Zasady składania i rozpatrywania petycji

Wersja do druku

Zasady składania i rozpatrywania petycji
Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195) przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:
•    oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
•    wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
•    oznaczenie adresata petycji,
•    wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów. Petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
Petycje można skierować do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dnia od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

Petycję można złożyć w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Osobiście: Urząd Miasta i Gminy Stopnica, pokój Nr 10, I piętro (sekretariat)
Pocztą: Urząd Miasta i Gminy Stopnica ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
Drogą elektroniczną: e-mail gmina@stopnica.pl
Elektroniczną skrzynką podawczą ePUAP: f3dd0jw725

Petycja musi być podpisana:
•    petycję składaną listownie podpisuje podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca,
•    petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji - listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu.
Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. Musi o tym niezwłocznie poinformować wnoszącego petycję.

Adresat petycji zamieszcza na stronie internetowej informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia i – po wyrażeniu zgody – imię i nazwisko albo nazwę autora petycji.
Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W przypadku, o którym mowa powyżej, na stronie internetowej ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Składanie petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195)
Wniesienie petycji oraz ich rozpatrywanie zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Petycja Nr 1/2017 - IV edycja Programu

Petycja Nr 2/2017 - Woda w szkołach

Petycje 2019

Petycje 2020

Petycje 2021

Petycje 2022

Petycje 2023

Petycje 2024

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3825

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2016-12-02 10:21:28
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2016-12-02 10:24:11
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2019-09-09 15:54:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony