Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 790

Data publikacji:
2024-05-17 13:13:44

Przedmiot: Przebudowa przyłączy wodociągowych w msc. Kąty Nowe

Treść przetargu:

Or.271.1.21.2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przedmiot: Gmina Stopnica prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Przebudowa przyłączy wodociągowych w msc. Kąty Nowe”

 

1.  NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Stopnica

28-130 Stopnica,  ul. Tadeusza Kościuszki 2,  województwo świętokrzyskie

tel.  41 3779 800, faks  41 3779 606,  e-mail : przetargi@stopnica.pl

2.      TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

3.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu oferty, projekcie umowy oraz przedmiarze robót stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

kod 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

ścieków

kod 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

 

4.      MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w formie:

1) pisemnej wg załączonego formularza, w Biurze Obsługi, Urzędu Miasta i Gminy
w Stopnicy, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, parter, lub

2)  elektronicznej wg załączonego formularza  na adres e-mail: przetargi@stopnica.pl

nie później niż do dnia 20 maja 2024 roku do godziny: 10:00.

Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą brały udziału w wyborze najkorzystniejszej oferty.

Niezależnie od wyboru formy złożenia oferty, oferty które wpłynął muszą być podpisane przez osoby uprawnione.

5. WYBÓR OFERENTA I ZAWARCIE UMOWY:

1. Termin do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert

2. Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę z najniższą ceną brutto.

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej lub e-maila.

 


Załączone pliki
zapytanie_ofertowe_przylacza_Katy_Nowe.docFormularz oferty i projekt umowy (zapytanie_ofertowe_przylacza_Katy_Nowe.doc - 47.104 KB)
Data publikacji: 2024-05-17 13:18:04 Redaktor: Mirosław Rajtar
przedmiar_katy_nowe.pdfPrzedmiar robót (przedmiar_katy_nowe.pdf - 248.02 KB)
Data publikacji: 2024-05-17 13:50:30 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 168
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2024-05-17 13:13:44
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2024-05-17 13:18:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu