Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 637

Data publikacji:
2021-06-04 13:01:29

Przedmiot: Budowa garażu dla zapewnienia gotowości bojowej przez OSP Smogorzów

Treść przetargu:


Or.271.1.14.2021
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Stopnica zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na „Budowę garażu dla zapewnienia gotowości bojowej przez OSP Smogorzów”.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest „Budowa garażu dla zapewnienia gotowości bojowej przez OSP Smogorzów" zgodnie z dokumentacją techniczną oraz projektem umowy, które stanowią załącznik do zapytania ofertowego. Roboty rozbiórkowe nie stanowią przedmiotu zamówienia.
2.    Wykonawca ma przewidzieć wszystkie niezbędne uzgodnienia i roboty mogące wystąpić przy realizacji zamawianego zadania.
3.    Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie z  zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i standardami oraz zapisami zawartymi w treści zapytania ofertowego.
4.    Zamawiający wymaga aby przedmiot umowy został wykonany z materiałów dostarczonych w całości przez Wykonawcę, które będą posiadać odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodności w zakresie obowiązujących przepisów, materiały i urządzenia będą oznaczone znakiem bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do wykonania prac, jak również przedstawienia wyników tych badań.
5.    Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). Wykonawca musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z polskim prawem, w szczególności z przepisami techniczno - budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.
6.    Umowa, która zawarta będzie na realizację przedmiotowego zamówienia będzie umową z wynagrodzeniem ryczałtowym na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty, której cena wynika z przedstawionej przez wykonawcę oferty.
7.    Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców.
8.    Zamawiający, żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
9.    Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty, materiały, urządzenia wyniesie 60 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.
10.    Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
11.    Termin płatności faktur - do 30 dni.
12.    Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie zakończenia robót.
13.    Zamawiający określa zapisy i wymagania do umów o podwykonawstwo w załączniku nr 5- Projekt Umowy:
14.    Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN),
15.    W cenie ofertowej należy uwzględnić obsługę geodezyjną i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
16.    Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, zarówno wobec Zamawiającego jak i wobec osób trzecich, za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób.
17.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny ofertowej w przypadku gdy jej wartość przekraczać będzie kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
Kod CPV 45210000-2  - Roboty budowlane w zakresie budynków


III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu umowy do 15.10.2021 r.


IV. WARUNKI PŁATNOŚCI
Rozlicznie za wykonanie prac budowlanych jedną fakturą częściową i fakturą końcową.


V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
l.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. Oświadczenie o spełnieniu warunków znajduje się w formularzu oferty- stanowiącym załącznik do niniejszego postępowania.


VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
2. Zamawiający podkreśla , że w celu zachowania równego traktowania Wykonawców nie dopuszcza zadawania pytań drogą telefoniczną oraz nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania zadawane w takiej formie.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego.
4. Wyjaśnienia lub zmiany treści zapytania ofertowego Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało zaproszenie do składania ofert.
5. Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 jest Pan Krzysztof Rogala- Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, tel. 41 377 98 01.


VII. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, jak również zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


VIII. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.


Rozdział IX. Miejsce i termin złożenia ofert.
Ofertę należy przesłać pocztą na adres: Gmina Stopnica; ul. Tadeusza Kościuszki 2; 28-130 Stopnica lub e-mailem: przetargi@stopnica.pl; w terminie do dnia 11.06.2021 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej UMiG w Stopnicy w dniu 11.06.2021 r.  o godz. 10:30.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę na realizację zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi być sporządzona na Formularzu oferty w języku polskim.
Oferty przesyłane w formie papierowej, powinny zostać złożone w kopercie opisanej
w następujący sposób:
Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
Nazwa i adres Wykonawcy:
OFERTA na realizację zadania pn.: „Budowa garażu dla zapewnienia gotowości bojowej przez OSP Smogorzów”
NIE OTWIERAĆ PRZED 11.06.2021 r. GODZINA 10:30


Rozdział X. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę oferty należy podać w kwocie netto oraz brutto (z podatkiem VAT) w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty robót przygotowawczych, porządkowych, koszty związane z odbiorami, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych, utylizacji odpadów.

XI. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1.    Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium: najniższa cena - 100 %.
2.    Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, iż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Cena oferty dodatkowej nie może być wyższa niż cena złożonej oferty.
3.    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom.
4. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści również na stronie internetowej Zamawiającego.


XII. Istotne dla stron postanowienia treści umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
a)    niezawinionych przez Wykonawcę, przedłużających się terminów uzyskania zgód i zezwoleń, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, wydawanych przez organy i podmioty niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego,
b)    w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych albo innych niekorzystnych warunków atmosferycznych, których skala w sposób istotny odbiega od średniej wieloletniej określonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie robót, w przypadku natrafienia na przeszkody np. podziemne, których na etapie opracowywania projektu nie można było przewidzieć (np. niezainwentaryzowane odcinki sieci podziemnych, zakopane odpady niebezpieczne, niewybuchy, znaleziska podlegające nadzorowi archeologicznemu, których zbadanie wymaga wstrzymania prac decyzją konserwatora zabytków),
c)    w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT.
d)  zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji robót,
e)    wydłużenia terminu gwarancji,
f)    robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy,
g) wszelkich zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
h) ze względu na udokumentowane okoliczności natury epidemiologicznej, które miały wpływ na realizację zamówienia.

WYKAZ załączników do zaproszenia. (zapytania ofertowego)
1.    Formularz oferty;
2. Projekt umowy;
3. Dokumentacja techniczna..

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO- www.stopnica.pl/bip/news.php?id=182  Zatwierdzam
/-/ Ryszard Zych
Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica


Załączone pliki
Zalacznik_1 _formularz_oferty_garaz_OSP_2021.docFormularz oferty (Zalacznik_1 _formularz_oferty_garaz_OSP_2021.doc - 31.744 KB)
Data publikacji: 2021-06-04 13:35:01 Redaktor: Mirosław Rajtar
Zalacznik_2_Projekt_umowy_garaz_OSP_2021_1.docProjekt umowy (Zalacznik_2_Projekt_umowy_garaz_OSP_2021_1.doc - 43.008 KB)
Data publikacji: 2021-06-04 13:35:14 Redaktor: Mirosław Rajtar
Dokumentacja_techniczna_OSP.rarDokumentacja techniczna (Dokumentacja_techniczna_OSP.rar - 4940.238 KB)
Data publikacji: 2021-06-04 13:37:25 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 282
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2021-06-04 13:01:29
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2021-06-04 13:37:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu