Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 687

Data publikacji:
2022-04-08 12:50:51

Przedmiot: Rozbudowa i modernizacja systemu oświetlenia ulic i placów na obszarze gminy Stopnica

Treść przetargu:
Or.271.1.16.2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Stopnica zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000,00 zł na „Rozbudowę i modernizację systemu oświetlenia ulic i placów na obszarze gminy Stopnica".
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest - Rozbudowa i modernizacja systemu oświetlenia ulic i placów na obszarze gminy Stopnica" z podziałem na 2 zadania:
Zadanie 1 – „Budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w msc. Smogorzów, gm. Stopnica”
Zadanie 2 – w formule Zaprojektuj i wybuduj - „Budowa  linii napowietrznej oświetlenia w drogowego w msc. Suchowola”

2.    Zakres rzeczowy zamówienia zawiera:
2.1.Opracowanie dokumentacji projektowej – Zad. Nr 2 - obejmującej:
a)    projekt budowlany rozbudowy oświetlenia
b)    mapę sytuacyjno - wysokościową do celów projektowych (jeżeli potrzeba),
c)    uzyskanie w imieniu Gminy Stopnica wszelkich niezbędnych warunków, opinii i uzgodnień
d)    uzyskanie zgody na wejście w teren od właścicieli nieruchomości, przez które przebiegać będzie projektowana sieć oświetlenia;
e) przygotowanie w imieniu Gminy Stopnica wniosku o pozwolenie na budowę projektowanego oświetlenia lub dokonanie zgłoszenia wykonania zamierzonych robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju
f) dostarczenie 2 egz. projektu budowlanego oraz wersji elektronicznej dokumentacji na nośniku elektronicznym,

2.2 Budowę oświetlenia ulicznego – Zad. Nr 1 i 2 obejmującego
a)    wytyczenie trasy;
b)    montaż projektowanych słupów oświetleniowych;
c)    montaż linii oświetlenia ulicznego
d)    montaż opraw ulicznych typu LED;
e)    wykonanie niezbędnych pomiarów i sprawdzeń;
f)    inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;
g)    przygotowanie do odbioru i uruchomienia oświetlenia ulicznego, dokumentacji do uzyskania potwierdzenia zakończenia robót budowlanych 
3.    Wykonawca ma przewidzieć wszystkie niezbędne uzgodnienia i roboty mogące wystąpić przy realizacji zamawianego zadania.
4.    Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie z  zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i standardami oraz zapisami zawartymi w Zaproszeniu do składania ofert,
5.    W ofercie należy uwzględnić konieczność ewentualnej przycinki drzew, które mogą kolidować z projektowanym oświetleniem.
6.    Zamawiający wymaga aby przedmiot umowy został wykonany z materiałów dostarczonych w całości przez Wykonawcę, które będą posiadać odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodności w zakresie obowiązujących przepisów, materiały i urządzenia będą oznaczone znakiem bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do wykonania prac, jak również przedstawienia wyników tych badań.
7.    Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). Wykonawca musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z polskim prawem, w szczególności z przepisami techniczno - budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.
8.    Umowa, która zawarta będzie na realizację przedmiotowego zamówienia będzie umową z wynagrodzeniem ryczałtowym na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty, której cena wynika z przedstawionej przez wykonawcę oferty.
9.    Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców.
10.    Zamawiający, żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
11.    Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty, materiały, urządzenia wyniesie 60 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.
12.    Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
13.    Termin płatności faktur - do 30 dni.
14.    Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie zakończenia robót.
15.    Zamawiający określa zapisy i wymagania do umów o podwykonawstwo w załączniku nr 2- Projekt Umowy:
16.    Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN),
17.    W cenie ofertowej należy uwzględnić obsługę geodezyjną i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
18.    Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, zarówno wobec Zamawiającego jak i wobec osób trzecich, za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób.
22. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Kod CPV 45.31.10.00-0; 45.31.11.00-1; 45.31.12.00-2
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu umowy do 31.08.2022r.
IV. WARUNKI PŁATNOŚCI
Rozlicznie za wykonanie prac budowlanych wraz z robotami projektowymi po wykonaniu oświetlenia i dokonaniu wszelkich odbiorów nastąpi jedną fakturą końcową odrębnie dla każdego zadania.

Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
l.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania –
1.2 posiadam(-y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
1.3 Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. Oświadczenie o spełnieniu warunków znajduje się na formularzu oferty- stanowiącym załącznik do niniejszego postępowania.
Rozdział VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1.    Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zaproszenia.
2.    Zamawiający podkreśla , że w celu zachowania równego traktowania Wykonawców nie dopuszcza zadawania pytań drogą telefoniczną oraz nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania zadawane w takiej formie.
3.    W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zaproszenia.
4.    Wyjaśnienia lub zmiany treści zaproszenia Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało zaproszenie
5.    Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 jest P. Krzysztof Rogala – Kier. Ref. GPIOŚ tel. 41 377 98 01
Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Rozdział IX. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
Rozdział X. Opis sposobu przygotowywania ofert.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona na Formularzu oferty w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. Opakowanie łub koperta winny być opisane w następujący sposób:
Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Stopnica – ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
Nazwa i adres Wykonawcy:
OFERTA na realizację zadania pn: „Rozbudowa i modernizacja systemu oświetlenia ulic i placów na obszarze gminy Stopnica ”
NIE OTWIERAĆ PRZED 21.04.2022 r. GODZINA 10:30

ROZDZIAŁ XI. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy przesłać pocztą na adres: Gmina Stopnica; ul. Tadeusza Kościuszki 2; 28-130 Stopnica lub e-mailem: przetargi@stopnica.pl; w terminie do dnia 21.04.2022 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej UMiG w Stopnicy w dniu 21.04.2022 r.  o godz. 10:30

Rozdział XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę oferty należy podać jako netto oraz brutto (z podatkiem VAT) w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty robót przygotowawczych, porządkowych, koszty związane z odbiorami, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych, utylizacji odpadów.

Rozdział XIII. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1.    Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium - cena - 100 %.
2.    Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, iż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Cena oferty dodatkowej nie może być wyższa niż cena złożonej oferty.
3.    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom,
4.    Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści również na stronie internetowej Zamawiającego.
Rozdział XIV. Istotne dla stron postanowienia treści umowy .
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
a)    niezawinionych przez Wykonawcę, przedłużających się terminów uzyskania zgód i zezwoleń, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, wydawanych przez organy i podmioty niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego,
b)    w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych albo innych niekorzystnych warunków atmosferycznych, których skala w sposób istotny odbiega od średniej wieloletniej określonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie robót,
w przypadku natrafienia na przeszkody np. podziemne, których na etapie opracowywania projektu nie można było przewidzieć (np. nie zainwentaryzowane odcinki sieci podziemnych, zakopane odpady niebezpieczne, niewybuchy, znaleziska podlegające nadzorowi archeologicznemu, których zbadanie wymaga wstrzymania prac decyzją konserwatora zabytków),
c)    w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT.
d)  zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji robót,
e)    wydłużenia terminu gwarancji,
f)    robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy,
g) wszelkich zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

Rozdział XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
WYKAZ załączników do zaproszenia.
1. Formularz oferty
2. Projekt umowy
3. Projekt budowlany – Zad. nr 1
4. Mapa lokalizacji inwestycji – Zad. nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO- www.stopnica.pl/bip/news.php?id=182   


Załączone pliki
Zalacznik_1 _formularz_oferty.docFormularz oferty (Zalacznik_1 _formularz_oferty.doc - 34.816 KB)
Data publikacji: 2022-04-08 13:00:23 Redaktor: Mirosław Rajtar
Zalacznik_2_Projekt_umowy.docxProjekt umowy (Zalacznik_2_Projekt_umowy.docx - 19.065 KB)
Data publikacji: 2022-04-08 13:00:39 Redaktor: Mirosław Rajtar
Zalacznik 4_lokalizacja_inwestycji_Zad.nr_2.docxPlanowana lokalizacja inwestycji dla części zamówienia nr 2 (Zalacznik 4_lokalizacja_inwestycji_Zad.nr_2.docx - 2335.386 KB)
Data publikacji: 2022-04-08 13:01:09 Redaktor: Mirosław Rajtar
projekt_STWIORB.rarDokumentacja techniczna (projekt_STWIORB.rar - 2905.212 KB)
Data publikacji: 2022-04-08 13:04:49 Redaktor: Mirosław Rajtar
Opis: projekt budowlany, zagospodarowanie terenu, specyfikacja techniczna. Załączony do treści zapytania ofertowego przedmiar robót ma charakter dokumentu pomocniczego. Ewentualne braki w przedmiarze robót nie będą stanowić podstawy roszczenia o zwiększenie wynagrodzenia. Cenę ofertową należy opracować w oparciu o załączoną dokumentację techniczną. Ponieważ wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym to opis przedmiotu zamówienia nie obejmuje przedmiaru robót (dokumentacja projektowa nie obejmuje przedmiaru robót).

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 235
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2022-04-08 12:50:51
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2022-04-08 13:05:55
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu