Wersja do druku

Zamawiający:

Urząd Gminy Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 041-3779-800, fax. 041-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 280

Data publikacji:
2012-09-07 13:33:40

Przedmiot: Zakup usługi edukacyjnej oraz usługi w zakresie obsługi projektu w ramach realizacji projektu Chcemy być lepsi

Treść przetargu:
Zakup usługi edukacyjnej oraz usługi w zakresie obsługi projektu w ramach realizacji projektu Chcemy być lepsi Numer ogłoszenia: 336990 - 2012; data zamieszczenia: 07.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stopnica , ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 3779 800, faks 0-41 3779 606. Adres strony internetowej zamawiającego: www.stopnica.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup usługi edukacyjnej oraz usługi w zakresie obsługi projektu w ramach realizacji projektu Chcemy być lepsi. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup usługi edukacyjnej oraz usługi w zakresie obsługi projektu w ramach realizacji projektu Chcemy być lepsi tj.: Część nr 1 Gry i zabawy rozwijające umiejętność czytania i pisania w klasach I-III- 60 godzin dla pierwszej grupy- klasa I - grupa a Część nr 2 Gry i zabawy rozwijające umiejętność czytania i pisania - 60 godzin dla drugiej grupy- klasa I- grupa b Część nr 3 Gry i zabawy rozwijające umiejętność czytania i pisania - 60 godzin dla trzeciej grupy- klasa I- grupa c. Część nr 4 Gry i zabawy rozwijające umiejętność czytania i pisania - 60 godzin dla czwartej grupy- klasa II - grupa a Część nr 5 Gry i zabawy rozwijające umiejętność czytania i pisania - 60 godzin dla piątej grupy- klasa II - grupa b . Część nr 6 Gry i zabawy rozwijające umiejętność czytania i pisania - 60 godzin dla szóstej grupy- klasa III- grupa a . Część nr 7 Gry i zabawy rozwijające umiejętność czytania i pisania - 60 godzin dla siódmej grupy- klasa III -grupa b. Część nr 8 Gry i zabawy rozwijające umiejętność czytania i pisania - 60 godzin dla ósmej grupy- klasa III- grupa c. Część nr 9 Gry i zabawy rozwijające umiejętność rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce w klasach I-III - 30 godzin dla pierwszej grupy - klasa I- grupa a Część nr 10 Gry i zabawy rozwijające umiejętność rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce w klasach I-III - 30 godzin dla drugiej grupy - klasa I- grupa b Część nr 11 Gry i zabawy rozwijające umiejętność rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce w klasach I-III - 30 godzin dla trzeciej grupy - klasa I- grupa c Część nr 12 Gry i zabawy rozwijające umiejętność rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce w klasach I-III - 30 godzin dla czwartej grupy - klasa II- grupa a Część nr 13 Gry i zabawy rozwijające umiejętność rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce w klasach I-III - 30 godzin dla piątej j grupy - klasa II- grupa b Część nr 14 Gry i zabawy rozwijające umiejętność rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce w klasach I-III - 30 godzin dla szóstej grupy - klasa III- grupa a Część nr 15 Gry i zabawy rozwijające umiejętność rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce w klasach I-III - 30 godzin dla siódmej grupy - klasa III- grupa b Część nr 16 Gry i zabawy rozwijające umiejętność rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce w klasach I-III - 30 godzin dla ósmej grupy - klasa III- grupa c Część nr 17 Warsztaty efektywnego czytania i pisania w klasach IV-VI- 30 godzin dla pierwszej grupy - klasa IV - grupa a Część nr 18 Warsztaty efektywnego czytania i pisania w klasach IV-VI- 30 godzin dla drugiej grupy - klasa IV- grupa b Część nr 19 Warsztaty efektywnego czytania i pisania w klasach IV-VI- 30 godzin dla trzeciej grupy - klasa V - grupa a Część nr 20 Warsztaty efektywnego czytania i pisania w klasach IV-VI- 30 godzin dla czwartej grupy - klasa VI- grupa a Część nr 21 Warsztaty efektywnego czytania i pisania w klasach IV-VI- 30 godzin dla piątej grupy - klasa VI- grupa b Część nr 22 Warsztaty efektywnego czytania i pisania w klasach IV-VI- 30 godzin dla szóstej grupy - klasa VI - grupa c Część nr 23 Warsztaty efektywnego czytania i pisania w klasach IV-VI- 30 godzin dla siódmej grupy - klasa VI - grupa d Część nr 24 Warsztaty rozwijające umiejętność rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce w klasach IV-VI- 30godzin dla pierwszej grupy - klasa IV - grupa a Część nr 25 Warsztaty rozwijające umiejętność rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce w klasach IV-VI- 30 dla drugiej grupy - klasa IV - grupa b Część nr 26 Warsztaty rozwijające umiejętność rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce w klasach IV-VI- 30 dla trzeciej grupy - klasa V - grupa a Część nr 27 Warsztaty rozwijające umiejętność rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce w klasach IV-VI- 30 dla czwartej grupy - klasa VI - grupa a Część nr 28 Warsztaty rozwijające umiejętność rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce w klasach IV-VI- 30 dla piątej j grupy - klasa VI - grupa b Część nr 29 Warsztaty rozwijające umiejętność rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce w klasach IV-VI- 30 dla szóstej grupy - klasa VI - grupa c Część nr 30 Warsztaty rozwijające umiejętność rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce w klasach IV-VI- 30 dla siódmej grupy - klasa VI- grupa d Część nr 31 Warsztaty przyrodnicze - 30 godzin dla pierwszej grupy z kl. VI a i VI b Część nr 32 Warsztaty języka angielskiego - 30 godzin dla pierwszej grupy - klasa IV b i IV c Część nr 33 Warsztaty języka angielskiego - 30 godzin dla drugiej grupy - klasa V a i V b Część nr 34 Warsztaty języka angielskiego - 30 godzin dla trzeciej grupy - klasa VI a Część nr 35 Warsztaty języka angielskiego - 30 godzin dla czwartej grupy - klasa VI b Część nr 36 Zajęcia korygujące wady wymowy i dysfunkcje rozwojowe - 30 godzin dla pierwszej grupy Część 37 Zajęcia korygujące wady wymowy i dysfunkcje rozwojowe - 30 godzin dla drugiej grupy Część 38 Zajęcia korygujące wady wymowy i dysfunkcje rozwojowe - 60 godzin dla trzeciej grupy Część 39 Zajęcia korygujące wady wymowy i dysfunkcje rozwojowe (zajęcia terapeutyczne) - 60 godziny dla czwartej grupy Część 40 Zarządzanie projektem- koordynator 135 godzin Część 41 Zarządzanie projektem- I asystent 72 godzin Część 42 Zarządzanie projektem- II asystent 72 godzin Część 43 Zarządzanie projektem- osoba ds. rozliczeń finansowych 135 godzin Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 200 000,00 euro. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 79.20.00.00-6, 79.21.10.00-6, 79.21.11.00-7, 79.21.11.11-0, 79.42.10.00-1. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 43. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2013. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku, należy złożyć stosowne oświadczenie stanowiące załącznik Nr 2 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku na podstawie złożonych (przez wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów na zasadzie spełnia-nie spełnia. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku, należy złożyć stosowne oświadczenie stanowiące załącznik Nr 2 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku na podstawie złożonych (przez wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów na zasadzie spełnia-nie spełnia. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku, należy złożyć stosowne oświadczenie stanowiące załącznik Nr 2 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku na podstawie złożonych (przez wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów na zasadzie spełnia-nie spełnia. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku, należy złożyć stosowne oświadczenie stanowiące załącznik Nr 2 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku na podstawie złożonych (przez wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów na zasadzie spełnia-nie spełnia. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku, należy złożyć stosowne oświadczenie stanowiące załącznik Nr 2 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku na podstawie złożonych (przez wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów na zasadzie spełnia-nie spełnia. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Uwaga: W przypadku składania oferty na kilka części, Wykonawca składa wypełniony formularz oferty wypełniony odpowiednio dla składanych części zamówienia. 2. Pełnomocnictwa do podpisania oferty (w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez notariusza). III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stopnica.pl/bip Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Stopnicy, ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, pokój 8 (I piętro).. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Stopnicy, ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, pokój 10, sekretariat (I piętro).. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Postępowanie związane jest z realizacją projektu pn. Chcemy być lepsi, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie Numer ogłoszenia: 337106 - 2012; data zamieszczenia: 07.09.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 336990 - 2012 data 07.09.2012 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 3779 800, fax. 0-41 3779 606. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.5). W ogłoszeniu jest: 80.00.00.00-4, 79.20.00.00-6, 79.21.10.00-6, 79.21.11.00-7, 79.21.11.11-0, 79.42.10.00-1.. W ogłoszeniu powinno być: 80.00.00.00-4, 79.20.00.00-6, 79.21.10.00-6, 79.21.11.00-7, 79.21.11.10-0, 79.42.10.00-1..

Załączone pliki
SIWZ_POKL.docSIWZ z załącznikami (SIWZ_POKL.doc - 277.504 KB)
Data publikacji: 2012-09-07 14:36:36 Redaktor: Mirosław Rajtar
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_9.1_11.09.2012.docOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 11.09.2012 (ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_9.1_11.09.2012.doc - 47.104 KB)
Data publikacji: 2012-09-11 11:51:19 Redaktor: Mirosław Rajtar
Wyjasnienie_11.09.20112_9.1.docWyjaśnienie z dnia 11.09.2012 (Wyjasnienie_11.09.20112_9.1.doc - 30.72 KB)
Data publikacji: 2012-09-11 11:58:44 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1444
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2012-09-07 13:33:40
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2012-09-07 14:49:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu