Uchwała Nr XV/13/08 z 24 kwietnia 2008r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XV/13/08
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 24 kwietnia 2008r.

w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/06 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 25 listopada 2006r. w sprawie ustalenia wysokości diety i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

Na podstawie art. 14 i 25 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 póz. 1591 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, póz. 800 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr I/6/06 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 25 listopada 2006r. w sprawie ustalenia wysokości diety i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się dla radnych gminy Stopnica diety w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 500 zł oraz zwrot kosztów podróży na ogólnie obowiązujących zasadach".

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 14 i 25 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym rada gminy ustala wysokość diet radnych oraz zasady zwrotu kosztów podróży służbowych.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 806

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-05-26 13:31:46
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-07-07 12:04:00
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-07-07 12:04:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony