Uchwała Nr XIV/7/08 z 13 marca 2008r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XIV/7/08
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 13 marca 2008r.

w sprawie zmiany uchwały o funkcjonowaniu stołówki szkolnej

Na podstawie art.67a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z  późn. zmianami) oraz art. 18, ust.2 pkt.15 ustawy z  dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) Rada Gminy w Stopnicy uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr III/27/06 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zasad funkcjonowania stołówki szkolnej oraz odpłatności za przygotowane posiłki  wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:
 „§ 4. Do kalkulacji opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów i wychowanków przedszkola z posiłku w stołówce, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczonych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki”.
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
 „§ 5. Pracownicy szkół ponoszą pełną odpłatność za korzystanie z posiłku w stołówce”. 
3) § 6 otrzymuje brzmienie:
 „§ 6. Wysokość opłat określona jest w  załączniku  nr 1 do uchwały”.

§2

W pozostałej części uchwała nie ulega zmianie.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r.  o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572  ze zmianami) Rada Gminy ustala zasady oraz  wysokość opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

 

Załącznik do Uchwały Nr XIV/7/08
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 13 marca 2008r. 

Ustala się dzienną stawkę za posiłek w stołówce szkolnej:
- dla uczniów – 2,00 zł
- dla pracowników szkoły – 3,30 zł
- dla wychowanków przedszkola (śniadanie + obiad + podwieczorek) – 3,70 zł

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 803

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-04-10 11:10:10
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-07-07 11:19:15
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-07-07 11:19:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony