z art. 168 ustawy kodeks pracy oraz § 3 Uchwały Nr 3/2002 Rady gminy z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta.
1.3. Zastępcza formę wykorzystania urlopu, (wyplata ekwiwalentu pieniężnego) stosować wyłącznie w ściśle określonym przypadku niemożności wykorzystania przez pracownika urlopu w naturze uwzględniając przesłanki określone w art. 171 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r., kodeks pracy (tekst jedn. Dz. Ust. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

IV.
Data kontroli:
19 października 2007r.

Nazwa organu kontrolującego:
Archiwum Państwowe w Kielcach

Charakterystyka badanych zagadnień:
Kontrola archiwum zakładowego w Urzędzie Stanu Cywilnego

Wydane zalecenia i wnioski pokontrolne:
1.Przekazać do zasobu właściwego terytorialnie Archiwum państwowego w Kielcach – Oddział w Pińczowie materiały archiwalne z 1906 roku.
2.Uaktualnić po0siadaną ewidencję ksiąg stanu cywilnego do 2007 roku oraz uzupełnić ewidencję akt zbiorowych.
3.Sporządzić ewidencje ksiąg mojżeszowych.
4.Przeprowadzić prace porządkowo-ewidencyjne dokumentacji sfery administracyjnej.
5.Rozdzielić ewidencje zasobu z uwzględnieniem podziału akt na kategorie „A” i „B”.
6.Wydelegować pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie archiwum zakładowego na kurs archiwalny I stopnia organizowany przez SAP Kielce.

V.
Data kontroli:
20-21 listopada 2007r.

Nazwa organu kontrolującego:
Państwowa Inspekcja Pracy
 
Inspektor Pracy
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach

Charakterystyka badanych zagadnień:
Sprawdzenie realizacji uprzednio wydanych decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy

Wystąpienie pokontrolne:
1.Udzielanie pracownikom urlopów wypoczynkowych w roku, w którym nabyli do nich prawo, nie później niż do końca I kwartału roku następującego po nim.
2.Udzielanie urlopów wypoczynkowych pracownikom w takli sposób, aby co najmniej jedna z części obejmowała 14 kolejnych dni kalendarzowych.

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 7300

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-08-16 13:45:19
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-08-16 13:51:06
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-12-19 10:11:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony