Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami

Wersja do druku

Stopnica, 2010-02-08

GKB – 761/1/2009

 

OGŁOSZENIE

 

            Na podstawie art. 39 oraz art 54 ust 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227) Gmina Stopnica podaje do publicznej wiadomości następującą informację:

  1. Gmina Stopnica opracowała projekt dokumentów: „Program Ochrony Środowiska”
    i „Plan Gospodarki Odpadami ” dla Gminy Stopnica
  2. Z dokumentami, ich prognozą oddziaływania na środowisko oraz pozostałą dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Stopnicy,
    ul. Kościuszki 2, pok. 8
  3. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w tut. Urzędzie pok. nr 8 w formie pisemnej lub ustnie do protokołu bądź też za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres budownictwo@stopnica.pl
  4. Termin składania uwag i wniosków: 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia
  5. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stopnica
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2215

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Jagodzińska, data: 2010-02-09 10:21:14
Opublikował(a): Katarzyna Jagodzińska, data publikacji: 2010-02-09 10:22:28
Ostatnia zmiana: Katarzyna Jagodzińska, data: 2010-02-09 10:22:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony