Uchwała Nr XV/16/08 z 24 kwietnia 2008r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XV/16/08
Rady Gminy Stopnica
z dnia 24 kwietnia 2008r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 5 do budżetu Gminy otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.
Przychody
a) Zmienia się § 952 z kwoty 5 801 309,00zł na kwotę 5 485 095,23zł
b) Dodaje się § 957 na kwotę 400 000,00zł
c) Zmienia się § 955 z kwoty 130 392,00zł na kwotę 70 000,00zł
Rozchody
1. Zmienia się § 992 z kwoty 46 790,00zł na kwotę 70 184,23zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 784

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-09-23 08:09:30
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-09-23 22:22:49
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-09-23 22:22:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony