Uchwała Nr XIV/5/08 z 13 marca 2008r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XIV/5/08
Rady Gminy w Stopnicy z dnia 13 marca 2008r.

w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Stopnica na 2008 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1


W „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stopnica na 2008 rok”, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIII/64/07 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 28 grudnia 2007r. załącznik „Wydatki Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok” otrzymuje brzmienie:

Zadania szczegółowe:
Zakup usług pozostałych (dofinansowanie spektakli profilaktycznych, zakup usług promocyjnych, plakatów, ulotek itp.)
Planowana kwota: 6.000zł

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) - przeciwdziałanie narkomanii, należy do zadań własnych gminy i prowadzone jest w postaci gminnego programu, uchwalanego przez radę gminy.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 825

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-03-19 12:18:59
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-04-10 10:31:23
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-07-07 12:09:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony